Xem mẫu

  1. Món ăn bài thu c ch a viêm gan c p (ph n 2)
  2. Bên c nh các lo i nư c u ng có tác d ng t t cho ngư i viêm gan, chúng tôi xin gi i thi u m t s món canh cháo b dư ng cho nh ng ngư i m c căn b nh này b n c tham kh o và áp d ng. c h p rư u: Rư u tr ng, c nư c ng t. Mang c h p v i rư u, ăn c và u ng h t nư c (rư u). Th t n c h m r c tranh: R c tranh tươi 150g (khô 100g), th t l n n c 250g. Mang r c r a s ch (r khô c n ngâm 30 phút); th t l n thái ch , cho c vào n i cùng lư ng nư c v a h m lên cho chín. Chia ra ăn vài l n trong ngày. Ch tr : Viêm gan th m t, thu c d ng khí huy t gan tỳ không . Bi u hi n th m t, da vàng, s m, không bóng, t chi m t m i, nh p tim nhanh ng n, m ch nh , lư i nh t, i l ng. Cháo u xanh, u : u xanh 50g, u 50g. Cho 2 lo i u vào ngâm 1 gi . Sau ó v t ra cho vào n i cùng 500ml nư c, un to l a cho sôi r i rút l a nh n u cho chín thành d ng h , nêm ít ư ng cho v a ăn. M i ngày m t l n, ăn nóng. Ch tr : Viêm gan n ng c p tính ho c bán c p tính. Tri u ch ng: ngư i nóng, vàng da, b ng trư ng, c ng, ti u ti n khó, nóng n y, lư i nh t nh t, rêu lư i vàng ho c có các ch m en, m ch nhanh. Cá ch ch h m u ph : cá ch ch 5 con, u ph 1 mi ng. Th cá ch ch vào nư c s ch, nh thêm vào vài gi t d u ăn cá th i phân ra, mang h m u ph cho chín. Ngày ăn hai l n. Ch tr : Viêm gan vàng da, bí i ti n.
  3. Cháo g o-cà tím: Cà tím 300g, g o 50g. Cà tím c t nh n u v i g o thành cháo, ăn liên t c vài ngày. Ch tr : Viêm gan vàng da. Canh v t, nhân ý dĩ: Nhân ý dĩ 50g, v t 1 con (1.000g), rư u g o 10g, mu i 5g, hành 5g, g ng 5g. Mang nhân ý dĩ r a s ch, lo i t p ch t, v t làm s ch b n i t ng và chân, g ng thái lát, hành c t ng n. Cho v t, ý dĩ, g ng, hành vào n i và ng p nư c. un l a to cho sôi, sau ó rút b t l a, un ti p 50 phút là ư c. Dùng ngày 2 l n, m i l n ăn kho ng 1 bát nh th t v t và ý dĩ, u ng 100ml nư c. Cháo u v i v t tr i: u 30g, th t v t tr i 50g, g o 100g, g ng 5g, ư ng tr ng 20g. ãi s ch u, lo i t p ch t, th t v t r a s ch, nhúng qua nư c sôi r i thái mi ng nh , g ng thái lát. Cho u, th t, g o vào n i, 600ml nư c, cho g ng vào. un l a to cho sôi, rút b t l a nh un 50 phút n a r i b ư ng vào là ư c. Ngày ăn 1 l n, m i l n ăn 100g cháo. Công d ng: b ích tỳ v , l i ti u, tiêu thũng. Dùng cho ngư i viêm gan virut c p. Tr n bì, hương ph h p v i b câu m i ra ràng: Tr n bì 6g, hương ph ch 9g, b câu m i ra ràng 1 con, g ng 5g, hành 5g, mu i 5g, rư u g o 10g. Vò tr n bì cho m m ra, thái ch . Hương ph ch r a s ch, b t p ch t. Chim làm s ch b n i t ng và chân. G ng thái m ng, hành c t o n ng n. Mang t t c các v trên cho vào n i h p cùng 250ml nư c. Dùng l a to un kho ng 30-40 phút là ư c. Ngày ăn 2 l n, m i l n n a con chim và 100ml nư c. Công d ng: hành khí
  4. ki n tỳ, nhu n gan gi i . Dùng cho ngư i viêm gan virut c p tính, khí. Cháo tr n bì, th t n c: Tr n bì 9g, th t l n n c 50g, g o 100g, mu i 3g. Vò tr n bì cho m m ra r i thái lát nh , th t l n r a s ch thái mi ng nh , g o ãi s ch. Cho g o, tr n bì vào n i, 800ml nư c vào. Dùng l a to un sôi, sau ó cho các th còn l i vào un nh l a 30-45 phút là ư c. Ngày ăn 1l n, m i l n 100g cháo. Công d ng: hành khí ki n tỳ, b khí huy t. Dùng cho ngư i viêm gan virut c p. Ngũ linh chi, h ng hoa h p m c: Ngũ linh chi 9g, h ng hoa 6g, ào nhân 9g, cá m c 200g, g ng 5g, hành 5g, mu i 5g, rư u g o 10g. Mang 3 v thu c r a s ch, cá m c làm s ch, c t khúc dài 5cm r ng 3cm, g ng thái lát m ng, hành c t ng n. Cho cá m c vào n i h p r i cho t t c các v thu c và gia v cùng 150ml nư c. Cho n i h p lên b p l a to h p trong 30 phút. Ngày ăn 1 l n, m i l n ăn 50g cá m c. Công d ng: ho t huy t tan u c c, tiêu sưng gi m au. Dùng cho ngư i viêm gan c p thu c lo i khí, m ch máu ngh n. Canh rau d n v i s a: Rau d n tươi 300g, s a 150g, g ng, hành, mu i m i th u 5g, d u ăn 30g. R a s ch s a, thái ch ; rau d n r a s ch thái thành o n 5cm, phi g ng, hành v i d u cho th t thơm r i cho s a, rau d n, mu i vào xào qua r i cho 500ml nư c un to l a cho sôi sau ó h nh l a un thêm 10 phút là ư c. Ngày ăn 2 l n, m i l n ăn 1/3 ph n s a (50g) còn rau gi n và nư c canh ăn tùy
  5. thích. Công d ng: thanh nhi t l i th p, hành th y nhu n tràng. Dùng cho ngư i viêm gan vàng da c p tính, ti u ti n khó.
nguon tai.lieu . vn