Mối quan hệ biện chứng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm Nhà nước...

  • 30/08/2018 05:48:23
  • 27 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết Mối quan hệ biện chứng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam trình bày: Định nghĩa khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm Nhà nước; trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam và trách nhiệm của cá nhân là công dân nước Việt Nam có mối quan hệ mật thiết, phụ thuộc lẫn nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a tr¸ch nhiÖm<br /> c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc<br /> trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam<br /> <br /> Lª Thi<br /> <br /> *<br /> <br /> 1. VÒ ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm, tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n, tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc<br /> Theo Tõ ®iÓn B¸ch khoa Việt Nam, tËp 4, tr¸ch nhiÖm lµ kh¸i niÖm cña ý<br /> thøc ®¹o ®øc vµ ý thøc ph¸p luËt, nãi lªn nh©n c¸ch con ng­êi trong viÖc thùc<br /> hiÖn nghÜa vô do x· héi ®Æt ra cho con ng­êi. Néi dung vấn đề tr¸ch nhiÖm ®Æt<br /> ra lµ: con ng­êi hoµn thµnh vµ hoµn thµnh ®Õn møc ®é nµo, hoÆc kh«ng hoµn<br /> thµnh nh÷ng yªu cÇu x· héi ®Æt ra cho hä.<br /> Tr¸ch nhiÖm lµ sù t­¬ng xøng gi÷a hµnh ®éng vµ nghÜa vô, lµ hÖ qu¶ cña tù<br /> do ý chÝ cña con ng­êi, lµ ®Æc ®iÓm cho hµnh ®éng cã ý thøc cña con ng­êi.<br /> Con ng­êi ngµy cµng nhËn thøc ®­îc c¸c quy luËt kh¸ch quan cña tù nhiªn,<br /> x· héi th× n¨ng lùc chi phèi tù nhiªn, x· héi cµng lín vµ tr¸ch nhiÖm con ng­êi<br /> ®èi víi hµnh vi cña m×nh cµng lín h¬n.<br /> VÒ mÆt ph¸p lý, viÖc xem xÐt tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù thèng<br /> nhÊt gi÷a quyÒn vµ nghÜa vô, quyÒn cµng réng th× tr¸ch nhiÖm cµng lín.<br /> Theo Tõ ®iÓn TriÕt häc (Nxb M¸txc¬va, 1986), tr¸ch nhiÖm lµ ph¹m trï ®¹o<br /> ®øc vµ luËt häc ph¶n ¸nh th¸i ®é ®¹o ®øc, ph¸p luËt cña c¸ nh©n ®èi víi x· héi<br /> (®èi víi nh©n lo¹i nãi chung). Th¸i ®é nµy biÓu thÞ ë sù hoµn thµnh nghÜa vô<br /> ®¹o ®øc cña m×nh vµ c¸c tiªu chuÈn ph¸p luËt.<br /> *<br /> <br /> GS. ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam.<br /> <br /> 20<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> Khi bµn ®Õn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n lµ nãi ®Õn sù thèng nhÊt gi÷a quyÒn lîi vµ<br /> nghÜa vô cña c¸ nh©n víi t­ c¸ch c«ng d©n cña mét quèc gia (hä lµ ng­êi lao<br /> ®éng, c«ng nh©n, viªn chøc, bu«n b¸n, kinh doanh, v.v.), ®ång thêi hä cã thÓ lµ<br /> thµnh viªn cña c¸c tæ chøc quÇn chóng chÝnh trÞ, x· héi (®¶ng, c¸c ®oµn thÓ, c¸c<br /> ph­êng héi, v.v.) vµ lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh nhÊt ®Þnh. Tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n ë mçi tr­êng hîp, trong mçi tæ chøc, mçi hoµn c¶nh cã nh÷ng néi dung<br /> kh¸c nhau, c¸ nh©n cã điều kiện vµ kh¶ n¨ng hµnh ®éng vµ h­ëng thô c¸c phóc<br /> lîi kh¸c nhau. Nh­ng, bÊt cø ë ®©u, ë m«i trường lµm viÖc, sinh sèng nµo, th×<br /> tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc, sù ®ßi hái cña chÝnh l­¬ng t©m hä thóc ®Èy c¸ nh©n ph¶i<br /> lµm trßn nghÜa vô ®­îc giao phã vµ lµm trßn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý yªu cÇu.<br /> §ång thêi, hä ®­îc h­ëng thô c¸c quyÒn lîi vËt chÊt, tinh thÇn ®· ®­îc nhµ<br /> n­íc ban hµnh vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng chÝnh trÞ - x· héi quy ®Þnh.<br /> Lµ ng­êi lao ®éng n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, lµ c«ng nh©n, viªn chøc ë c¸c<br /> xÝ nghiÖp, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp, lµ c¸n bé, nh©n viªn cña c¸c c¬ quan<br /> chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, v.v… bÊt kú ë c­¬ng vÞ nµo, c¸ nh©n<br /> còng ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao phã, ho¹t ®éng tu©n theo c¸c nguyªn<br /> t¾c, ®iÒu lÖ quy ®Þnh cña c¬ quan giao viÖc. §ång thêi, mçi c¸ nh©n l¹i lµ c«ng<br /> d©n cña mét n­íc, mét quèc gia, nªn hä ph¶i chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt nhµ<br /> n­íc ®· ban hµnh.<br /> Lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh (lµ chång, lµ vî, lµ con, lµ bè mÑ, «ng bµ, v.v.),<br /> mçi c¸ nh©n còng ph¶i lµm trßn tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô ®· ®­îc nhµ n­íc quy ®Þnh<br /> thµnh v¨n b¶n ph¸p lý cho mçi c­¬ng vÞ ë gia ®×nh; ®ång thêi ph¶i tu©n theo nh÷ng<br /> ®iÒu rµng buéc vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi cña truyÒn thèng gia ®×nh ViÖt Nam.<br /> ViÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n lu«n chÞu ¶nh h­ëng cña ®iÒu<br /> kiÖn m«i tr­êng, hoµn c¶nh lÞch sö cô thÓ mµ c¸ nh©n ®ã ho¹t ®éng vµ sinh sèng;<br /> tr­íc hÕt lµ liªn quan tíi chÕ ®é chÝnh trÞ - x· héi, tÝnh chÊt cña nhµ n­íc mµ hä<br /> lµ mét c«ng d©n.<br /> Mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ nhµ n­íc hÕt søc chÆt chÏ, ®­îc thÓ hiÖn trong<br /> cuéc sèng hµng ngµy, ë m«i tr­êng sản xuất, kinh doanh, ho¹t ®éng, c«ng t¸c,<br /> sinh ho¹t cña mäi ng­êi.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu lÖnh, ph¸p luËt ®· ban hµnh<br /> ®­îc thùc hiÖn ®óng ®¾n, kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®óng ®èi t­îng, ®óng víi ®iÒu<br /> kiÖn, hoµn c¶nh ®· quy ®Þnh, b¶o ®¶m mçi c«ng d©n chÊp hµnh ®óng c¸c tiªu<br /> chuÈn ph¸p luËt vµ ®­îc h­ëng thô ®Çy ®ñ c¸c quyÒn lîi, do HiÕn ph¸p quy<br /> ®Þnh vµ c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh.<br /> C¸ nh©n c«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i, khi quyÒn lîi cña hä bÞ vi ph¹m, cã<br /> quyÒn yªu cÇu nhµ n­íc can thiÖp, trõng ph¹t nh÷ng c¬ quan, nh÷ng c¸n bé, viªn<br /> chøc trong bé m¸y nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc t­ nh©n ®· kh«ng lµm ®óng ph¸p luËt<br /> <br /> Mèi quan hÖ biÖn chøng…<br /> <br /> 21<br /> <br /> mµ nhµ n­íc ®· ban hµnh, còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c tæ chøc trong bé<br /> m¸y nhµ n­íc hay t­ nh©n ®· c«ng bè vµ ®­îc nhµ n­íc ®ång ý, th«ng qua.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ qu¶n lý x· héi, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c c¸<br /> nh©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi b»ng ph¸p luËt, can thiÖp kÞp thêi<br /> nh÷ng vô vi ph¹m, th«ng qua bé m¸y c¸c cÊp cña chÝnh quyÒn nhµ n­íc vµ duy<br /> tr× trËt tù x· héi b»ng c¸c c«ng cô c­ìng chÕ (qu©n ®éi, c«ng an, toµ ¸n, nhµ tï).<br /> Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu cã h¹i cho x· héi, v× nã ph¸ vì trËt tù<br /> ph¸p luËt, g©y ra tæn thÊt vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸c c«ng d©n nãi chung,<br /> x©m ph¹m ®Õn c¸c c¬ quan x· héi mµ ph¸p luËt b¶o vÖ. V× vËy, nhµ n­íc ph¶i<br /> truy cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý đối với nh÷ng vô vi ph¹m ph¸p luËt nh»m b¶o vÖ<br /> ph¸p chÕ, lµm cho ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ nghiªm chØnh. ViÖc truy<br /> cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý đối với ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt cã ý nghÜa lín trong<br /> viÖc phßng ngõa, c¶i t¹o vµ gi¸o dôc ng­êi vi ph¹m ph¸p luËt.<br /> Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ph©n chia thµnh c¸c lo¹i tr¸ch nhiÖm: tõ tr¸ch nhiÖm<br /> hµnh chÝnh, tr¸ch nhiÖm kû luËt ®Õn tr¸ch nhiÖm d©n sù, tr¸ch nhiÖm h×nh sù.<br /> 2. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ tr¸ch nhiÖm cña<br /> c¸ nh©n lµ c«ng d©n n­íc ViÖt Nam cã mèi quan hÖ mËt thiÕt,<br /> phô thuéc lÉn nhau trong tiÕn tr×nh x©y dùng n­íc ViÖt Nam giµu m¹nh,<br /> phån vinh, c«ng b»ng, d©n chñ vµ h¹nh phóc.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­îc ®Æt<br /> trong hoµn c¶nh ViÖt Nam hiÖn nay. N­íc ta ®ang phÊn ®Êu tho¸t khái ®ãi<br /> nghÌo, l¹c hËu, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ<br /> tr­êng, më réng hîp t¸c quèc tÕ; trong khi ®ã, t×nh tr¹ng suy tho¸i kinh tÕ toµn<br /> cÇu còng ®ang ¶nh h­ëng ®Õn n­íc ta.<br /> Trong điều kiện kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ngµy cµng më réng ë n­íc ta, ®· cã<br /> nhiÒu mÆt tÝch cùc, ®æi míi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ph¸t triÓn<br /> v¨n ho¸, x· héi cña ng­êi d©n vµ cïng víi ®ã, nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng Ýt c¸c<br /> hiÖn t­îng tiªu cùc còng ®ang ph¸ ho¹i, c¶n trë b­íc tiÕn cña quÇn chóng ®«ng<br /> ®¶o n­íc ta.<br /> Tr­íc hÕt, nãi vÒ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.<br /> ý thøc ®¹o ®øc, tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc lµ c¸i thóc ®Èy c¸ nh©n cè g¾ng lµm<br /> trßn nghÜa vô ng­êi c«ng d©n cña n­íc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, trë thµnh lùc l­îng<br /> nßng cèt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ theo ®óng ®Þnh h­íng mµ §¶ng vµ<br /> Nhµ n­íc ®· ®Ò ra vµ ®­îc h­ëng thô c¸c phóc lîi vËt chÊt, tinh thÇn do hä lµm<br /> ra vµ ®óng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Hä lu«n cè g¾ng n©ng cao tr×nh ®é v¨n<br /> ho¸, kü thuËt, trë thµnh nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é hiÓu biÕt theo kÞp yªu cÇu cña<br /> thêi ®¹i míi, biÕt øng dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, viÖc lµm cña<br /> <br /> 22<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 4/2009<br /> <br /> m×nh, t¹o ra n¨ng suÊt cao, thu nhËp tèt vµ æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®­îc møc sèng cña<br /> gia ®×nh vµ b¶n th©n, ®Èy m¹nh b­íc tiÕn cña ®Êt n­íc. §ång thêi, hä l¹i lµ lùc<br /> l­îng nßng cèt thóc ®Èy viÖc x©y dùng bé m¸y chÝnh quyÒn nhµ n­íc tiªn tiÕn,<br /> cã hiÖu lùc, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®êi sèng cña nh©n d©n, phôc vô cho sù<br /> ph¸t triÓn tèt ®Ñp vµ l©u dµi cña n­íc ViÖt Nam hiÖn ®¹i, ®æi míi.<br /> §ång thêi, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña ng­êi d©n l¹i chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp<br /> cña bé m¸y nhµ n­íc trong viÖc t¹o c¬ héi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä trong<br /> lao ®éng, sinh sèng. Hä ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t minh, s¸ng kiÕn, më réng kinh<br /> doanh, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ kh«ng bÞ c¶n trë<br /> bëi nh÷ng rµng buéc ph¸p luËt cøng nh¾c, lçi thêi, hay bëi bé m¸y c¸c nh©n<br /> viªn nhµ n­íc tham nhòng, ¨n tiÒn hay l¹c hËu, b¶o thñ, thiÕu sù hiÓu biÕt theo<br /> kÞp yªu cÇu ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, cña ®Êt n­íc.<br /> Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ng­êi d©n kh«ng tr¸nh khái cã nh÷ng lÖch l¹c, vi<br /> ph¹m ph¸p luËt, cßn vÒ phÝa nhµ n­íc, còng cßn tån t¹i t×nh tr¹ng kh«ng lµm<br /> ®óng tr¸ch nhiÖm cña m×nh.<br /> - Cã nh÷ng ng­êi d©n ch¹y theo lîi nhuËn trong sản xuất, kinh doanh vµ<br /> x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña ng­êi kh¸c, cña céng ®ång, bá qua nh÷ng ®iÒu quy<br /> ®Þnh tèi thiÓu vµ cÇn thiÕt cña Nhµ n­íc, vÝ dô: bu«n lËu, trèn thuÕ, lµm hµng<br /> gi¶, hµng nh¸i, lõa läc, bu«n b¸n ma tuý, hÐroine, v.v..<br /> - L¹i cã ng­êi do thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt mµ cã nh÷ng hµnh ®éng vi<br /> ph¹m ph¸p luËt nhµ n­íc, vi ph¹m lîi Ých c«ng céng; vÝ dô nh­ b¸n thuèc d­îc<br /> phÈm kh«ng cã ho¸ ®¬n thÇy thuèc, tù ý t¨ng gi¸ thuèc, kh«ng chê sù ®iÒu<br /> chØnh gi¸ cña Bé Y tÕ, v.v..<br /> - Cã nh÷ng ng­êi gÆp khã kh¨n trong lµm ¨n, sinh sèng, kh«ng ®­îc c¸c c¬<br /> quan chÝnh quyÒn t¹o điều kiện nªn ®· hµnh ®éng chui lñi, giÊu giÕm, quanh co<br /> ®Ó trèn sù kiÓm tra cña ph¸p luËt nhµ n­íc.<br /> - L¹i cã nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt kh«ng thÝch hîp hay kh«ng cßn thÝch hîp<br /> víi sù biÕn ®æi cña thêi cuéc, víi điều kiện ph¸t triÓn sản xuất, lµm ¨n cña<br /> ng­êi d©n mµ kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh l¹i kÞp thêi, vi ph¹m quyÒn lîi cña ng­êi<br /> d©n, khiÕn hä chèng ®èi c«ng khai vµ khiÕu n¹i kh«ng chÞu chÊp hµnh. VÝ dô,<br /> viÖc gi¶i to¶ ®Êt ®ai cña ng­êi d©n ®Ó lµm c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh­ng ®Òn<br /> bï kh«ng tho¶ ®¸ng, kh«ng kÞp thêi. §Êt ®ai bÞ niªm phong, bá trèng nhiÒu<br /> n¨m kh«ng x©y dùng. Hay viÖc n«ng d©n tØnh VÜnh Phó kiÖn l¹i Bé Y tÕ v× ®­a<br /> tin s÷a bß cña hä nhiÔm melamine, thùc tÕ lµ kh«ng ph¶i (B¸o Tuæi trÎ ngµy<br /> 6/1/2009).<br /> ë ®©y, cã tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n ng­êi d©n vµ cã tr¸ch nhiÖm cña nhµ<br /> n­íc trong tiÕn tr×nh thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n ta<br /> <br /> Mèi quan hÖ biÖn chøng…<br /> <br /> 23<br /> <br /> hiÖn nay. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc lµ ë chç kh«ng lµm trßn nghÜa vô cña<br /> m×nh, kh«ng s¸t víi ®êi sèng ng­êi d©n, quan liªu, kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi sù<br /> biÕn ®æi t×nh h×nh s¶n xuÊt, sinh ho¹t cña ng­êi d©n vµ do vËy, kh«ng kÞp thêi<br /> ®iÒu chØnh nh÷ng quy ®Þnh ®· l¹c hËu, ban hµnh nh÷ng luËt lÖ míi phï hîp, kÞp<br /> thêi, dì bá nh÷ng rµo c¶n, nh÷ng khã kh¨n cho ng­êi d©n trong lµm ¨n, sinh<br /> sèng. Nh©n viªn bé m¸y nhµ n­íc cËy quyÒn, h¸ch dÞch víi d©n hay thê ¬ víi<br /> d©n khi hä cÇn sù gióp ®ì ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n, bÕ t¾c trong s¶n xuÊt, trong<br /> sinh ho¹t th­êng ngµy. Còng cã nh©n viªn cña nhµ n­íc v« tr¸ch nhiÖm, l­êi<br /> biÕng, lµm viÖc h×nh thøc, kh«ng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi mµ nh©n<br /> d©n ®Ò nghÞ gióp ®ì hoÆc gi¶i quyÕt qua loa, chiÕu lÖ. Cã nh÷ng n¬i, nh÷ng ®Þa<br /> ph­¬ng, nh©n viªn bé m¸y nhµ n­íc bÞ mua chuéc hay bÊt lùc, yÕu ít, kh«ng can<br /> thiÖp kÞp thêi hay kh«ng d¸m can thiÖp, ng¨n chÆn nh÷ng vô vi ph¹m ph¸p luËt<br /> do nh÷ng kÎ xÊu g©y ra, mÆc dï ®­îc ng­êi d©n ph¶n ¸nh nhiÒu lÇn. §iÓn h×nh lµ<br /> nh÷ng vô chÆt ph¸ rõng c©y quý l©u n¨m ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®­îc b¸o chÝ nªu<br /> lªn nhiÒu lÇn, nh­ng sù can thiÖp, ng¨n chÆn, trõng ph¹t cña chÝnh quyÒn ®Þa<br /> ph­¬ng l¹i hÕt søc yÕu ít, h×nh thøc.<br /> Tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc cã mèi liªn hÖ phô<br /> thuéc lÉn nhau, quy ®Þnh lÉn nhau, cïng thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸ nh©n vµ cña<br /> nhµ n­íc.<br /> ë ®©y, hoÆc nhµ n­íc g©y c¶n trë, kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n ph¸t<br /> triÓn s¶n xuÊt, c«ng t¸c thuËn lîi, c¶i thiÖn cuéc sèng gia ®×nh, hoµ nhËp vµo sù<br /> tiÕn bé cña céng ®ång. HoÆc ng­êi d©n kh«ng t¹o điều kiện cho nhµ n­íc qu¶n<br /> lý tèt trËt tù x· héi, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh, æn ®Þnh, c«ng b»ng cña<br /> mäi c«ng d©n, cña toµn thÓ céng ®ång.<br /> 3. Båi ®¾p søc m¹nh liªn hîp, tæng hîp gi÷a tr¸ch nhiÖm c¸<br /> nh©n vµ tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc v× lîi Ých chÝnh ®¸ng cña mçi<br /> ng­êi d©n vµ v× lîi Ých chung cña toµn thÓ céng ®ång x· héi<br /> §Ó c¸ nh©n c«ng d©n vµ nhµ n­íc cïng chung søc t¹o ra cuéc sèng ngµy<br /> cµng ®­îc c¶i thiÖn h¬n vµ cïng nhau x©y dùng nhµ n­íc ngµy cµng v÷ng<br /> m¹nh, s©u s¸t víi ng­êi d©n, cÇn ph¶i cã sù cè g¾ng tõ hai phÝa: ng­êi d©n vµ<br /> nhµ n­íc, sù ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m tõ hai phÝa, c­¬ng quyÕt g¹t bá nh÷ng<br /> nh­îc ®iÓm, bæ sung nh÷ng ®iÓm thiÕu sãt, x©y dùng nh÷ng quy chÕ hµnh<br /> ®éng, lµm viÖc ®óng ®¾n, ®¶m b¶o lîi Ých cña c¸ nh©n vµ lîi Ých l©u dµi, bÒn<br /> v÷ng cña toµn céng ®ång. Tõ ®ã, t¹o ra cho mäi ng­êi nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ c¬<br /> héi cïng ph¸t triÓn, c«ng b»ng vµ hoµn h¶o trong x· héi ViÖt Nam, ®¶m b¶o<br /> trËt tù x· héi chung ®­îc gi÷ g×n vµ b­íc tiÕn v÷ng ch¾c cña ®Êt n­íc trªn con<br /> ®­êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, hoµ ®ång vµo dßng ch¶y quèc tÕ. §Ó lµm<br /> ®­îc ®iÒu nµy, kh«ng chØ cÇn ®Õn sù cè g¾ng, nç lùc, cã ý thøc, tÝch cùc tham<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ