Xem mẫu

  1. Món ăn bài thu c ch a b nh viên gan c p (ph n 1)
  2. B nh viêm gan do virut c p tính có th chia ra làm hai lo i là lo i b vàng da và lo i không b vàng da. Lúc u ngư i b nh có m t s tri u ch ng r t rõ như m t m i, chán ăn, ph n b ng trên trư ng lên khó ch u, bu n nôn, phát s t, gan hơi sưng, n th y au, ki m tra th y men gan cao. B nh gan vàng da thì ngoài nh ng tri u ch ng trên còn kèm theo m t và da b vàng, m t s ngư i các tri u ch ng trên r t nh , không rõ, ph i qua xét nghi m máu m i phát hi n ư c. Xin gi i thi u m t s bài thu c có tác d ng ch a viêm gan b n c tham kh o và áp d ng: Ph n I: Các lo i nư c u ng t t cho ngư i viêm gan Cành dương s c v i táo: Cành cây dương (m t khúc dài 30 t c), táo 12 qu . (lư ng tương ng v i tr dư i 10 tu i là 12 t c, 12 qu ). Mang hai v cùng 300ml nư c s c lên còn 100ml. Ngày u ng 1- 3 l n, u ng liên t c t i khi ch c năng gan ư c ph c h i bình thư ng thì thôi. an sâm, h ng hoa: an sâm 16g, h ng hoa 4g, ư ng 30g. T tc un nư c u ng, ngày 1-2 l n. Nư c lá cây dương: Lá non cây dương còn tươi 30-60g, un nư c b bã, pha ư ng vào r i u ng.
  3. Nư c râu ngô, nhân tr n: Râu ngô 30g, b công anh, nhân tr n m i th 10g, un nư c u ng. Nư c cây lúa n p: Cây lúa n p 45g, c t thành các o n ng n, cho 500ml nư c vào un lên còn 200ml, chia 2 l n u ng h t trong ngày. Ch a viêm gan c p tính. Nư c cành li u tươi: Cành li u tươi c lá 60-120g. un v i 3 bát nư c còn m t bát, u ng h t 1 l n. Cũng có th s c hai l n trong ngày (sáng - t i) u ng (có th u ng v i ư ng). Ch a viêm gan c p tính, cũng có th phòng ch ng và ch a viêm gan virut. Nư c u ng xa ti n th o: Xa ti n th o 30g, ư ng tr ng 20g. R a s ch xa ti n th o, cho vào n i h m, thêm 400ml nư c vào. Dùng l a to un cho sôi lên, gi m l a nh un trong 20 phút, l y ra b bã, pha ư ng vào là ư c. U ng thay chè. Công hi u: thanh nhi t tr th p, thông ti n l i ti u, dùng cho ngư i viêm gan virut, mi ng khô khát, nư c ti u vàng, t c ng c. Trà qu dâu, c u kh i: Qu dâu 15g, c u kh i 15g, tr n bì 6g, ư ng 20g. Qu dâu lo i b t p ch t, r a s ch, c u kh i cũng lo i t p ch t, tr n bì vò cho m m thái ch . Cho 3 v vào n i, ng p nư c. Dùng l a to un sôi lên, rút l a cho nh i un ti p 25 phút, l c b bã, l y nư c r i cho ư ng vào là ư c. U ng thay chè. Công d ng:
  4. thông gan, gi i u t. Dùng cho ngư i viêm gan virut c p tính v i tri u ch ng gan tích khí. Nư c nhân tr n khao t : Nhân tr n khao t m t n m, b ch tiên bì lư ng v a , cho kho ng 400ml nư c vào un lên l y nư c u ng. Ch a viêm gan th vàng da.
nguon tai.lieu . vn