Xem mẫu

  1. M i màu táo m t công d ng Táo thì b t, táo xanh thì giòn, táo vàng thì ng t và hơn th nh ng màu s c khác nhau này còn bi u th cho nh ng tác d ng khác nhau c a táo i v i s c kh e.
  2. Theo trang báo m ng v s c kh e châu Âu, màu s c c a táo có th mang l i nh ng k t qu khác nhau v s c kh e. Ví d táo có l i cho tim, tăng cư ng trí nh , duy trì s c kh e c a h th ng ti t ni u; táo xanh giúp cho răng và xương thêm ch c kh e; táo vàng giúp tăng cư ng h th ng mi n d ch cho cơ th , có th phòng ch ng m t s b nh v ung thư. Còn theo GS Yang Li, B nh vi n Tây uy n, Vi n khoa h c Y h c Trung qu c, táo nh p tâm, có tác d ng gi m m máu, tăng cư ng m m hóa huy t qu n, có th b o v cho s c kh e c a tim m ch, giúp cho ngư i già có th ăn nhi u hơn m t chút. Táo xanh có công hi u dư ng gan gi i c, và có kh năng ch ng b nh u s u, do v y r t thích h p v i thanh niên. Ngoài ra táo xanh còn thúc y s phát tri n c a răng và xương, phòng ch ng b nh ch y máu nư u răng. Táo vàng có tác d ng r t t t i v i th l c, thích h p v i ngư i làm vi c thư ng xuyên liên quan n máy vi tính.
nguon tai.lieu . vn