Xem mẫu

Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a tr¸ch nhiÖm<br /> c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc<br /> trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam<br /> <br /> Lª Thi<br /> <br /> *<br /> <br /> 1. VÒ ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm, tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n, tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc<br /> Theo Tõ ®iÓn B¸ch khoa Việt Nam, tËp 4, tr¸ch nhiÖm lµ kh¸i niÖm cña ý<br /> thøc ®¹o ®øc vµ ý thøc ph¸p luËt, nãi lªn nh©n c¸ch con ng­êi trong viÖc thùc<br /> hiÖn nghÜa vô do x· héi ®Æt ra cho con ng­êi. Néi dung vấn đề tr¸ch nhiÖm ®Æt<br /> ra lµ: con ng­êi hoµn thµnh vµ hoµn thµnh ®Õn møc ®é nµo, hoÆc kh«ng hoµn<br /> thµnh nh÷ng yªu cÇu x· héi ®Æt ra cho hä.<br /> Tr¸ch nhiÖm lµ sù t­¬ng xøng gi÷a hµnh ®éng vµ nghÜa vô, lµ hÖ qu¶ cña tù<br /> do ý chÝ cña con ng­êi, lµ ®Æc ®iÓm cho hµnh ®éng cã ý thøc cña con ng­êi.<br /> Con ng­êi ngµy cµng nhËn thøc ®­îc c¸c quy luËt kh¸ch quan cña tù nhiªn,<br /> x· héi th× n¨ng lùc chi phèi tù nhiªn, x· héi cµng lín vµ tr¸ch nhiÖm con ng­êi<br /> ®èi víi hµnh vi cña m×nh cµng lín h¬n.<br /> VÒ mÆt ph¸p lý, viÖc xem xÐt tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù thèng<br /> nhÊt gi÷a quyÒn vµ nghÜa vô, quyÒn cµng réng th× tr¸ch nhiÖm cµng lín.<br /> Theo Tõ ®iÓn TriÕt häc (Nxb M¸txc¬va, 1986), tr¸ch nhiÖm lµ ph¹m trï ®¹o<br /> ®øc vµ luËt häc ph¶n ¸nh th¸i ®é ®¹o ®øc, ph¸p luËt cña c¸ nh©n ®èi víi x· héi<br /> (®èi víi nh©n lo¹i nãi chung). Th¸i ®é nµy biÓu thÞ ë sù hoµn thµnh nghÜa vô<br /> ®¹o ®øc cña m×nh vµ c¸c tiªu chuÈn ph¸p luËt.<br /> *<br /> <br /> GS. ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam.<br /> <br /> 20<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> Khi bµn ®Õn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n lµ nãi ®Õn sù thèng nhÊt gi÷a quyÒn lîi vµ<br /> nghÜa vô cña c¸ nh©n víi t­ c¸ch c«ng d©n cña mét quèc gia (hä lµ ng­êi lao<br /> ®éng, c«ng nh©n, viªn chøc, bu«n b¸n, kinh doanh, v.v.), ®ång thêi hä cã thÓ lµ<br /> thµnh viªn cña c¸c tæ chøc quÇn chóng chÝnh trÞ, x· héi (®¶ng, c¸c ®oµn thÓ, c¸c<br /> ph­êng héi, v.v.) vµ lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh nhÊt ®Þnh. Tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n ë mçi tr­êng hîp, trong mçi tæ chøc, mçi hoµn c¶nh cã nh÷ng néi dung<br /> kh¸c nhau, c¸ nh©n cã điều kiện vµ kh¶ n¨ng hµnh ®éng vµ h­ëng thô c¸c phóc<br /> lîi kh¸c nhau. Nh­ng, bÊt cø ë ®©u, ë m«i trường lµm viÖc, sinh sèng nµo, th×<br /> tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc, sù ®ßi hái cña chÝnh l­¬ng t©m hä thóc ®Èy c¸ nh©n ph¶i<br /> lµm trßn nghÜa vô ®­îc giao phã vµ lµm trßn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý yªu cÇu.<br /> §ång thêi, hä ®­îc h­ëng thô c¸c quyÒn lîi vËt chÊt, tinh thÇn ®· ®­îc nhµ<br /> n­íc ban hµnh vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng chÝnh trÞ - x· héi quy ®Þnh.<br /> Lµ ng­êi lao ®éng n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, lµ c«ng nh©n, viªn chøc ë c¸c<br /> xÝ nghiÖp, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp, lµ c¸n bé, nh©n viªn cña c¸c c¬ quan<br /> chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, v.v… bÊt kú ë c­¬ng vÞ nµo, c¸ nh©n<br /> còng ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao phã, ho¹t ®éng tu©n theo c¸c nguyªn<br /> t¾c, ®iÒu lÖ quy ®Þnh cña c¬ quan giao viÖc. §ång thêi, mçi c¸ nh©n l¹i lµ c«ng<br /> d©n cña mét n­íc, mét quèc gia, nªn hä ph¶i chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt nhµ<br /> n­íc ®· ban hµnh.<br /> Lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh (lµ chång, lµ vî, lµ con, lµ bè mÑ, «ng bµ, v.v.),<br /> mçi c¸ nh©n còng ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô ®· ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh<br /> thµnh v¨n b¶n ph¸p lý cho mçi c­¬ng vÞ ë gia ®×nh; ®ång thêi ph¶i tu©n theo nh÷ng<br /> ®iÒu rµng buéc vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña truyÒn thèng gia ®×nh ViÖt Nam.<br /> ViÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n lu«n chÞu ¶nh h­ëng cña ®iÒu<br /> kiÖn m«i tr­êng, hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ mµ c¸ nh©n ®ã ho¹t ®éng vµ sinh sèng;<br /> tr­íc hÕt lµ liªn quan tíi chÕ ®é chÝnh trÞ - x· héi, tÝnh chÊt cña nhµ n­íc mµ hä<br /> lµ mét c«ng d©n.<br /> Mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ nhµ n­íc hÕt søc chÆt chÏ, ®­îc thÓ hiÖn trong<br /> cuéc sèng hµng ngµy, ë m«i tr­êng sản xuất, kinh doanh, ho¹t ®éng, c«ng t¸c,<br /> sinh ho¹t cña mäi ng­êi.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu lÖnh, ph¸p luËt ®· ban hµnh<br /> ®­îc thùc hiÖn ®óng ®¾n, kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng, ®óng víi ®iÒu<br /> kiÖn, hoµn c¶nh ®· quy ®Þnh, b¶o ®¶m mçi c«ng d©n chÊp hµnh ®óng c¸c tiªu<br /> chuÈn ph¸p luËt vµ ®­îc h­ëng thô ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi, do HiÕn ph¸p quy<br /> ®Þnh vµ c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh.<br /> C¸ nh©n c«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i, khi quyÒn lîi cña hä bÞ vi ph¹m, cã<br /> quyÒn yªu cÇu nhµ n­íc can thiÖp, trõng ph¹t nh÷ng c¬ quan, nh÷ng c¸n bé, viªn<br /> chøc trong bé m¸y nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc t­ nh©n ®· kh«ng lµm ®óng ph¸p luËt<br /> <br /> Mèi quan hÖ biÖn chøng…<br /> <br /> 21<br /> <br /> mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh, còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c tæ chøc trong bé<br /> m¸y nhµ n­íc hay t­ nh©n ®· c«ng bè vµ ®­îc nhµ n­íc ®ång ý, th«ng qua.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ qu¶n lý x· héi, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¸<br /> nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi b»ng ph¸p luËt, can thiÖp kÞp thêi<br /> nh÷ng vô vi ph¹m, th«ng qua bé m¸y c¸c cÊp cña chÝnh quyÒn nhµ n­íc vµ duy<br /> tr× trËt tù x· héi b»ng c¸c c«ng cô c­ìng chÕ (qu©n ®éi, c«ng an, toµ ¸n, nhµ tï).<br /> Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu cã h¹i cho x· héi, v× nã ph¸ vì trËt tù<br /> ph¸p luËt, g©y ra tæn thÊt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸c c«ng d©n nãi chung,<br /> x©m ph¹m ®Õn c¸c c¬ quan x· héi mµ ph¸p luËt b¶o vÖ. V× vËy, nhµ n­íc ph¶i<br /> truy cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý đối với nh÷ng vô vi ph¹m ph¸p luËt nh»m b¶o vÖ<br /> ph¸p chÕ, lµm cho ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ nghiªm chØnh. ViÖc truy<br /> cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý đối với ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt cã ý nghÜa lín trong<br /> viÖc phßng ngõa, c¶i t¹o vµ gi¸o dôc ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt.<br /> Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ph©n chia thµnh c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm: tõ tr¸ch nhiÖm<br /> hµnh chÝnh, tr¸ch nhiÖm kû luËt ®Õn tr¸ch nhiÖm d©n sù, tr¸ch nhiÖm h×nh sù.<br /> 2. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ tr¸ch nhiÖm cña<br /> c¸ nh©n lµ c«ng d©n n­íc ViÖt Nam cã mèi quan hÖ mËt thiÕt,<br /> phô thuéc lÉn nhau trong tiÕn tr×nh x©y dùng n­íc ViÖt Nam giµu m¹nh,<br /> phån vinh, c«ng b»ng, d©n chñ vµ h¹nh phóc.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­îc ®Æt<br /> trong hoµn c¶nh ViÖt Nam hiÖn nay. N­íc ta ®ang phÊn ®Êu tho¸t khái ®ãi<br /> nghÌo, l¹c hËu, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ<br /> tr­êng, më réng hîp t¸c quèc tÕ; trong khi ®ã, t×nh tr¹ng suy tho¸i kinh tÕ toµn<br /> cÇu còng ®ang ¶nh h­ëng ®Õn n­íc ta.<br /> Trong điều kiện kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ngµy cµng më réng ë n­íc ta, ®· cã<br /> nhiÒu mÆt tÝch cùc, ®æi míi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¸t triÓn<br /> v¨n ho¸, x· héi cña ng­êi d©n vµ cïng víi ®ã, nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng Ýt c¸c<br /> hiÖn t­îng tiªu cùc còng ®ang ph¸ ho¹i, c¶n trë b­íc tiÕn cña quÇn chóng ®«ng<br /> ®¶o n­íc ta.<br /> Tr­íc hÕt, nãi vÒ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.<br /> ý thøc ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc lµ c¸i thóc ®Èy c¸ nh©n cè g¾ng lµm<br /> trßn nghÜa vô ng­êi c«ng d©n cña n­íc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, trë thµnh lùc l­îng<br /> nßng cèt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ theo ®óng ®Þnh h­íng mµ §¶ng vµ<br /> Nhµ n­íc ®· ®Ò ra vµ ®­îc h­ëng thô c¸c phóc lîi vËt chÊt, tinh thÇn do hä lµm<br /> ra vµ ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Hä lu«n cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é v¨n<br /> ho¸, kü thuËt, trë thµnh nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é hiÓu biÕt theo kÞp yªu cÇu cña<br /> thêi ®¹i míi, biÕt øng dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, viÖc lµm cña<br /> <br /> 22<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> m×nh, t¹o ra n¨ng suÊt cao, thu nhËp tèt vµ æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®­îc møc sèng cña<br /> gia ®×nh vµ b¶n th©n, ®Èy m¹nh b­íc tiÕn cña ®Êt n­íc. §ång thêi, hä l¹i lµ lùc<br /> l­îng nßng cèt thóc ®Èy viÖc x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn nhµ n­íc tiªn tiÕn,<br /> cã hiÖu lùc, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®êi sèng cña nh©n d©n, phôc vô cho sù<br /> ph¸t triÓn tèt ®Ñp vµ l©u dµi cña n­íc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, ®æi míi.<br /> §ång thêi, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña ng­êi d©n l¹i chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp<br /> cña bé m¸y nhµ n­íc trong viÖc t¹o c¬ héi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä trong<br /> lao ®éng, sinh sèng. Hä ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t minh, s¸ng kiÕn, më réng kinh<br /> doanh, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ kh«ng bÞ c¶n trë<br /> bëi nh÷ng rµng buéc ph¸p luËt cøng nh¾c, lçi thêi, hay bëi bé m¸y c¸c nh©n<br /> viªn nhµ n­íc tham nhòng, ¨n tiÒn hay l¹c hËu, b¶o thñ, thiÕu sù hiÓu biÕt theo<br /> kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, cña ®Êt n­íc.<br /> Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ng­êi d©n kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng lÖch l¹c, vi<br /> ph¹m ph¸p luËt, cßn vÒ phÝa nhµ n­íc, còng cßn tån t¹i t×nh tr¹ng kh«ng lµm<br /> ®óng tr¸ch nhiÖm cña m×nh.<br /> - Cã nh÷ng ng­êi d©n ch¹y theo lîi nhuËn trong sản xuất, kinh doanh vµ<br /> x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña ng­êi kh¸c, cña céng ®ång, bá qua nh÷ng ®iÒu quy<br /> ®Þnh tèi thiÓu vµ cÇn thiÕt cña Nhµ n­íc, vÝ dô: bu«n lËu, trèn thuÕ, lµm hµng<br /> gi¶, hµng nh¸i, lõa läc, bu«n b¸n ma tuý, hÐroine, v.v..<br /> - L¹i cã ng­êi do thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt mµ cã nh÷ng hµnh ®éng vi<br /> ph¹m ph¸p luËt nhµ n­íc, vi ph¹m lîi Ých c«ng céng; vÝ dô nh­ b¸n thuèc d­îc<br /> phÈm kh«ng cã ho¸ ®¬n thÇy thuèc, tù ý t¨ng gi¸ thuèc, kh«ng chê sù ®iÒu<br /> chØnh gi¸ cña Bé Y tÕ, v.v..<br /> - Cã nh÷ng ng­êi gÆp khã kh¨n trong lµm ¨n, sinh sèng, kh«ng ®­îc c¸c c¬<br /> quan chÝnh quyÒn t¹o điều kiện nªn ®· hµnh ®éng chui lñi, giÊu giÕm, quanh co<br /> ®Ó trèn sù kiÓm tra cña ph¸p luËt nhµ n­íc.<br /> - L¹i cã nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt kh«ng thÝch hîp hay kh«ng cßn thÝch hîp<br /> víi sù biÕn ®æi cña thêi cuéc, víi điều kiện ph¸t triÓn sản xuất, lµm ¨n cña<br /> ng­êi d©n mµ kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh l¹i kÞp thêi, vi ph¹m quyÒn lîi cña ng­êi<br /> d©n, khiÕn hä chèng ®èi c«ng khai vµ khiÕu n¹i kh«ng chÞu chÊp hµnh. VÝ dô,<br /> viÖc gi¶i to¶ ®Êt ®ai cña ng­êi d©n ®Ó lµm c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh­ng ®Òn<br /> bï kh«ng tho¶ ®¸ng, kh«ng kÞp thêi. §Êt ®ai bÞ niªm phong, bá trèng nhiÒu<br /> n¨m kh«ng x©y dùng. Hay viÖc n«ng d©n tØnh VÜnh Phó kiÖn l¹i Bé Y tÕ v× ®­a<br /> tin s÷a bß cña hä nhiÔm melamine, thùc tÕ lµ kh«ng ph¶i (B¸o Tuæi trÎ ngµy<br /> 6/1/2009).<br /> ë ®©y, cã tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n ng­êi d©n vµ cã tr¸ch nhiÖm cña nhµ<br /> n­íc trong tiÕn tr×nh thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n ta<br /> <br /> Mèi quan hÖ biÖn chøng…<br /> <br /> 23<br /> <br /> hiÖn nay. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ ë chç kh«ng lµm trßn nghÜa vô cña<br /> m×nh, kh«ng s¸t víi ®êi sèng ng­êi d©n, quan liªu, kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi sù<br /> biÕn ®æi t×nh h×nh s¶n xuÊt, sinh ho¹t cña ng­êi d©n vµ do vËy, kh«ng kÞp thêi<br /> ®iÒu chØnh nh÷ng quy ®Þnh ®· l¹c hËu, ban hµnh nh÷ng luËt lÖ míi phï hîp, kÞp<br /> thêi, dì bá nh÷ng rµo c¶n, nh÷ng khã kh¨n cho ng­êi d©n trong lµm ¨n, sinh<br /> sèng. Nh©n viªn bé m¸y nhµ n­íc cËy quyÒn, h¸ch dÞch víi d©n hay thê ¬ víi<br /> d©n khi hä cÇn sù gióp ®ì ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n, bÕ t¾c trong s¶n xuÊt, trong<br /> sinh ho¹t th­êng ngµy. Còng cã nh©n viªn cña nhµ n­íc v« tr¸ch nhiÖm, l­êi<br /> biÕng, lµm viÖc h×nh thøc, kh«ng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi mµ nh©n<br /> d©n ®Ò nghÞ gióp ®ì hoÆc gi¶i quyÕt qua loa, chiÕu lÖ. Cã nh÷ng n¬i, nh÷ng ®Þa<br /> ph­¬ng, nh©n viªn bé m¸y nhµ n­íc bÞ mua chuéc hay bÊt lùc, yÕu ít, kh«ng can<br /> thiÖp kÞp thêi hay kh«ng d¸m can thiÖp, ng¨n chÆn nh÷ng vô vi ph¹m ph¸p luËt<br /> do nh÷ng kÎ xÊu g©y ra, mÆc dï ®­îc ng­êi d©n ph¶n ¸nh nhiÒu lÇn. §iÓn h×nh lµ<br /> nh÷ng vô chÆt ph¸ rõng c©y quý l©u n¨m ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®­îc b¸o chÝ nªu<br /> lªn nhiÒu lÇn, nh­ng sù can thiÖp, ng¨n chÆn, trõng ph¹t cña chÝnh quyÒn ®Þa<br /> ph­¬ng l¹i hÕt søc yÕu ít, h×nh thøc.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc cã mèi liªn hÖ phô<br /> thuéc lÉn nhau, quy ®Þnh lÉn nhau, cïng thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸ nh©n vµ cña<br /> nhµ n­íc.<br /> ë ®©y, hoÆc nhµ n­íc g©y c¶n trë, kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n ph¸t<br /> triÓn s¶n xuÊt, c«ng t¸c thuËn lîi, c¶i thiÖn cuéc sèng gia ®×nh, hoµ nhËp vµo sù<br /> tiÕn bé cña céng ®ång. HoÆc ng­êi d©n kh«ng t¹o điều kiện cho nhµ n­íc qu¶n<br /> lý tèt trËt tù x· héi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh, æn ®Þnh, c«ng b»ng cña<br /> mäi c«ng d©n, cña toµn thÓ céng ®ång.<br /> 3. Båi ®¾p søc m¹nh liªn hîp, tæng hîp gi÷a tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n vµ tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc v× lîi Ých chÝnh ®¸ng cña mçi<br /> ng­êi d©n vµ v× lîi Ých chung cña toµn thÓ céng ®ång x· héi<br /> §Ó c¸ nh©n c«ng d©n vµ nhµ n­íc cïng chung søc t¹o ra cuéc sèng ngµy<br /> cµng ®­îc c¶i thiÖn h¬n vµ cïng nhau x©y dùng nhµ n­íc ngµy cµng v÷ng<br /> m¹nh, s©u s¸t víi ng­êi d©n, cÇn ph¶i cã sù cè g¾ng tõ hai phÝa: ng­êi d©n vµ<br /> nhµ n­íc, sù ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m tõ hai phÝa, c­¬ng quyÕt g¹t bá nh÷ng<br /> nh­îc ®iÓm, bæ sung nh÷ng ®iÓm thiÕu sãt, x©y dùng nh÷ng quy chÕ hµnh<br /> ®éng, lµm viÖc ®óng ®¾n, ®¶m b¶o lîi Ých cña c¸ nh©n vµ lîi Ých l©u dµi, bÒn<br /> v÷ng cña toµn céng ®ång. Tõ ®ã, t¹o ra cho mäi ng­êi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ c¬<br /> héi cïng ph¸t triÓn, c«ng b»ng vµ hoµn h¶o trong x· héi ViÖt Nam, ®¶m b¶o<br /> trËt tù x· héi chung ®­îc gi÷ g×n vµ b­íc tiÕn v÷ng ch¾c cña ®Êt n­íc trªn con<br /> ®­êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, hoµ ®ång vµo dßng ch¶y quèc tÕ. §Ó lµm<br /> ®­îc ®iÒu nµy, kh«ng chØ cÇn ®Õn sù cè g¾ng, nç lùc, cã ý thøc, tÝch cùc tham<br /> <br />