Xem mẫu

  1. M T CÁI NHÌN T NG QUÁT V MÁY NH S BÀI 1. ng kính : ng kính là b ph n quan tr ng nh t c a máy nh nói chung và máy nh s nói riêng. ng kính càng l n, hình càng p và rõ nét, tuy nhiên ng kính càng l n thì máy cũng càng l n và c ng k nh. V i máy nh s ph thông, ng kính thư ng ko thay i ư c (fixed lens). Máy nh chuyên nghi p có ng kính thay i ư c s m r ng kh năng sáng t o khi ch p và có th i phó ư c v i nhi u tình hu ng nhi p nh khác nhau.2. B c m bi n nh : hi n nay có 2 lo i b c m bi n nh thông d ng là CMOS và CCD. Tuy nhiên v i máy nh ph thông, c m bi n lo i CCD thư ng ư c s d ng nhi u hơn. B c m bi n nh CMOS thư ng ư c trang b trên các máy nh s chuyên nghi p (D-SLR) c a hãng Canon. Gi i chuyên nghi p ánh giá cao CMOS b i hình nh th t hơn, ít noise hơn so v i CCD. Thông thư ng m i ngư i thư ng nghĩ CMOS là lo i r ti n, s d ng trong webcam và các máy nh s i cũ, máy nh im im i ư c
  2. trang b CCD, tuy nhiên ây cũng là suy nghĩ mang tính ch t c m tính. B n thân ngư i vi t cũng chưa có i u ki n chơi th các lo i máy nh v i b c m bi n CMOS có th th y ư c ch t lư ng nh khác nhau th nào. Cũng ã ch p th Canon Rebel 6.3MP CMOS sensor thì th y cũng như CCD (v màu s c). Hãng Fuji c a Nh t phát tri n CCD thành SuperCCD b ng cách s p x p các ph n t c m bi n nh (photo diode) l i có d ng bát giác và b trí ma tr n theo ki u t ong. Theo Fuji, v i SuperCCD, phân gi i tăng 1.6 l n do kh năng n i suy t t hơn, ít tiêu th i n năng hơn, ít noise hơn do ó tăng hi u qu ghi nh n hình nh. Do ó m t s máy nh c a Fuji phân gi i th c là 3.2 ho c 6.3 MP nhưng u qu ng cáo là có th ch p 6.0MP ho c 12MP không thua các máy nh 6.0 ho c 12MP th c. Tuy nhiên qua th c t v i máy nh lo i ph thông c a Fuji, SuperCCD cũng ko hơn CCD là m y. Còn nh ch p n i suy c a SuperCCD cũng ko tuy t như Fuji qu ng cáo. Nhưng giá máy có SuperCCD thư ng cao hơn nh ng lo i cùng tính năng v i CCD thư ng.Ngoài ra còn có b c m bi n nh công ngh m i nh t là FoveonX3 c a Sigma, tuy nhiên máy nh s Sigma ít ph bi n th trư ng VN.3. Ch c năng : máy nh s càng nhi u ch c năng càng t ti n. N u không nói n nhãn hi u, giá ti n c a máy nh s ư c quy t nh u tiên b i ch c năng ch không ph i là phân gi i. Máy càng nhi u ch c năng càng m r ng kh năng nhi p nh, ch p ư c nh trong nhi u tình hu ng ánh sáng v i các hi u ng khác nhau. Tuy nhiên máy nh quá nhi u ch c năng s gây khó khăn và nh m l n cho ngư i s d ng n u ko dùng máy úng m c ích. M t ph n quan tr ng n a c n chú ý là th i gian tr (shutter lag), là th i gian gi a 2 l n b m máy. ây là th i gian nói chung máy hoàn thành 1 “tác ph m”, g m th i gian cho các công o n như l y nét, o sáng, ch p nh, ghi nh vào card. Các máy nh s chuyên nghi p ư c trang b các b x lí nh chuyên d ng, th i gian tr càng gi m xu ng, càng ít b m t nh ng kho nh kh c áng giá do ph i ch máy x lí nh ã ch p. Các th h máy nh i m i c a Canon (t S45 tr i) u ư c trang b b x lí nh m i DiG!c nh m h n ch t i a shutter lag. Máy nh Canon ư c ánh giá là m t trong nh ng máy l y nét nhanh nh t và chính xác nh t!4. Ki u dáng : sau nhãn hi u,
  3. thông thư ng ngư i s d ng chú ý n ki u dáng máy u tiên. V i ngư i dùng thông thư ng, các máy có ki u dáng nh , lo i b túi, xinh x n thư ng ư c ưu tiên. Gi i chuyên nghi p l i thích máy to, c m ch c ch n, v h p kim b n và c ng cáp. Máy v kim lo i (inox, nhôm, h p kim nhôm) c ng cáp hơn, ki u dáng b t m t hơn, thư ng ư c trang b cho dòng máy cao c p nên t ti n hơn, ưu i m là b n, ít tr y xư c, ch ng nhi u t t, tuy nhiên l i d móp khi rơi và ch in thư ng b tróc. V nh a có ưu i m nh , ch in b n nhưng b m t d tr y xư c, ch ng nhi u không t t b ng.Sau ây là m t vài kinh nghi m ch n mua m t máy nh s phù h p v i túi ti n và nhu c u.* Ch p nh ph thông : 1. N u ch ch p gia ình : ưu tiên máy nh g n có th mang i chơi, b túi, ch c năng v a dùng, ch p p, rõ, màu tươi. phân gi i t 2.0 – 4.0 MP là , r a nh 10x15 ho c 13x18 p. Zoom 3x là . Khi mua chú ý các máy trên mode dial (núm xoay ch nh ch c năng) có các mode ch nh s n ch p chân dung, phong c nh, ch p êm … Ch c n b t qua mode tương ng v i tình hu ng c n ch p, máy s auto theo tình hu ng ó. Nên mua lo i s d ng pin s c AA giá r , d ki m. Các máy như Canon A60/A70/A80, Olympus C-350z/D-560z, Nikon Coolpix 2500/3100/3500, Fujifilm 2600z/A301, Sony series Pxx … r t phù h p.2. Ch p gia ình và thích 1 ít “ngh thu t”: v n v i các tiêu chí như trên nhưng ưu tiên thêm cho các máy có th ch nh ư c t c , kh u m t cách c l p. Có th th y ư c ch c năng này n u núm xoay (mode dial) c a nó nó ch P/A/S/M ho c P/Av/Tv/M (máy Canon). V i lo i này có th sáng t o tí chút khi ch p êm, ch p chân dung. N u thích Zoom l n thì ưu tiên cho các máy có zoom optical t 6x tr lên. ng quan tâm zoom digital cũng như phân gi i n i suy, cái này photoshop làm t t hơn b t kì máy nh nào.Các máy như Olympus C740/750uz/C5050z/5060z, Nikon Coolpix 5700, Canon A70/A80/S45/S50/G3/G5, Fujifilm 6900z/S602z/S5000z/S7000z, Sony F717/F828… là tuy t.* Dân chuyên nghi p : … kh i bàn r i! Vì dân chuyên nghi p thì bi t rõ nhu c u c a mình, và chuy n l a m t cái máy nh s cũng như quy t nh b vài ngàn USD ra chơi ko có gì khó khăn l m. Tuy nhiên n u lo i 2 mà dư d , Canon Rebel/D60/10D/1D, Nikon D70/D100/D1x/D2H cũng là m t s
  4. l a ch n không h i ti c.N u ít ti n thì mua m t máy nh s cũ cũng là m t gi i pháp t t, vì máy nh s có ít b ph n cơ khí hơn máy film nên thư ng cũng khó hư h ng hơn. M t s chú ý khi ch n mua m t máy nh s cũ :1. ng kính : quan sát ng kính, ko ư c có b t kì m t v t tr y xư c nào, dù là máy cũ. N u có v t xư c (lau ko th h t) ho c m c (m c r ) bên trong ng kính thì nên b ý nh mua máy ó i). ng kính khi zoom ph i êm, không có ti ng ng l , ko quá rơ l ng (m t s máy rơ là do t nhiên, n u ch p v n p thì ko có v n gì)2. Thân máy : ko có v t tr y n ng, móp hay lõm vào bên trong. M t máy nh tr y xư c quá n ng ch ng t nó ã ko ư c chăm sóc t t trong quá trình s d ng. Quan sát c vít chưa th y có d u hi u c y hay ã bung máy ra s a ch a.3. LCD : LCD ph i sáng, rõ, p. M máy chuy n sang ch ch p, quan sát LCD, khi ưa máy ra sáng, LCD ph i t cân b ng sáng, khi ưa máy vào t i, LCD ph i t nâng sáng d quan sát. M t s LCD quá cũ thư ng b vài bad pixel, n u ko quá khó tính thì không quan tr ng l m.4. V n hành máy : quay mode dial xem t t c các ch c năng còn ho t ng không, b ng cách v a quay mode dial v a quan sát LCD xem các icon có thay i tương ng không. Ch p test t t c các mode. Test t t c các nút ch c ch n r ng chúng v n ho t ng t t. M t s nút thư ng hay dùng nhi u s ko còn ti p xúc t t, lúc ăn lúc ko, s r t khó ch u khi dùng. M t máy còn ho t ng t t s l y nét nhanh sau khi nh n nh nút ch p.5. Ch p vài t m, ưa vào máy tính nh n xét. M t máy nh t t sau khi qua bư c 1->4 mà n u hình rõ, nét t t, màu s c tươi, p là OK.BÀI 2Megapixels luôn là i u mà ngư i mua quan tâm hàng u. Nhi u Mega t l thu n v i s c nét c a b c nh b n ch p.Chính vì v y dư ng như t t c các hãng s n xu t Digital Camera (DC) luôn in ch s Mega nơi mà ngư i mua d dàng c th y. Tuy nhiên DC không ch t p trung vào ch s Mega mà còn k t h p nhi u ch c năng khác nh m nâng cao ch t lư ng, t c và thu n ti n trong s d ng cũng như tăng thêm ng d ng DC cho ngư i dùng. Hi n nay DC tr nên ngày càng ph bi n vì 2 nguyên nhân chính sau. Th nh t là thu n ti n d s d ng trong sinh ho t và th hai là giá thành ngày càng gi m. Tuy nhiên vi c mua DC không ơn gi n ch là ra ngoài hàng mua cái DC h p túi ti n, nó còn
  5. i h i nhi u th liên quan n n a. Hy v ng bài vi t c a mình có th giúp b n tìm ra cho mình chi c DC hoàn thi n nh t cho b n thân.T ng quát: Resolution - s c nét, phân gi i: N u b n có ý nh mua máy nh ch ph c v cho Email hay ch có nh ng b c nh bình thư ng hàng ngày cho cu c sông thêm vui v thì b t k Megapixels nào cũng có th m ưong ư c nhi m v này. Th p hơn 1.3M hay t i 2.1M u có th mua ơc. Tuy nhiên như chúng ta ã bi t, càng nhi u Megapixels thì b c nh càng rõ và kích thư c c a b c nh cũng ư c nâng lên. Megapixels C nh (1inch=2.54cm)2-Megapixels 5x7 inch (13 x 18cm)3- Megapixels 8x10 inch (20 x 25 cm)4-Megapixels 11x17 inch (25 x 38 cm)Zoom lens:Nh ng máy nh có giá thành th p thư ng thi u ch c năng Zoom quang h c (optical zoom lenses), m t ch c năng quan tr ng như ch s Mega. Ta có th chia Zoom là hai lo i:Digital Zoom: S d ng k thu t s phóng i i m nh. Dư ng như càng tăng cao Digital Zoom thì ch t lư ng nh l i i ngư c v i s c nét. Không nên dùng ch c năng này n u b n mu n có nh ng b c nh như ý. M t s hãng máy nh khi s n xu t ã ưa vào máy nh ch c năng t t Digital ZoomOptical Zoom: Hình th c- nh th c, phóng i hình ng th i không m t i s c nét.Câu h i là gi a ch s Optical Zoom và Mega b n ch n bên nào? as các chuyên gia khuyên ngư i s d ng l a ch n Optical Zoom. Ví như 3.1M v i 4X Optical Zoom s hi u qu hơn 4.1M v i 2X Optical Zoom v y. Nhưng cu i cùng là tuỳ vao nhu c u s d ng c a b n. L i khuyên: Nên mua máy có Optical Zoom t 2X tr lênManual focus:Xin nh ch s này n u b n mu n mua chiêc máy nh cho mình. V n s n y sinh n u như b n mu n ch p m t v t g n (close-ups) hay trong m t vài hoàn c nh Camera không th giúp b n l a ch n m t cách s c nét nh t i v i ch Auto Focus. Manual Focus s giúp b n tìm ư c s l a ch n hoàn h o nh t. Không ph i cái gì Auto cũng hoàn h o nh t là trong v n Máy nh.Storage- Lưu tr : Megapixels càng cao thì chi m d ng tài nguyên b nh càng l n. V i nh ng máy nh c 2-megapixe t i highest resolution s nh có th lưu tr là 8 n 10 nh trong 8MB memory card. Ngày nay tr lư ng MB trong Memory card mà nhà s n xu t bán kèm s n ph m không là v n lo l ng vì
  6. t t c ngư i dùng u bi t ch c r ng h ph i mua thêm Memory card khác nh m nâng cao s lư ng nh lưu tr . Ngoài th trư ng hi n nay có nhi u ch ng lo i Memory card khác nhau nhưng t c c/ghi tương i b ng nhau (ngư i dùng không ý l m). Có th k tên m t s Memory card ph bi n và thi t b s d ng i kèm. 1. Compact Flash (CF): Ph bi n nh t trên th trư ng (Canon,Nikon..) Các máy nh chuyên nghi p luôn ch n CF vì giá r và có th lưu tr m t s lư ng l n (5G)2. Secure Digital (SD): Ph bi n trên th trư ng, giá r . áp d ng ư c v i r t nhi u các lĩnh v c khác (MP3 player, PC Pocket...)3. Smart Media (MD): Có th dùng v i SD vì có cung kích c , giá r , ph bi n trên nhi u máy DC, ph tr ..4. xD Pictures (xD): Không ph bi n nhi u như các lo i trên. Ch có vài hãng s d ng (Fujifilm). Giá hơi cao5. Memory Sticks (MS): Dành cho máy DC c a Sony. Giá hơi cao, không ph bi n cho các thi t b ph tr .Batteries- Pin: V n không th không ý. Không có i n thì dù máy c a b n v i giá c nghìn USD cũng ch là m t th vô d ng. Hi n nay trên th trư ng DC có m t vài Batteries s d ng cho máy nh như: AA/AAA và rechargeable batteries dành riêng cho máy. N u máy b n s d ng AA/AAA, thì có m t cái l i là m i nơi, m i lúc b n cũng có th mua cho mình Pin m i thay th . Nhưng v i nh ng Pin bình thư ng thì th i gian s d ng cũng không ư c lâu do v y mình khuyên b n nên mua cho mình b S c pin và pin S c có ký hi u NIMH v i th i gian s d ng g p 3 l n Pin thông thư ng. Còn n u b n s d ng Pin S c c a máy, c n thi t ph i mua thêm Pin ph (r t quan tr ng)Movies and sound- Quay phim và ti ng: ây ch là ng d ng ph cho DC nhưng cũng làm ngư i dùng quan tâm m t cách thích thú. T t nhiên b n không th quay o n phim c ti ng ng h như máy quay thư ng và ch t lư ng cũng không ư c lý tư ng l m. Th i gian quay h n ch b i cách cài t c a nhà s n xu t và h n ch c a th nh . Lưu ý là khi s d ng ch c năng này s chi m r t nhi u b nh c a máy. Chú ý m t s máy có ch c năng quay phim nhưng không thu ti ng (r t b t bình). Nên khi mua c n quan tâm nv n này Exposure settings: as ngư i ngư i s d ng dùng ch Auto vì nó ơn gi n mà hi u qu “nhìn và b m”. Tuy nhiên n u b n i sâu thêm vào các ch c năng c a máy thì s th y ch c
  7. năng i u ch nh t c m c a ng kính s r t thú v . M t b c nh thành ph v êm v i nh ng con ư ng như làn pháo hoa lung linh, ó chính là hi u qu c a Exposure settings. b n s ư c hư ng d n r t c th trong sách bán kèm v i máy. White balance: a s các máy nh ngày nay u có ch c năng này. Dùng nó i u ch nh sáng t i, m nh t....LCD-Màn hình:LCD ư c ch n làm màn hình cho máy DC. Tuy nhiên v i phương châm “ti n nào c a n y”. Máy có giá thành th p thì cho hình nh không th t hơn khi so sánh v i máy nh có giá thành cao. M t hi n tư ng khác ph bi n v i LCD là hình nh s bì loà khi s d ng ngoài tr i. Có hi n tư ng nhi u khi trong môi trư ng thi u ánh sáng (trong nhà) khi n cho b n c m th y phân vân b m máy hay không? Khi mua nh th ngay t i c a hàng b ng cách m máy mang ra ngoài tr i, mang vào trong nhà...Mua chơi cho máy nh s M t s máy nh s có kh năng m r ng ch c năng b ng cách attach thêm các món, và các hãng máy nh u có nh ng chiêu th c khác nhau khi n khách hàng ph i ti p t c b ti n ra mua “ chơi” cho chi c máy nh s c a mình. Thêm “tí” ti n mà máy thêm ch c năng, ai mà ch ng thích, th m chí chuy n tháo cái này, l p cái kia trông cũng có v hay hay, th là chơi l i bán ch y ch ng kém gì máy nh, và giá c a nó cũng ch ng m m chút nào. Các món chơi thông thư ng c a m t máy nh s bao g m: ng kính Wide/Tele, kính ch p g n (close-up lens), kính l c (filter), ng n i nhôm (converter), èn flash, loa che n ng (leen hood), h p ch p dư i nư c, remote-control, chân (tripod), pin s c, b s c … M t s máy nh chuyên nghi p còn có thêm các ph ki n ng b flash, hand-grip g n thêm pin, eyes-cup. Nói chung các hãng u c g ng thi t k sao cho khai thác t i a kh năng attach chơi nh m kích thích ngư i tiêu dùng mua càng nhi u chơi càng t t, và qua ó cũng ch ng t ư c kh năng ti m n phong phú c a m i lo i máy ng sau các thi t k ban u.1. ng kính Wide/Tele : nh m m r ng kh năng zoom optical c a máy nh, là lo i chơi thông d ng nh t (nhưng l i khó ki m nh t th trư ng VN !). ng kính Wide khi g n vào s làm góc nhìn r ng hơn, t c có kh năng “ y” nh ng gì quan sát trên LCD ra xa, thích h p khi ch p phong c nh núi non hay sông nư c. Thông thư ng là wide
  8. 0.75x, 0.7x, 0.5x và hi n nay lo i wide l n nh t là 0.45x. ng kính càng wide càng d b méo, nhưng ôi khi méo s t o ư c nh ng b c hình khá n tư ng. ng kính Tele : ngư c v i Wide, ng kính Tele s “kéo” v t l i g n hơn khi quan sát trên LCD, thích h p ch p “lén”. N u Wide có giá tr nh hơn 1 thì Tele l i có giá tr l n hơn 1, thông thư ng là Tele 1.5x, 2x, 3x th m chí 5x.VD : 1 máy nh s có zoom optical m c nh là 3x, khi g n Tele 5x ta có ư c 1 máy có zoom optical maximum là 3x5 = 15x ! Ngư c l i, khi g n Wide 0.45x ta ư c zoom optical minimum là 1x0.45 = 0.45. Có th hi u ơn gi n như sau: máy có kh năng phóng to t i a 1 v t (trong t m nhìn) là 15 l n và thu nh t i a là 0.45 l n. 2. Converter : là 1 ng nhôm nh , 2 u u có ren, 1 u n i vào ng bao ngoài c a ng kính, u còn l i s g n chơi như Tele/Wide/Close-up/Filter… Thư ng thì converter VN r t t, kho ng 20-40$/cái nên ta thư ng chơi b ng cách “ ” : nh th ti n khéo tay ti n 1 ng nhôm gi ng h t ng zin, giá khá m m, kho ng 50k/cái. N u ko có ng zin làm m u, c ưa máy và chơi, th s o bư c ren và ti n ư m cho n khi nào v a thì thôi. C n th n b c t m u kính cho kĩ, vì trong quá trình làm nó s test liên t c xem ã v a chưa, r t d tr y m t ng kính do rút ra rút vào.3. Kính l c (filter) : có nhi u lo i. Thông d ng nh t v n là kính UV và Polarize.- Kính UV : trong su t, có tác d ng ngăn tia c c tím chi u vào làm bi n s c film, thư ng s d ng cho máy nh film, nhưng cũng dùng cho máy nh s như 1 kính b o v ng kính kh i b i và tr y xư c.- Kính Polarize : có tác d ng ch ng các tia chói ph n x l i khi ch p các c nh ngoài tr i n ng. Filter này có 2 vòng, 1 vòng g n vào converter, vòng còn l i xoay ư c dùng i u ch nh m c ch ng chói. Khi dùng Polar ch p phong c nh s th y s c tr i xanh hơn.- Ngoài ra còn nhi u lo i kính l c màu, kính l c tia, m i lo i có ch c năng t o hi u ng riêng.Bên c nh ó khi mua kính l c c n chú ý ư ng kính ren c a kính, dùng b t vào converter. Thư ng là 48/49/52/55/58mm. C n chú ý mua phù h p v i Converter ã có.4. Loa che n ng (lens hood): b ng nhôm ho c nh a, có d ng loa loe, dùng g n trư c ng kính, có tác d ng ch n các tia sáng ngang t t vào b m t th u kính. Lo i này r , giá kho ng vài k/cái.5. H p ch p dư i nư c : dùng b máy vào
  9. ch p khi l n bi n. M i i máy có 1 lo i h p ch p riêng. Giá VN kho ng 50- 70$/cái. Nên test kĩ trư c khi mua.6. èn Flash : có nhi u lo i và cũng nhi u giá, t vài trăm k n vài trăm $. Các lo i èn chuyên nghi p c a Canon hay Nikon giá kho ng 300-450$, có nhi u ch c năng ng b cùng máy nh, ch p ư c trong nhi u tình hu ng ánh sáng khác nhau. Nhi p nh v i èn flash cũng là m t lĩnh v c hay ko kém các lo i hình nhi p nh khác!7. Pin s c và b s c : ây là 2 món thông d ng nh t mà b t kì ngư i mua máy nh nào cũng quan tâm, vì nó là th theo ta trong su t quá trình chơi máy. * Pin cho máy nh s thư ng g m 2 lo i : pin ph thông AA và pin pack Li-Ion.- Pin Li-Ion có ưu i m là g n, nh , s c nh i b t kì lúc nào, ư c xem là lo i pin dành cho máy nh cao c p, như c i m là dung lư ng th p, t ti n (30-60$/c c), khó ki m, c quy n riêng cho các hãng và cho m i series máy. Tuy nhiên hi u su t s d ng pin Li-Ion l i cao hơn so v i các máy s d ng pin AA. Tu i th pin trung bình kho ng 300 l n s c. Gi i chuyên nghi p ánh giá pin LiIon cao hơn pin AA, và chuy n b ra thêm vài ch c $ mua thêm 1-2 c c Li-Ion d phòng ko có gì khó khăn l m. Các máy nh s chuyên nghi p (D-SLR) h u h t u s d ng pin pack b i tính ưu vi t c a nó.- Pin AA r t thông d ng, giá r , d ki m, dung lư ng l n nhưng n ng, rư m rà (2-4 viên, khi b ph i chú ý c c tính), không s c nh i ư c (k c lo i NiMh). Pin Ni- Cd ã tr nên l i th i do dung lư ng th p, mau chai, th h sau Ni-Cd là Ni-Mh v i dung lư ng vư t tr i, ít b hi u ng nh hơn, ít ch y nư c hơn, th i gian s c nhanh hơn. Các nhãn hi u pin s c NiMh thông d ng trên th trư ng VN như Maxell, Toshiba, Panasonic, Sanyo, GP… v i nhi u dung lư ng khác nhau t 1500mAh n 2100mAh. Hi u nào cũng ư c, nhưng thư ng pin Maxell v n chi m ưu th hơn, GP thì ko ư c t t b ng các hãng còn l i. Các hi u như PowerRex, Maha c a Mĩ không thông d ng VN do ó r t khó ki m. Giá t i VN dao ng trong kho ng 140-170k/4 viên. C n th n v i các lo i pin NiMh nhái (thư ng bán t i ch linh ki n Nh t t o), giá ch kho ng 40-45/c p, dung lư ng ghi 1800mAh r t mau h t và mau chai. Pin NiMh cũng ch s c kho ng 300-400 l n là b t u chai.* S c : - S c cho pin Pack Li-Ion: thư ng kèm theo máy, m i hãng có
  10. cách s c và cách nh n bi t riêng pin pack c a hãng mình. Dù b l t pin c a hãng khác nó v n ko s c !- S c cho pin AA : ph bi n hi n nay là lo i s c xung c a Nh t, thay th cho s c bi n th ã l i th i t ng dùng s c pin Ni-Cd. Ưu i m s c xung là nh g n, autovolt 100-240v, t ng t khi pin y, s c ư c c pin AA và AAA. Th i gian s c t 1-5h s c y 1 b pin 2100mAh. Có nhi u hãng SX s c, và cũng là các hãng SX pin như ã k trên. Hi n nay Sony có lo i s c m i, kèm ch c năng t x trư c khi s c, giúp tăng th i gian s d ng cũng như kéo dài tu i th pin. 8. Card nh : là m t trong nh ng món chơi c a máy nh s mà ai cũng c n. Giá ti n t l thu n v i dung lư ng card. V i card l n hơn 256M giá tăng nhanh hơn so v i dung lư ng. V i CF khi mua nên chú ý t c read/write card. T c càng l n, card càng t ti n nhưng quá trình ghi nh l i nhanh hơn. Các hãng SX card n i ti ng như Sandisk (USA), Transcend (Taiwan), Toshiba (Japan) … card zin theo máy cũng thư ng là card ư c t hàng các hãng trên gia công. Card c a các hãng danh ti ng thư ng có b ch ng shock, b o v card không b hư khi s d ng ko úng cách (vd như tháo card ra khi ang c/ghi data). Chú ý xem catolo theo máy bi t máy ang s d ng có th support card dung lư ng l n nh t là bao nhiêu tránh mua nh m.9. Các th linh tinh như chân dùng ch p êm, kính ch p c n c nh (có tác d ng phóng to chi ti t, thư ng dùng ch p Macro) có th mua thêm n u dư d ti n.M t s nơi bán chơi HCM : - Tele/Wide : thư ng VN ch v máy và các ph ki n zin theo box, u kính Wide và Tele r t hi m và t. Cũng có th ki m các u Wide/Tele c a ng kính cơ ngày xưa, n u có ren g n v a converter. Hi n nay HCM có vài u kính Wide 0.45x c a Kenko (Nh t) hàng cũ nhưng giá thì gi t mình : kho ng 100-120$/cái !- Converter : cũng hi m hàng như Wide/Tele. Nhưng vì tính ch t ơn gi n c a nó nên có th nh th ti n “ ” l i. Huy C n ( u Tr n Hưng o) lâu lâu cũng có Converter zin cũng như converter ti n s n ho c nh n t ti n theo yêu c u.- Kính l c, loa che n ng, pin, s c : h u như ti m bán máy nh nào cũng có.
nguon tai.lieu . vn