Xem mẫu

  1. Mét sè c©u hái lÝ thuyÕt vÒ Sù ®iÖn li C©u 1 : a) Sù ®iÖn li l g×? L m thÕ n o ®Ó biÕt ®−îc mét chÊt A khi tan v o n−íc cã ®iÖn li hay kh«ng? b) §é ®iÖn li l g×? §é ®iÖn li cã giíi h¹n trong kho¶ng n o v phô thuéc v o nh÷ng yÕu tè n o? c) H y gi¶i thÝch sù ®iÖn li cña NaCl khi tan v o n−íc v cña dung dÞch HCl. d) ThÕ n o l chÊt ®iÖn li m¹nh, yÕu, kh«ng ®iÖn li? Cho c¸c vÝ dô minh ho¹. C©u 2: Trong dung dÞch cã thÓ tån t¹i ®ång thêi c¸c ion sau ®©y ®−îc kh«ng? Gi¶i thÝch. a) Na+, Cu2+, Cl- v OH- c) K+, Ba2+, Cl- v SO42- b) K+, Fe2+, Cl- v SO42- d) HCO3-, H+ (H3O+), Na+ v Cl- C©u 3: Bè trÝ 4 bé dông cô thÝ nghiÖm nh− h×nh vÏ råi lÇn l−ît ®æ v o mçi b×nh 100ml mét dung dÞch kh¸c nhau: B×nh I l dung dÞch Ba(OH)2, b×nh II l CH3COOH, b×nh III v KOH (C¸c dung dÞch § K ®Òu cã cïng nång ®é l 0,001M) cßn b×nh IV chØ cho 100ml H2O. H y so s¸nh ®é s¸ng cña ®Ìn § ë mçi b×nh trong c¸c thÝ nghiÖm sau (s¸ng, s¸ng mê hay kh«ng s¸ng) v gi¶i thÝch hiÖn t−îng x¶y ra: ThÝ nghiÖm 1: §ãng kho¸ K; ThÝ nghiÖm 2: §æ tiÕp v o mçi b×nh 100ml dung dÞch MgSO4 0,001M råi ®ãng kho¸ K. (TrÝch §Ò thi HSG líp 11 Th nh phè H Néi n¨m 2000/2001) C©u 4: Dung dÞch A cã chøa ®ång thêi c¸c ion sau: Na+, K+,Cl-, NO3- v CO32-. a) Cã thÓ ho tan 3 muèi n o v o n−íc ®Ó ®−îc mét dung dÞch cã chøa c¸c ion trªn. b) Nªu c¸c hiÖn t−îng ho¸ häc cã thÓ x¶y ra khi cho dung dÞch Fe(NO3)3 v o dung dÞch A. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc minh ho¹. (TrÝch §Ò thi HSG Th nh phè H Néi - Vßng I - Líp 11 n¨m 1998/1999) C©u 5: Cã c¸c dung dÞch A, B, C, D, mçi dung dÞch chØ chøa 3 trong sè c¸c lo¹i ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, Cl-, OH-, CO32- v SO42-. H y x¸c ®Þnh trong c¸c dung dÞch A, B, C, D cã thÓ chøa nh÷ng ion n o trong sè c¸c ion nãi trªn, biÕt r»ng mçi lo¹i ion n y chØ cã mÆt trong kh«ng qu¸ hai dung dÞch nãi trªn (Gi¶ thiÕt c¸c ion do n−íc ph©n li l kh«ng ®¸ng kÓ). (TrÝch §Ò thi HSG Th nh phè H Néi n¨m 1999/2000) C©u 6: Cã 3 èng nghiÖm, mçi èng chøa 2 cation v 2 anion (kh«ng trïng lÆp gi÷a c¸c èng nghiÖm) trong sè c¸c cation v anion sau: NH4+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+, v Cl-, Br -, NO3-, CH3COO-, PO43-, CO32-. H y x¸c ®Þnh c¸c cation v anion trong tõng èng nghiÖm. 1
  2. C©u 7: a) Cho rÊt tõ tõ dung dÞch A chøa x (mol) HCl v o dung dÞch B chøa y (mol) Na2CO3. Sau khi cho hÕt A v o B ta thu ®−îc dung dÞch C. Hái trong dung dÞch C cã nh÷ng chÊt g×, bao nhiªu mol (tÝnh theo x, y)? NÕu x = 2y th× pH cña dung dÞch C l bao nhiªu sau khi ®un nhÑ ®Ó ®uæi hÕt khÝ. b) Mét dung dÞch chøa a (mol) Na+, b (mol) Ca2+, c (mol) HCO3- v d (mol) Cl-. H y lËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a a, b, c, d v c«ng thøc tÝnh tæng khèi l−îng muèi trong dung dÞch. c) Mét dung dÞch A chøa a (mol) Na+, b (mol) NH4+, c (mol) HCO3-, d (mol) CO32- v e (mol) SO42- (kh«ng kÓ c¸c ion H+ v OH- cña n−íc). Thªm (a + d + e) (mol) Ba(OH)2 v o dung dÞch A, ®un nãng thu ®−îc kÕt tña B, dung dÞch X v khÝ Y. TÝnh sè mol cña mçi chÊt trong kÕt tña B, khÝ Y duy nhÊt cã mïi khai v mçi ion trong dung dÞch X theo a, b, c, d, e. d) KÕt qu¶ x¸c ®Þnh nång ®é mol cña c¸c ion trong mét dung dÞch nh− sau: Na+ : 0,05 ; Ca2+ : 0,01 ; NO3- : 0,01 ; Cl- : 0,04 v HCO3- : 0,025. Hái kÕt qu¶ ®ã ®óng hay sai, t¹i sao? C©u 8: Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit-baz¬ cña Bronsted, c¸c chÊt v ion sau ®ãng vai trß l axit, baz¬, l−ìng tÝnh hay trung tÝnh? T¹i sao? Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, HSO4-, NH4+, C6H5O-, Al3+ [Al(H2O)3+], S2-, Cl-, Zn(OH)2 , Al(OH)3 , K+, CH3COO-. b) Trªn c¬ së cña c©u a h y cho biÕt c¸c dung dÞch cho d−íi ®©y cã pH lín h¬n hay nhá h¬n 7: NaCl ; K2CO3 ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4 ; C6H5ONa ; Na2S ; Al2(SO4)3. c) H y gi¶i thÝch t¹i sao n−íc nguyªn chÊt cã pH = 7 v n−íc cÊt khi ®Ó ngo i kh«ng khÝ mét thêi gian cã pH < 7. d) ThÕ n o l muèi trung ho , muèi axit. Cho vÝ dô. Axit photphor¬ (H3PO3) l axit hai lÇn axit. VËy hîp chÊt Na2HPO3 l muèi axit hay muèi trung ho ? e) Nh÷ng lo¹i muèi n o dÔ bÞ thuû ph©n? Ph¶n øng thuû ph©n cã ph¶i l ph¶n øng trao ®æi ptoton hay kh«ng? N−íc ®ãng vai trß l axit hay baz¬? Cho vÝ dô minh ho¹. f) ViÕt c«ng thøc cña phÌn nh«m-amoni v xo®a? Theo quan niÖm míi cña Bronsted chóng l axit hay baz¬? H y gi¶i thÝch b»ng ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. g) Dïng thuyÕt Bronsted gi¶i thÝch v× sao Al(OH)3 , H2O , NaHCO3 , (NH4)2CO3 , Zn(OH)2 v (NH2)2CO ®−îc coi l nh÷ng hîp chÊt l−ìng tÝnh. C©u 9: a) ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ph©n tö v ion thu gän cña dung dÞch NaHCO3 víi tõng dung dÞch: H2SO4 lo ng, KOH, Ba(OH)2 d−. Trong mçi ph¶n øng ®ã, ion HCO3- ®ãng vai trß axit hay baz¬. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HBK H Néi n¨m 1998/1999) b) Pha lo ng 10ml HCl víi n−íc th nh 250ml. Dung dÞch thu ®−îc cã pH = 3. H y tÝnh nång ®é cña HCl tr−íc khi pha lo ng v pH cña dung dÞch ®ã. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HKTQD n¨m 1999/2000) 2
  3. C©u 10: a) Dung dÞch HCl cã pH = 3. CÇn pha lo ng dung dÞch n y (b»ng n−íc) bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch HCl cã pH = 4? b) Cho a mol NO2 hÊp thô ho n to n v o dung dÞch NaOH. Dung dÞch thu ®−îc cã pH lín h¬n hay bÐ h¬n 7? T¹i sao? c) Cho dung dÞch NaOH cã pH = 12 (dung dÞch A). - CÇn pha lo ng dung dÞch A bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®−îc dung dÞch NaOH cã pH = 11? - Cho 0,5885 gam muèi NH4Cl v o 100ml dung dÞch A v ®un s«i dung dÞch, sau ®ã l m nguéi v thªm mét Ýt phenolphtalein v o. Hái dung dÞch cã m u g×? C©u 11: a) Sù ®iÖn li l g×? L m thÕ n o ®Ó biÕt mét chÊt khi tan v o n−íc cã ®iÖn li kh«ng? b) §é ®iÖn li l g×? C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn ®é ®iÖn li? c) Mét dung dÞch cã chøa 3 gam axit CH3COOH trong 250ml dung dÞch. Cho biÕt ®é ®iÖn li cña axit l α = 1,4%. - TÝnh nång ®é c¸c ph©n tö v ion trong dung dÞch axit. - TÝnh pH cña dung dÞch axit trªn. (TrÝch §TTS v o Tr−êng Cao ®¼ng kiÓm so¸t n¨m 1999/2000) d) §é pH l g×? dung dÞch HCl cã pH = 3. TÝnh nång ®é ion [H+], [OH-], [Cl-] theo mol/l. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 1999/2000) e) Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit, baz¬ th× NH3, NH4+ chÊt n o l axit, chÊt n o l baz¬? Cho ph¶n øng minh ho¹, gi¶i thÝch t¹i sao NH3 cã tÝnh chÊt ®ã? (TrÝch §TTS v o HVCNBCVT n¨m 1999/2000) C©u 12: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho AlCl3 v FeCl3 lÇn l−ît v o c¸c dung dÞch Na2CO3 v dung dÞch KOH d−. C©u 13: Ho tan m gam kim lo¹i Ba v o n−íc thu ®−îc 1,5 lÝt dung dÞch X cã pH =13. TÝnh m. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Th−¬ng m¹i n¨m 2001/2002) C©u 14: a) Trén lÉn 50 ml dung dÞch HCl 0,12M víi 50 ml dung dÞch NaOH 0,1M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®−îc. b) TÝnh pH cña dung dÞch CH3COOH 0,1M víi α =0,01 C©u 15: Trong mét dung dÞch cã c¸c ion Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, Cl-. H y nªu v gi¶i thÝch: a) Trong dung dÞch cã thÓ cã nh÷ng chÊt n o? b) Khi c« c¹n dung dÞch thu ®−îc nh÷ng chÊt r¾n n o? c) Khi nung hçn hîp chÊt r¾n sau khi c« c¹n cã thÓ thu ®−îc nh÷ng chÊt g×? (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HGTVT n¨m 2000/2001) C©u 16: a) TÝnh ®é ®iÖn li cña dung dÞch axit HA 0,1M cã pH = 3. ViÖc thªm mét Ýt dung dÞch HCl v o dung dÞch HA cã l m thay ®æi ®é ®iÖn li cña axit n y kh«ng? (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HKTQD n¨m 2000/2001) 3
  4. b) C¸c dung dÞch trong H2O cña tõng chÊt NaCl, Na2CO3 , NH4Cl, Cu(NO3)2, Al2(SO4)3 cã pH = 7 lín hay bÐ h¬n 7? V× sao? (TrÝch §TTS v o HVQY n¨m 2000/2001) c) Cho tõ tõ dung dÞch AlCl3 v o dung dÞch NH4OH th× cã hiÖn t−îng g×? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. NÕu thay dung dÞch NH4OH b»ng dung dÞch KOH (tØ lÖ sè mol AlCl3 : KOH b»ng 1 : 3), hiÖn t−îng cã g× kh¸c? ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H N«ng nghiÖp I n¨m 2000/2001) d) Dïng thuyÕt ®iÖn li gi¶i thÝch v× sao c¸c chÊt: Al(NO3), H2O, NaHCO3 ®−îc coi l chÊt l−ìng tÝnh. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §H Má ®Þa chÊt n¨m 2000/2001) C©u 17: a) Theo quan ®iÓm míi vÒ axit-baz¬ (theo Bronsted) th× phÌn nh«m-amoni cã c«ng thøc l NH4Al(SO4)2.12H2O v xo®a cã c«ng thøc l Na2CO3 l axit hay baz¬. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o tr−êng HVCNBCVT n¨m 2000/2001) b) C¸c dung dÞch riªng biÖt sau ®©y: Na2CO3 , NH4Cl, KNO3, CH3COONa cã m«i tr−êng axit, baz¬ hay trung tÝnh? Gi¶i thÝch. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HDL §«ng §« n¨m 2000/2001) C©u 18: Cho dung dÞch A gåm HCl v H2SO4. Trung ho võa hÕt 1 lit dung dÞch A cÇn 400ml dung dÞch NaOH 0,5M. C« c¹n dung dÞch t¹o th nh th× thu ®−îc 12,9 gam muèi khan. a) TÝnh nång ®é mol/l c¸c axit cã trong dung dÞch A b) TÝnh pH cña dung dÞch A C©u 19: a) So s¸nh pH cña c¸c dung dÞch cã cïng nång ®é mol cña HCl v CH3COOH. Gi¶i thÝch? b) So s¸nh (cã gi¶i thÝch) nång mol cña c¸c dung dÞch CH3COONa v NaOH cã cïng pH. c) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)2 0,025M cÇn cho v o 100ml dung dÞch gåm HNO3 v HCl cã pH=1,0 ®Ó pH cña hçn hîp thu ®−îc b»ng 2,0. (TrÝch §TTS v o Tr−êng §HSP H Néi n¨m 2001/2002) 4