Xem mẫu

  1. http://digiworldhanoi.vn Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@yahoo.com minhdhtm@gmail.com 0912.064692 Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  2. Giới thiệu học phần • Số tín chỉ: 2 (30,3,9,3) • Mục đích: – Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử B2B và quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử B2B • Tài liệu tham khảo – Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations management, World Scientific, 2002 – Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain Management, Thomson Learning và CIMNet, 2003 – Gunjan Samtani, B2B Integration - A practical guide to Collaborative E-commerce, Imperial College Press, 2002 – Các tài liệu khác Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  3. Nội dung học phần  Chương 1. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử và giao dịch thương mại điện tử B2B  Chương 2. Mô hình tổ chức công nghệ giao dịch thương mại điện tử B2B  Chương 3. Kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B  Chương 4. Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2B  Chương 5. Quản trị tư vấn và tái cơ cấu qui trình kinh doanh thương mại điện tử  Chương 6. Quản trị nguồn nhân lực trong thương mại điện tử  Chương 7. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  4. Các đề tài thảo luận 1. Tập hợp và phân tích số liệu thống kê và dự báo về tình hình TMĐT B2B của một khu vực (châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á) hoặc quốc gia trên thế giới 2. Tập hợp số liệu và tìm hiểu hoạt động thương mại điện tử B2B của các tập đoàn lớn trên thế giới theo sản phẩm, dịch vụ chủ yếu hoặc theo các mô hình giao dịch (bên mua, bên bán, đấu giá, thị trường giao dịch). Cho nhận xét. 3. Phân tích hoạt động bán hàng trong thương mại điện tử B2B của một doanh nghiệp theo các tiêu chí: kỹ thuật, công nghệ, lợi ích của các bên giao dịch, các vấn đề đặt ra và nêu hướng giải quyết 4. Phân tích việc tái cấu trúc qui trình kinh doanh thương mại điện tử của một doanh nghiệp 5. Các phương pháp và công cụ theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh TMĐT của một doanh nghiệp thương mại điện tử Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  5. http://digiworldhanoi.vn Chương 1 Quản trị tác nghiệp TMĐT và Giao dịch TMĐT B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@yahoo.com Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  6. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  7. Nội dung • Giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C • Quản trị tác nghiệp và quản trị tác nghiệp thương mại điện tử • Thành phần của thị trường trong thương mại điện tử B2B Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  8. Định nghĩa thương mại điện tử “Thương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác” Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  9. Phân loại giao dịch TMĐT Người bán Người tiêu dùng Chính phủ Doanh nghiệp (Business) (Consumer) (Government) Người mua Doanh nghiệp B2B B2C B2C (Business) (Business-to-Business) (Business-to-Consumer) Người tiêu dùng C2B C2C C2G (Consumer) Chính phủ G2B G2C G2G (Government) Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
  10. Giao dịch TMĐT B2B TMĐT B2B (TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) • Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại (trao đổi tiền lấy hàng hóa hoặc dịc vụ) được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. – Giao dịch B2B có thể diễn ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp hoặc thông qua một đối tác thứ ba (hay một trung gian giao dịch) đóng vai trò cầu nối giữa người mua và người bán đồng thời tạo điều kiện để giao dịch giữa họ diễn ra thuận lợi hơn. Khoa Thương mại điện tử B2B E-commerce Đại học Thương mại 2008
nguon tai.lieu . vn