Xem mẫu

 1. M T CÁI NHÌN T NG QUÁT V MÁY NH S (tt) BÀI 3 Máy nh Ho t ng Ra Sao ? Như m t máy nh bình thư ng, m t máy nh s có m t th u kính và m t c a tr p cho phép ánh sáng i qua. Nhưng có m t i m khác là ánh sáng tác d ng lên m t m ng c a nh ng t bào quang i n ho c nh ng ô c m quang thay cho phim. M ng t bào quang i n là m t con chip kho ng 6-11 mm chi u ngang. M i b c m bi n hình nh là m t thi t b tích i n (Charged Couple Device - CCD), nó chuy n i ánh sáng thành i n tích. S tích i n ư c lưu dư i d ng thông tin tương t r i ư c s hoá b i m t thi t b khác g i là b bi n i tương t -s (Analogue to Digital Converter - ADC).
 2. M i ph n t quang i n trong m ng c a hàng ngàn ph n t , t o ra m t pixel và m i pixel ch a m t vài thông tin ư c lưu gi . M t s máy nh s s d ng b c m bi n hình nh b ng chip CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Cái tên này liên quan t i quá trình b c m bi n ó ư c làm như th nào. Quá trình này cũng gi ng quá trình s n xu t hàng lo i DRAM và nh ng b vi x lý nên b c m bi n CMOS r hơn và d làm hơn nhi u so v i b c m bi n CCD. Nh ng l i th khác c a b c m bi n CMOS là chúng tiêu th ít i n hơn và có th k t h p nh ng m ch khác trên cùng con chip ó. Nh ng tính năng b sung c a lo i chip này có th bao g m b chuy n i tương t –s , tính năng i u khi n camera, nén hình nh hay ch ng rung. Tuy nhiên, nh ng m ch b sung này s d ng không gian mà bình thư ng ư c s d ng cho thi t b o sáng. i u này làm cho b c m bi n kém nh y sáng hơn, t o ra nh ng b c nh ch t lư ng th p hơn khi ch p trong nhà ho c trong nh ng i u ki n thi u sáng khác. Nói tóm l i, nh ng máy nh dùng chip CMOS nh hơn, nh hơn, r hơn và tiêu th ít i n hơn, nhưng s ph i hy sinh m t chút ch t lư ng hình nh. Phân Gi i phân gi i quang h c c a m t máy nh s ư c xác nh b ng bao nhiêu i m nh theo phương n m ngang và th ng ng mà nó có th ch p. ( VD: 640x480). S lư ng này ph thu c vào có bao nhiêu nhi u t bào quang i n riêng l có trong b c m bi n quang h c. VD: m t máy nh v i phân gi i c a 1024 x768 có 786,432 t bào quang i n và cũng t o ra ch ng ó i m nh. Nhi u i m nh hơn có nghĩa là phân gi i t t hơn và hình nh s c nét hơn.
 3. in nh ng b c nh màu ch t lư ng t t v i gi y nh chu n c 10 x 15 cm ho c 13 x 18 cm b n s c n m t máy nh 1-2 megapixel. N u b n nh in l n t i kh 15 x 20 cm, b n s c n lưu l i nhi u thông tin hơn, v y hãy tìm máy có 2-3 megapixels cho phân gi i cao hơn. V i h u bao r ng r nh hơn và có nhu c u nh ng hình nh ch t lư ng cao hơn, b n có th ti n thêm bư c n a v i máy nh 4 megapixel ho c l n hơn. Gi ng như nh ng máy quét, m t s máy nh s n i suy phân gi i d a trên c a phân gi i quang h c. n i suy ư c phân gi i, máy nh s s d ng nh ng thu t toán tính trung bình thông tin t hai i m th t, t o ra m t i m th ba gi a. Càng nhi u i m ư c sinh ra b ng tính toán hơn thì phân gi i n i suy càng cao hơn phân gi i quang h c nguyên b n. Vì v y phân gi i quang h c th t là m t thư c o áng tin c y o ch t lư ng hình nh. ng Ng m và Màn hình LCD Trên m t máy nh bình thư ng, b n nhìn qua m t ng ng m quang h c b c c b c nh. Nh ng máy nh s r ti n ch cung c p m t b ph n ng m quang h c trong khi nh ng cái t hơn có thêm m t màn hình tinh th l ng (Liquid Crystal Display - LCD). Màn hình này có cùng công ngh v i nh ng màn hình d t ph ng ho c các ng h i nt eo tay. Trên m t máy nh s , m t màn hình LCD tích h p có th có kích thư c t 1.5-3.0 inch o theo ư ng chéo. Có m t s ít nh ng máy nh ch có LCD. V i LCD, b n có th b c c b c nh chính xác hơn, nhưng b n c n gi máy nh m t kho ng nh t nh t m t c a b n. N u b n ch p nhi u, cánh tay c a b n có th s b m i, làm cho tay b n b rung. LCD làm vi c t t v i nh tĩnh, nhưng m t s LCD không th c p nh t nhanh b t k p nh ng i tư ng ang chuy n ng. Vi c ch p nh ngoài tr i có th cũng tm tv n b i vì màn hình s b loá dư i ánh sáng tr c ti p c a m t tr i. Và cu i cùng, vi c dùng LCD t n nhi u năng lư ng c a ngu n pin.
 4. Tuy nhiên, nh ng h n ch này ch c ch n không th so sánh v i s h u d ng c a m t LCD dùng xem trư c và qu n lý các b c nh ho c thay i các thông s c a máy nh. Gi i pháp t t nh t là ch n m t máy nh v i c b ph n ng m quang h c và m t LCD. B n có th b c c b c nh c a b n v i b ph n ng m, gi máy nh ch c ch n b ng cách tỳ vào u c a b n ch và ch b t LCD khi b n mu n xem nh ng b c nh ti t ki m pin. Tuỳ vào lo i máy nh s , LCD có th làm cho m t s các th khác như xem lư t qua nh ng ki u nh ã ch p và xoá b b t kỳ ki u nào b n không ưng. M t vài LCD có th trình bày các b c nh dư i d ng thu nh sao cho b n có th tìm th y m t b c nh nh t nh mà không ph i xem qua t t c các nh. N u máy nh c a b n cho b n in th ng ra m t máy in, thì LCD cho phép b n ch n b c nh nào b n mu n in. Tiêu C a s các máy nh lo i thư ng có tiêu c c nh ho c tiêu c t ng, thích h p cho ngư i dùng bình thư ng. V i m t th u kính tiêu c c nh, m i th t kho ng ngoài 1m n vô t n u trong tiêu c . i u này t t cho nh ng b c nh phong c nh, nhưng b n s không th ch p g n ư c. Tiêu c - t ng s t ng ưa b t c v t gì trung tâm c a ng ng m vào tiêu c . a s máy nh cho phép b n chĩa tâm c a ng ng m vào m t i tư ng và nh n nh nút ch p khóa tiêu c c a i tư ng ó. Trong khi gi nh nút ch p, b n có th th b c c l i b c nh v i i tư ng ó. CompactFlash và SmartMedia Hai d ng ph thông nh t c a th nh máy nh s là CompactFlash và SmartMedia. Th SmartMedia có kích thư c c a m t con tem l n và r t m ng. Nó dùng hai i n áp, 3.3 V và 5 V, v i dung lư ng lên t i 128 MB. Nh ng th CompactFlash cũng x p x kích thư c ó nhưng d y hơn, b n hơn và có th lưu
 5. tr lên t i 5 GB. Hãng Fujifilm cũng v a ra m t th XD Picture, có kích thư c nh b ng non n a SmartMedia nhưng dung lu ng và t c c ghi cao hơn. Th SmartMedia c m v a vào trong m t b c th FlashPath, có hình d ng gi ng như m t ĩa m m chu n. út b c th vào trong ĩa m m c a máy PC ho c Mac c a b n c th . B n có th cũng mua nh ng u c ngoài c ư c c SmartMedia l n nh ng th CompactFlash. Ngoài ra, có nh ng b ti p h p mà cho b n nút c hai ki u th vào trong m t khe PC-card. Vài máy nh h tr c hai ki u th . Ngoài ra còn có m t s máy dùng k t h p hai th MultiMediaCard / SecureDigital (MMC/SD). Hai th này có kích thư c nh nh t và cũng g n như t nh t, ư c phát tri n b i Masu****a - Panasonic. ĩa M m M t trong nh ng cách lưu tr ơn gi n nh t mà máy Sony Mavica s d ng là ĩa m m chu n. Nó là m t gi i pháp k thu t th p làm cho máy nh c ng k nh hơn và n ng hơn. Nhưng nh ng ĩa m m thì r và có s n dù chúng ch lưu ư c 1.44 MB m i l n. Hi n nay h u như không còn ai dùng lo i máy này n a. Memory Stick và CD-R Hãng Sony ã cũng phát tri n th Memory Stick v i kích thư c hơi nh hơn m t cái k o cao su m t chút. Memory Stick có th lưu tr t 4-512 MB, nh ng th có kh năng l n hơn ang ư c phát tri n. Ki u th nh này ư c s d ng trong các máy nh s , máy quay video, máy ghi âm và PDA c a Sony. Nh ng b c th khác nhau cho phép b n chuy n d li u t Memory Stick n máy tính c a b n qua ĩa m m, c ng song song, PC-card và c ng USB.
 6. M t công ngh khác c a Sony là m t máy nh s v i m t CD-RW 80 mm (CD ghi ư c) bên trong. Nó dùng ĩa CD ghi m t ho c nhi u l n có ư ng kính b ng 2/3 ư ng kính c a m t CD bình thư ng (120 mm) và lưu ư c 156 MB. Nh ng chi c CD nh này có th c b ng b t kỳ ĩa CD-ROM thông thư ng nào k c n p b ng khe c a iMac. Các máy nh dùng CD-R thư ng cũng c ng k nh và n ng như máy dùng ĩa m m nên hãng Sony ã ng ng s n xu t. PC-card và IBM Microdrive M t s thi t b lưu tr có kh năng cao khác như PC-card có kích thư c c a m t cái th tín d ng. Nh ng card này ôi còn g i là card PCMCIA. Tuỳ theo lo i, chúng có th lưu t 5 MB n 1 GB. Các máy nh s , ch y u là dòng chuyên nghi p, có th s d ng PC-card ki u I, II và III. Các máy dùng IBM Microdrive l i thông d ng hơn nhi u. Nh ng c ng mini này có dung lư ng t 340 MB n3 GB và c m v a vào khe CompactFlash II. Nh ng c PC-card l n IBM Microdrive u có th n i t i máy tính xách tay c a b n qua khe c m PC-card. Tr phi b n có k ho ch v vi c ch p m t s lư ng nh kh ng l ho c c n ch p nh ng b c nh v i phân gi i cao nh t, b n s không c n nh ng lo i th nh này. Nhưng b n c n bi t n nh ng kh năng c a chúng. nh D ng File và Nén S lư ng các b c nh b n có th ch p và c t gi s ph thu c m t ph n vào vi c chúng ư c nén như th nào. Nhi u máy nh cho phép b n ch n nén (thông thư ng là hai ho c ba tùy ch n) ho c phân gi i c a m i b c nh. N u b n mu n ch t lư ng hình nh cao nh t có th , hãy tìm ki m m t máy nh cho phép b n lưu nh ng b c nh v i ch ” CCD raw mode" có nghĩa là không nén chút nào. T t c máy nh s không s d ng cùng nh d ng file hình nh. Nhi u máy nh có nh d ng file c bi t ho c c quy n vì th b n ph i t i hình nh xu ng
 7. v i ph n m m c a nhà s n xu t. Hai nh d ng ph bi n là EXIF - ư c h tr b i Kodak và Fuji và CIFF - h tr b i Canon, Nikon, Pentax và nh ng vài nhà s n xu t khác. Nh ng máy nh mà s d ng th nh CompactFlash hư ng t i d ng CIFF trong khi nh ng máy nh SmartMedia hư ng t i d ng EXIF. C hai nh d ng s d ng thu t toán nén JPEG, nhưng chúng không tương thích b i vì chúng lưu gi thông tin b ng cách khác nhau. Ngu n Pin Các máy nh s ng n pin v i t c áng s khi s d ng LCD và èn flash. Nhi u máy nh s d ng b n pin AA. M t b pin alkaline bình thư ng có th b “hút ki t” sau 15 - 20 phút. gi i h n chi phí, i u quan tr ng là tìm m t máy nh có th dùng pin s c l i ư c. Có ba lo i pin khác nhau trên th trư ng là Nickel Cadmium ( NiCad), Nickel-Metal Hydride ( NiMH) và Lithium-Ion ( Li-Ion ho c LiOn). M t máy nh có th ch p nh n hai lo i pin vì v y xem k ó là nh ng lo i nào. Pin có g c Nickel r hơn Lithium áng k , nhưng pin Nickel hao i n nhanh nhi u hơn khi không s d ng. Pin s c th nh hành nh t là NiCad. M t b pin NiCad dùng t t trong n a gi c a ho t ng c t l c. Chúng s c l i nhanh chóng và có th s c l i kho ng 700 l n. áng ti c là pin NiCad b " hi u ng nh ". Ngu n pin lưu ư c ngày càng ít hơn m i l n s d ng n u b n s c quá t i. tránh hi u ng nh , x h t i n hoàn toàn pin trư c khi s c l i ho c ki m m t chi c x c có ch c năng t ng t khi s c .
 8. Ngày nay, pin NiCad ang d n ư c thay th b ng pin NiMH không b nh ng hi u ng nh và dùng lâu hơn 30% m i l n x c. B n có th dùng m t gi v i m t b pin NiMH, nhưng chúng c n nhi u th i gian hơn n p l i so v i pin NiCad, lên n trên 4 gi . Pin Lithium dùng lâu hơn g p ôi m i l n s c so v i pin NiMH, không có nh ng hi u ng th nh và ít hao i n khi không s d ng. C pin NiMH l n nh ng LiOn có th dùng v i kho ng 400 l n s c. Nh ng Tính Năng B Sung Giao Di n Dù b n t i xu ng nh ng hình nh tr c ti p t máy nh s c a b n xu ng máy tính hay s d ng m t u c th ngoài, thì ki u giao di n cũng r t quan tr ng. Ph n l n c a nh ng máy nh s dùng cáp n i qua c ng USB; vài ki u cũng h tr c ng COM. u c th và nh ng b chuy n i cũng có th c m vào c ng song song, c ng SCSI ho c khe PC-card và có xu hư ng t i xu ng nhanh hơn. Có hai tùy ch n t i xu ng khác ít ph bi n hơn. B n có th s d ng c ng IR (h ng ngo i) chuy n thông tin t máy tính c a b n n máy in mà không c n k t n i v t lý qua m t s i cáp. Gi ng như v y, vài máy nh có kh năng t i không dây xu ng máy tính c a b n n u nó cũng có m t c ng IR. ây là m t ki u k t n i khá ch m, nhưng bù l i b n s không c n c m thêm cáp. Nh ng ngư i dùng quan tâm v t c t i a nên m t n nh ng b c th và máy nh h tr k t n i FireWire (còn g i là IEEE 1394). Ki u cáp này như USB nhưng t c truy n d li u còn nhanh hơn. Hi n nay, giá thành FireWire v n còn hơi cao nên s c n m t th i gian n a các máy nh dư i dòng chuyên nghi p h tr nó. Công ngh này ã ph bi n các máy quay video k thu t s . ư ng Ra TV (Video-out hay TV-out)
 9. M t tính năng h u ích cho m c ích trình di n là ư ng ra TV. Nó cho phép b n trình di n nh ng b c nh c a b n trên m t TV ho c máy chi u. Tuỳ vào máy nh, b n có th tua các b c nh b ng tay, ho c máy nh s t ng trình di n nh ng b c nh ã ch p. Tuy nhiên, m t khi nh ng b c nh b xoá kh i th nh c a máy nh thì b n không th xem chúng trên TV n a, tr phi máy nh có ph n m m cho phép b n t i nh ng b c nh ó t máy tính lên máy nh. V i kh năng này b n có th chú thích nh ng b c nh c a b n trên máy tính c a b n r i t i l i chúng vào trong máy nh làm m t slide-show chuyên nghi p. B n có th cũng ghi l i slide-show này v i m t VCR và thêm l i thuy t minh. Zoom ch p phóng to các i tư ng xa, b n c n zoom. Có hai ki u: zoom s và quang h c. S khác nhau gi a hai ki u zoom này tương t v i s khác nhau gi a phân gi i quang h c và phân gi i n i suy. Zoom quang h c là zoom th t sao cho th u kính c a máy nh di chuy n th t s t i trư c và sau, thay i s phóng i c a c nh ch p trong khi phân gi i v n gi nguyên. Zoom s , tương t n i suy phân gi i, là m t s n ph m c a ph n m m c a máy nh. Khi b n s d ng zoom s máy nh c t xén b t xung quanh khung hình, ch hi n th ph n b n ã zoom bên trong. Ph n này s ư c lưu v i kích thư c th t ho c n i suy phóng lên t i kích thư c bình thư ng. Zoom s k t qu cho ch t lư ng hình nh th p hơn vì ã c t xén b t phân gi i. Zoom quang h c t t hơn zoom s và nhi u máy nh trang b c hai. S phóng i quang h c cu ng kính zoom thư ng t 2X n hơn 10X. M t s zoom có th thay i t t t ng m c phóng i; nh ng cái khác có vài m c t s n. N u b n tìm m t máy có zoom quang h c, ng ng m cũng ph i ư c k t h p v i zoom sao cho b n có th xem chính xác nh ng gì b n ang ch p.
 10. Ch C n C nh (Macro-mode) ch p nh ng b c nh c bi t c n c nh như ch p nh m t con tem ho c b sưu t p ti n xu, b n s c n m t máy nh v i m t ch c n c nh. M t ng kính c n c nh có th ho t ng như m t ng kính bình thư ng nhưng cũng cho phép b n ch p m t i tư ng g n n 3cm. Ch c n c nh làm vi c t t nh t kho ng cách 10-50cm. èn Flash G n S n èn flash g n s n là m t c tính chung c a các máy nh s và có ph m vi ho t ng t 3-4.5m. Cho ngư i dùng trung bình, autoflash cũng khá t t. Nhưng có nh ng ch flash khác có th thu n l i hơn trong nh ng tình hu ng khác nhau. Hai ch flash h u d ng làm ch ng m t (red-eye reduction) và bù sáng (fill). Ch m t- giúp gi m b t ôi m t r c sáng v n làm cho nh ng b c nh gia ình trông gi ng như m t êm h i ng c a nh ng bóng ma. Nguyên nhân là do tròng m t c a chúng ta - m r t l n khi tr i t i – ph n x l i èn flash. Hai tia sáng ư c phát ra; l n u làm cho tròng m t co b t l i và ti p theo là ch p. Ch bù sáng ch s d ng èn flash bù vào nh ng kho ng bóng khi ch p nh vào nh ng ngày n ng to. Ch t t flash r t h u ích ch p nh trong nh ng ch như nhà b o tàng ho c nh ng bu i hòa nh c, nơi không ư c phép dùnh èn flash. Ph n M m Ph n m m cơ b n mà i cùng m t máy nh s cho phép b n t i nh t máy nh xu ng máy tính c a b n. ây thư ng là ph n m m c quy n nên b n không th t i xu ng máy tính c a b t c ai khác. Ph thu c vào chương trình, b n có th
 11. xem nh ng b c nh thu nh trư c và sau ó quy t nh nh ng b c nh nào b n mu n t i xu ng trong s ó. Cũng nên tìm hi u b n có th t i xu ng t t c nh cùng m t lúc hay ph i t i t ng cái m t. Xu hư ng hi n nay là các máy nh s cho phép máy tính s d ng Windows2000 ho c WindowsXP có th t i nh vào máy tính mà không c n ph n m m (ch cài trình i u khi n USB - n u c n). Khi ó máy nh s ư c coi như m t thi t b lưu tr di ng (removable disk). Nh ng b ph n m m t t cũng bao g m ph n m m s a nh. Nh ng chương trình này thư ng b gi i h n ho c là phiên b n thu g n c a nh ng chương trình ho như Adobe PhotoDeluxe. N u b n mu n can thi p sâu vào b c nh, b n có th ph i nâng c p lên m t phiên b n y tính năng, nhưng nh ng phiên b n gi i h n thư ng cũng cho nh ng ch nh s a thông thư ng. S t t hơn n u máy nh c a b n i v i ph n m m t o album nh, vì máy nh thư ng t tên file cho nh ng b c nh c a b n ch ng liên quan gì nn i dung mà b c nh miêu t . Nh ng chương trình này thư ng r t ơn gi n nhưng s giúp b n ti n theo dõi nh ng b c nh c a b n. Nh ng Tính Năng Cao C p [darkred]Th i Gian Tr [/darkred] Nhi p nh s yêu c u kiên nh n nhi u hơn nhi p nh truy n th ng. Khi b n nh n nút ch p, máy nh không “ch p” l y b c nh ngay l p t c. Nó c n t 1-2 giây tích i n chip CCD và t i ưu hóa nh ng thông s như tiêu c , m ng kính và cân b ng màu, ho c nháy èn flash gi m hi n tư ng m t , sau o b c nh m i ư c ch p. Có m t kho ng tr t 2-30 giây gi a nh ng l n ch p khi máy nh b n x lý, nén và lưu b c nh. Nh ng máy nh càng m i ra, thì th i gian tr càng ng n l i. a s các máy nh cũng t ng t t máy sau 30 giây t i 5 phút ti t ki m
 12. pin. M t s máy cho phép b n t t ch c năng này, nhưng b pin c a ban s nhanh chóng “ra i”. B n cũng có th ph i i m t s giây n a khi máy nh b t lên l i ch p ti p. Ch Ch p Liên T c (Continous-mode hay burst-mode) Th i gian tr c h u có th làm ng tác ch p nhanh g t khó khăn. B n có th ki m máy nh v i m t ch ch p liên t c c bi t cho phép máy nh ch p vài b c nh trong m t lúc b ng vi c nh n và gi nút ch p xu ng. Nh ng b c nh có th ư c ch p v i t c 1-3 nh /giây và lên t i 15 nh trong m t l n b m. Trong ch ch p liên t c, m t máy nh ho c ghi nh ng hình nh th p hơn ho c t m th i c t gi nh ng hình nh trong b nh trong c a nó và i làm t t c vi c x lý, nén và lưu vào lúc cu i cùng. Phương pháp m i này không gi m b t phân gi i. Nh y (Sensitivity) Khi b n mua phim, nó có nh ng t c khác nhau ư c nh nghĩa b i nh ng s ISO ( VD: 100, 400). Nh ng máy nh s cũng có ISO khác nhau. T c càng cao, phim càng nh y v i ánh sáng, b i v y phim t c 100 thì t t cho nh ng ch p ngoài tr i, còn phim 400 t t hơn cho ch p trong nhà. Phim nhanh hơn cũng c n ch p nh ng chuy n ng nhanh. Vi c cân nh c khi ch n ISO c a m t máy nh s cũng gi ng h t như v y. Nên lưu ý i u ki n ánh sáng và ki u tài mà b n nh ch p và ch n m t ISO tương ng. ISO có ph m vi t 100-3200, và vài máy nh có nhi u ch ISO, i n hình là 100, 200 và 400. i u Khi n B ng Tay (Manual-mode) N u b n ph trách m t câu l c b nhi p nh trong trư ng trung h c và mu n th hi n máy nh s , b n có th ph i t n thêm m t s ti n có m t máy v i nhi u kh năng i u khi n b ng tay hơn. a s các máy nh t ng t tiêu
 13. c ,t c kh u và c a tr p, nhưng nh ng thông s ó s không ph i luôn luôn cho b n nh ng hi u ng b n mu n. Tiêu c b ng tay cho phép b n ch n cái gì s s c nét nh t trong tiêu c . Vi c m ho c óng kh u i u ch nh lư ng ánh sáng vào máy nh. B n có th bù cho ánh sáng y u b ng vi c t kh u l n hơn ho c f-stop. F-stop càng cao, kh u càng nh , ánh sáng vào càng ít. M t máy nh có ph m vi f-stop càng r ng thì b n càng có kh năng i u khi n. Ph m vi f-stop tiêu bi u t f2.8 t i f16. T c c a tr p quy t nh b c m bi n hình nh / phim ư c phơi sáng bao lâu. ch p ư c nh ng chuy n ng nhanh b n có th tăng t c c a tr p. Gi m b t t c c a tr p có th bù l i i u ki n ánh sáng th p ho c t o ra hi u ng làm m s chuy n ng. T c c a tr p có th t 15 giây n 1/10.000 c a m t giây, nhưng m t ph m vi trung bình là 1/2 t i 1/500 c a m t giây. S Bù Sáng (Exposure Compensation) B n có th dàn x p gi a t ng và t b ng tay v i m t tính năng g i là s bù sáng, nó cho phép b n làm t i i ho c sáng lên m t b c nh trong khi v n trong ch t ng. S bù sáng thư ng có ph m vi t +2 n -2 tương ương v i y ,m t n a ho c m t ph n ba theo hư ng tăng d n. Nh ng máy nh t ng có th g p khó khăn v i nh ng c nh r t sáng, r t t i ho c có tương ph n cao. Ch p B m Gi (Self-Timer) N u b n mu n có m t m i ngư i trong các b c nh t p th ho c mu n ch p nh ng b c nh c a b n thân khi b n ch có m t mình, ch p b m gi th t s c n thi t. Ch c năng ch p b m gi có m t kho ng tr , thư ng là 10 giây trư c khi c a tr p s p xu ng, b n ch y và úng vào khung hình. M t món “ chơi”
 14. h p d n khác là i u khi n t xa. B n có th oàng hoàng vào trong v trí r i nh m chi c i u khi n t xa nh xíu vào máy nh ch p. èn Flash Ngoài N u b n c n nhi u năng lư ng hơn m t èn flash g n s n có th cung c p, thì máy nh c a b n ph i có m t u n i cho m t èn flash ngoài. M t èn flash ngoài dùng pin có th l p lên thân máy nh qua m t giá hình ch U phía trên máy nh g i là "hot-shoe". Nh ng máy nh khác có nh ng gi c c m c bi t nơi b n có th n i m t èn flash ngoài qua m t cáp nh ho c dây ng b . V i ki u này, èn flash tuy cách bi t v i máy nh nhưng v n dùng năng lư ng t máy nh. V i c hai cách èn flash u ư c ng b hóa v i vi c nh n nút c a tr p. Các ng Kính và Kính L c V i nh ng máy nh phim có khá nhi u ph ki n như ng kính góc r ng hay ng tele, nh ng ng kính có th hoán i và các kính l c. Vài máy nh s có th s d ng nh ng ph ki n ó, nhưng ph i là lo i prosumer ho c chuyên nghi p. c tính thú v khác là m t ng kính xoay ư c. Máy nh có m t kh p xoay gi a n a máy v i th u kính có th quay ư c so v i n a có màn nh LCD. Ch c năng này s cho b n nhìn th y chính b n trên LCD trư c khi b n t ch p m t b c nh c a b n thân. B n có th cũng xoay LCD nó không b loá khi b n ang ch p ngoài tr i. Các Hi u ng Hình nh Vài máy nh có th t o ra nh ng hi u ng nh ngh thu t khác nhau. Ví d : nh ng b c nh có th ư c ch p ơn s c, nâu ho c nh ng âm b n. Nh ng b c nh toàn c nh có th t o ra b ng cách ch p nhi u ki u li n nhau m t cách c n th n. Vài máy nh có th chia m ng CCD làm b n và s d ng m i ph n tư lưu m t b c nh khác nhau. K t qu là m t b c nh v i b n hình nh riêng bi t. Tuy
 15. nhiên nh ng hi u qu này hi n ã ư c a s các ph n m m s lý nh gánh vác. M t s máy cho phép b n ch p liên ti p các b c nh li n nhau t o nên m t b c nh toàn c nh lên t i 3600. Ph n m m i kèm có th ghép các b c nh v i nhau g n như hoàn h o, b n có th không tìm th y v ch ghép n i. Ch p Ng t Quãng và Quay Phim (Time-lapse) Máy nh s cũng có kh năng ch p ng t quãng. Máy nh làm m t lo t nh ng b c nh v i m t th i gian ng t quãng nh t nh gi a m i l n ch p. K thu t này thư ng ư c s d ng trong ch p nh thiên nhiên ghi l i nh ng s ki n ch m như nh ng bông hoa ang l n lên. N u b n nh ch p nh ng t quãng, b n c n có m t chân máy. ghi l i nh ng s ki n th i gian th c nhanh hơn, m t s máy nh s có th ghi m t o n phim ng n v i phân gi i th p, thư ng là 320 x 240 v i 15 khung hình / giây.
nguon tai.lieu . vn