Xem mẫu

  1. M i quan h gi a các n ph m báo Ti n Phong và Ti n Phong i n t Hi n nay, h u h t các t báo i n t u ra i t t báo in truy n th ng. Tr Vietnamnet, Vnexpress.net và VDC.media.com. Ti n phong là t n m trong s có nhi u n ph m báo gi y và (s có )nhi u n ph m báo i n t . Như ph n u tác gi ã trình bày, trong i s ng báo chí hi n nay, v n làm PR cho t báo c a mình ã tr nên h t s c quan tr ng. Mu n ngư i ta mua báo, anh ph i làm cho c gi bi t n báo c a anh. Nói cho h th y t báo c a chúng ta c nh tranh thông tin th nào, hay i m nào, hơn báo khác i m nào. âu s là nơi ăng t i nh ng thông tin ó n u không ph i chính là trên m t báo c a mình. M i quan h ây là m i quan h h p tác, tương tr l n nhau cùng phát tri n. Không ph i ng u nhiên mà Tu i tr thư ng xuyên có cách ưa tin ki u: Như ã ăng t i trên www.tuoitre.com.vn thông tin v …Theo ngu n tin riêng c a Tu i tr cho bi t…Forum trên www.tuoitre online.com.vn tr nên sôi ng v i nh ng thông tin…Ho c ngay khi i tuy n Vi t Nam ghi bàn th ng vào lư i Hàn Qu c, 24 giây sau, t m nh và di n bi n tr n u ã ư c ăng t i trên tu i tr tr c tuy n. Có th i u ó b m t s ngư i nói r ng…m hát con khen hay, con hát m khen hay, tuy nhiên ó là i u h t s c bình thư ng trong i s ng báo chí hi n i. V n là anh ã thông tin úng s th t. N u chính “m ”, “con” c a mình còn không ng h mình thì làm sao có ư c ông o c gi ng h . ít nh t ph i lôi kéo ư c càng ông càng t t b n c c a Ti n Phong truy n th ng sang ti n phong i n t . i u ó không h ti m n nguy cơ m t b n c mua báo, trái l i nó s càng m r ng i tư ng b n c hơn. Phân tích ví d c a Tu i Tr : M c dù thông tin ã ưa lúc chi u hôm trư c, n sáng hôm sau m i ư c nh c n trên tu i tr ra h ng ngày, ngư i c báo lúc ó không còn giá tr v tính th i s n a r i, và vi c m trang Web c a báo i n t
  2. khi ó là không c n thi t. Nhưng thông tin ó v n h t s c quan tr ng. Nó như m t l i kh ng nh v i c gi r ng: M i thông tin quan tr ng u ã (và s , t t nhiên) ư c ăng t i trên t báo tr c tuy n c a chúng tôi. L n sau, n u có s ki n gì m i, xin m i b n hay truy c p ngay vào trang Web ó, b n s ư c th a mãn thông tin. Ho c gi , ó cũng là l i kh ng nh v i b n c truy n th ng r ng chúng ta không thua kém, n u không mu n nói là i u so v i các kênh thông tin khác. ó là ni m t hào c a b n c truy n th ng, nh ng ngư i coi t báo như m t ngư i b n như m t kênh thông tin không th thi u c u b n thân mình. Cùng v i chi n lư c phát tri n qu ng bá thương hi u thông qua hàng lo t các ho t ng mang tính xã h i sâu s c ng h n n nhân ch t d c da cam, ti p s c n trư ng, t ng báo cho các ơn v cơ quan, trư ng h c, Tu i tr ã bư c u thành công trong cu c ti n quân ra mi n B c, ít nh t là cũng ã có ư c nh ng thành công trên i bàn thành ph l n. i u này làm chưa ư c làm t t Ti n Phong. M t s ki n Thi hoa h u l n n v y, thành công v m t t ch c nhưng chưa th nói ã t hi u qu cao nh t v m t qu ng bá hình nh báo Ti n phong n v i ông o ngư i dân. Th t m t gi thuy t, n u Tu i tr t ch c s ki n này, h s làm như th nào? T nh ng chương trình trư c ó, có th nêu ra m t s gi nh như sau: Làm m t phóng s trên truy n hình v s chu n b c a các cơ quan báo chí, trong ó nh n m nh n t báo c a mình, v i cơ s h t ng thông tin, máy móc hi n i, con ngư i nhân l c hùng h u. Trên báo in c a mình cho c gi bi t v nh ng chuy n h u kì trong làng báo, trong ó có nh ng chi ti t nêu b t s chu n b c a Ti n Phong v m t truy n thông chu áo như th nào, s vư t tr i ra sao so v i các t báo khác. ây là cơ h i c quy n thông tin r t l n nhưng trên m t báo ti n phong h u như ch có thông tin r t ơn i u v các hoa h u: tên tu i, chi u cao, quê quán, th m chí có nh ng t m nh còn làm cho ngư i xem th t v ng vì hoa h u không ư c s c nư c hương tr i cho l m. N u là Tu i tr ( ã có báo tr c tuy n) h s còn làm l n hơn
  3. n a qu ng bá cho chuyên v Hoa h u trên báo tr c tuy n. T i sao không có bài ph ng v n T ng biên t p Ti n Phong v khâu t chu n b cho s ki n này?... Như th th y r ng, vi c làm PR cho chính t báo c a mình, không âu hi u qu hơn, d dàng hơn là dùng chính nh ng n ph m c a mình nói v mình. V n ch PR cho khéo, tránh khen ng i quá l , làm m t lòng tin c a b n c. Hi n nay ã có quy nh trong vi c qu ng cáo báo. T Văn hoá thông tin ã r t nhanh chóng th c hi n quy n l i này. Ti n Phong cũng nên tính n chi n d ch qu ng bá hình nh c a mình trên các phương ti n truy n thông i chúng khác ông o nhân dân bi t n mình nhi u hơn. S d ng tài nguyên báo in ưa lên m ng Riêng v vi c biên t p tác ph m báo in ưa lên m ng có th tri n khai thành m t tài riêng bi t. Trong ph m vi niên lu n này, tác gi ch nêu ra vài v n cơ b n. Xin nh c l i, quan ni m v báo i n t th a t ăng t i h t các bài vi t dài lê thê, ôi khi là bài lo i t báo in là hòan toàn sai l m. i u ó còn nguy hi m b i l n u th y bài v quá d cho m t l n click chu t, l n sau h s không tr l i. N u ó là ngư i bi t n báo Ti n phong i n t trư c khi bi t n báo in thì còn t hơn. H s nghĩ t ti n phong ch ng có gì áng c. Và c t báo um t i i tư ng b n c ti m năng c a mình. Vi c biên t p v i báo i n t là h t s c quan tr ng. Khi i vi t bài, phóng viên báo gi y thư ng b h n ch b i di n tích t, b i ch th i tư ng, b i tài ư c giao. Khi vi t bài h thư ng ph i lư c b r t nhi u thông tin, ch ưa thông tin chính vào bài. Tuy nhiên, n u ý th c ư c r ng chúng ta còn t báo tr c tuy n thì nhi u thông tin ã b có th tái ch và ưa lên m ng. Hòan tòan không ph i cách g p t t c nh ng th th a thãi cho vào bài dài ưa lên báo i n t . Phóng viên có th tách ra thành nhi u bài nh . N u ý, trên báo i n t hi n nay, có r t nhi u bài ch kho ng 300-400 t v nh ng khía c nh
  4. r t nh c a v n . V n là nh ng bài c l p, không ph i tin, không ph i box cho bài chính. Khi bóc tách ưa lên m ng, v a cung c p thêm thông tin cho c gi v m t i tư ng, v a có th t n d ng ư c tài nguyên, nguyên li u ã qua ch bi n. Ví d : Khi vi t bài v ư ng bi n thành ph như trong lo t bài c a Phùng Kông Sư ng, sau khi ã ăng t i trên Ti n phong gi y, có th ưa thêm nhi u bài n a v cu c s ng c a m t gia ình bên ư ng 5, m t nơi thư ng xuyên ph i ch ng ki n tai n n ngay trư c c a nhà mình, m t gia ình có tr c t lao ng chính b tai n n trên tuy n ư ng này, v m t bênh vi n thư ng xuyên ph i ón ca c p c u trên ư ng này… Nên ra m t nguyên t c, ch p càng nhi u nh càng t t, l y ư c nhi u nh nh t có th . Báo in không th t ăng nhi u nh, nhưng v i báo i n t , ây là kho ng không gian r ng l n, v i màu s c trung th c. V i công ngh x lí nh như hi n nay, m t t m nh ch có dung lư ng kho ng 5-7 Kb s không làm nh hư ng nhi u l m nt c ư ng truy n cũng như th i gian t i trang Web c a c gi . Thay vì ưa nguyên m t bài 1300 t và m t nh trên báo in, ta có th biên t p chuy n thành phóng s nh ho c m t bài 500 t v i 4 nh s d xem hơn nhi u trên báo m ng. (T t nhiên, m i v n , tài u ph i cân nh c trong hoàn c nh c th : th lo i, i tư ng ph n nh: L h i hay bài i u tra, bình lu n…) Trong tương lai, m t phóng viên báo tr c tuy n còn ng th i ph i là nhà quay phim, là ngư i thu âm, ý th c v vi t cho báo tr c tuy n càng tr nên quan tr ng hơn bao gi h t. M t lưu ý n a là v n t các hai c t hai bên trang báo. V i báo Ti n Phong i n t khi vào m t trang ch , ví d như kinh t , lư t h t các bài, khi mu n vào trang khác l i ph i back l i trang ch . Hai c t hai bên không có nh ng tít bài
  5. h p d n cho c gi click ti p. i u này toàn so n cũng c n lưu ý b i ó chính là cách d n c gi i ti p theo n i dung c a mình. 5.V Công tác b n c Báo i n t có m t l i th vô cùng l n ó là th c hi n trưng c u ý ki n trên m ng. T t nhiên theo tâm lý c gi , s không có nhi u ngư i i n thông tin vào b ng h i. Nhưng n u bi t cài khéo léo, ví d như vi c ưa ra nh ng tr c nghi m h pd n c gi làm tr c nghi m cho h nhưng qua ó h cũng ph i ưa thông tin chính xác v h . Qua ó toà so n có th thu th p ư c thông tin h t s c có giá tr . 5 câu l c b cũng là m t th m nh và trong tương lai hoàn toàn có th thu hút lư ng l n c gi . Tuy nhiên hi n nay các câu l c b ph n l n ch là nơi cung c p thông tin, chưa ph i là nơi các b n cùng s thích bày t ý ki n, trao i kinh nghi m, s thích. Tóm l i: V giao di n c a t báo, qua kh o sát m t s i tư ng b n c, h uh t u ng h c a b n c. Tuy nhiên, xét m t cách t ng th , cũng như nhi u t báo i n t vi t nam báo Ti n Phong i n t chưa có ư c b n s c riêng v giao di n và b c c c a trang. i u này òi h i tính sáng t o và s b t phá. Dù khó nhưng n u có ư c bư c t phá (giao di n ngang như CNN là m t ví d ), t o ư c s khác bi t là i u nên làm.
nguon tai.lieu . vn