Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS - Phạm Thanh Bình

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      54      0
Mã tài liệu 4cu7tq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Tác giả Nguyễn Thị Minh Loại file PDF Số trang 38 Dung lượng 0.32 M Lần tải 0 Lần xem 54
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về phương pháp; kỹ thuật hướng dẫn; tư vấn cho học sinh, những yếu tố ảnh hưởng và những điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.

 1. 34 | ës ¬c cäh gnurt hnis cäh ohc nÊv −t ,nÉd gní¦H tËuht Ük µv P¸HP GN¥¦HP 8 SCHT ELUDOM HNÌB HNAHT MẠHP
 2. 8 SCHT ELUDOM | 4 4 .SCHT gn rt àhn gnort hnis c h ohc n v t b nác hnàht rt nâht n b n yul nèr hnis c h ohc n v t ,n d gn h i gn àl òrt iav i v SCHT nêiv oáig i v i u c uêy gn hn gn d n V — .SCHT gn rt àhn gnort hnis c h ohc n b c n v s t m nv t n v t ,n d gn h t uht k ,páhp gn hp các c gn d n V — g năn ĩ k ềV .2 .hnis c h ohc n v t ,n d gn h i gn àl òrt iav i v SCHT nêiv oáig i v i u c uêy gn hn c m N — .SCHT hnis c h ohc n v t ,n d gn h t uht k ,páhp gn hp các c m N — .SCHT hnis c h ohc n v t ,n d gn h t uht k các t t n ih c ht t iht n c n ik u i gn hn àv gn h hn t u y gn hN .hnis c h ohc n v t ,n d gn h t uht k ,páhp gn hp :n b c m in iáhk các c u iH — cứht nếi k ềV .1 UÊI T CỤM .B .me các ohc hcác nâhn n iht nàoh ,n irt táhp s n gn h ,p t c h gnort t iht n c gnôhk gn oh gn hk ,gn ht gn c ,n hk óhk gn hn hnárt gnòhp hnis c h rt h SCHT gn rt àhn gnud i n gn hn gnort t m àl gn c yâ .hnis c h ohc n v t ,n d gn h i gn àl òrt iav i v SCHT nêiv oáig i v i u c uêy gn hn ; uq u ih hcác t m n v t ,n d gn h t uht k các n ih c ht t iht n c n ik u i gn hn ,hnis c h ohc n v t ,n d gn h t uht k ,páhp gn hp v m in iáhk õr màl ,u iht i ig s yàn eludoM .SCHT gn rt àhn gnort hnis c h me các a c p t c h hnìrt áuq ohc c c hcít c l gn hnàht rt ón n ib àv ón auq t v hn t hn t uht k àv páhp gn hp óc i hp n c ó n c oàr ,n hk óhk gn hN .uahn cáhk c m u ihn n c oàr ,n hk óhk gn hn ar o t ht óc ó u ihc u ihn íl mât c l pá các c t T .cáhk gn t oh các àv p t c h gn t oh i v i gn rt àhn ,hnì aig aíhp t íl mât c l pá u hc gn c i ht gn gn hn n irt táhp i l n uht n ik u i u ihn o t c yan yàgn hnis c H NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 54 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .SCHT hnis c h ohc n v t páhp gn hp các i v i íl p h àv n gnú iáht óC ộ đ i áht ềV .3 .SCHT hnis c h i v p h ùhp n v t páhp gn hp các iahk n irt n d gn h ,n v t v c ht n ik các c gn d n V g năn ĩ k ềV .2 .n v t páhp gn hp các àv hnis c h ohc n v t ,n d gn h páhp gn hp :n b c m in iáhk c hcít nâhP cứht nếi k ềV .1 UÊIT CỤM . I HNIS CỌH NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH PÁHP GNƠƯHP 1 g nud i ộN t it 51 gn C hnis c h ohc n v t ,n d gn h 4 i gn òrt iav gnort SCHT nêiv oáig i v i u c uêY 3 SCHT hnis c h 7 ohc n v t ,n d gn h gnort n b c t uht k gn hN 2 4 hnis c h n v t ,n d gn h páhp gn hP 1 t it S hc nêT TT GN UD I Ộ N .C .c h aohk ,cigôl hnìrt yuq gnú oeht hnis c h ohc n v t ,n d gn h t uht k ,páhp gn hp gn hn gnú gn d s àv n ih táhp c iv gnort n gnú iáht óC ộ đ i áht ềV .3
 4. 8 SCHT ELUDOM | 6 4 c gn hN .oeht mèk uâ ol s àv sserts u iht m ig màl hcác gn b ,c ht ôv hcác t m hnìm a c c l t b s rt ùb ãgn n b péhp ohc c l n ihc gn hn àl s v t hc c gn hn ,gn s c uc a c gn uh hnìt s t m u ih u h táos m ik gn n hk nòc gnôhk i gn noc ihK : v gnòhp hc c cáC .yàn hnìb nâuq s i t t ht óc ãgn n b hn m c s c t hc nâht púig m hn mât nâhp a c gn rt c t uht k các gnùd àl n v t àhn a c c iv gnôC .cát p h s gnort uahn i v c iv màl ãgn uêis àv ãgn n b ,gn n gn àl ht hn ,yàn hnart u c uc a c hnìb nâuq s p l t iht àl yâ ãgn n b a c c iv gnôC .yàn iv hnàh các nêl c o hc n h các t pá ìht c d oáig c nàot nàoh àl ,ión ã hn ,ãgn uêis i l iárT .nâhn ác a c c n hn p hc ht gnôhk iv hnàh gn hn i t n d ht óc u y hníhc u c uhn các àv gn n n b nãm oht màl gn g c s i v gn gnux gn n n B .n uht uâm gn rt hnìt oàv i r h a c ãgn uêis àv gn gnux gn n n b od àl h mât i n t gnux c oh ol uâ nên yâg ar y x hnik n ht gn ht gn c s ihk gn r t ib n hn n c hnìm a c hc nâht i v c iv màl ihk n v t àhn ,n v t gnorT .gn t íl nêrt a d gn t ý gn hn àv t pá gn rt nauq i gn gn hn od gn t ý gn hn p h n h s àl ó ,mât gn l a c t hc hnít gn hn gnam )ogE repuS( ãgn uêiS .ãgn uêis a c mât gn l àv gn gnux gn n n b a c u c uhn các a ig hnìb nâuq s nên o t hcác nâhn n hp àl )ogE( ãgn n B .c ht ôv v c uht àv hc m ik b gnôhk ,hnis m b àl gn gnux gn n n B .gn h hnyuhk àv n b c u c uhn gn hn nãm oht màl m hn at gnúhc a c c l gn n hp àl )dI( gn gnux g n n n B :àl ó .n v t cát gnôc n gn h hn p it c rt gn t ý gn hn n p c ã )9391 — 6581( duerF .S duerF dnumgi S aủc mât nâhp nậc pếit hcác nêrt aựd nấv ưt páhp gnơưhP .1.1 nảb ơc ni t gnô hT .1 SCHT hnis cọh ohc nấv ưt ,nẫd gnớưh páhp gnơưhp cáC :gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC . I I
 5. 74 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP gn r m s àl hníhc yâ .hnìm nâhn ác a c gn rt nauq s n n v t àhn a c ý úhc s oék iôl hcác gn b hnìm gnòl nêy màl t ht óc gnùd hc nâht àm nâhn ác t uht n ihc gn hn àl hníhc ohk c s gn rt hnìt v i l p l i p l nàn nàhp gn hn àl a n n h c oh gn ht h óc n um n gn uh hnìt gn hn ,n v t àhn i v hc nâht a c áig i m gn b r n yuq u c uhn v reldA .A a c m i nauq ,n v t gnorT .i gn i m a c x c iáht gnort hníhc c l gn àl i ol gn n h hnìm ar t n um gnom m iN .ar hnis cúl t i gn i m t m óc gn t n n gn n gnux hnàht rt s gnô oeht àm ”c l n yuq óc n um ý“ n n h hn m n hn àv n irt táhp s gnort c d c hn a c gn rt nauq m t k gná p h uhT :)3791 — 0781( reldA derflA — .t uht hgn àv n n t ,tác yahk gnùd ihk me rt n v t cát gnôc gnort p h hcíht t ib c gn t u ib các gn d s c iv v gnuJ .C a c m i nauQ .nâht n b a c t m i m p h gn ht s àv t ib n hn s n ih c ht péhp ohc áoh t ib ác àl i g gnô àm c ht hnàht ã íl mât hnìrt áuq t m uas c n ih c ht ht óc hc hc nâht a c gn b nâc s gn r ohc gnuJ .C .áoh n v n n các c uht i gn i m c t t ohc gnêir hcác gnuc oeht gn uh hnìt s t m i v i gn n hp n i gn noc a gn m c ig các gnort u y hc n ih ht ) s nab gn t hnìh gn hn( s c hnìh u m các àl t hn gn a hc ht p t c ht ô V .auq m n u irt gnàh t h ht các auq n yurt id àv hnis m b ht p t c ht ôv a c hcí i l ìv ht ác c ht ôv a c òrt iav hn uhT :)1691 — 5781( gnuJ lraC — i m mât nâhp iáhp gn rt oeht n v t gnort hc nâht n c p iT .ar n id ht óc hc nâht a c hnàht gn rt àv i yaht hnìrt n it ohc n ik u i o t ,gnúhc b áhp hnìm a c n v các i v p it c rt óhp gn hc nâht rt n gn yàn hc c các ó gnort c ht hcác gn hn t ib i hp n v t àhn , ht ì V .ar n id uq u ih n v t hnìrt áuq ohc n it o t ,nêb iah a ig m c u ht h nauq i m c o t i m ó t , hc nâht i v v gnòhp gnôhk nâht n b ohc cáhk t m , hc nâht i v v gnòhp hc c v áhp t m t m yàn hc c các v gnàc k àv õr t ib u ih i hp n v t àhN .gnuhc ión n v t cát gnôc gnort hcí u h t r v gnòhp hc c gn hN .uâ ol yâg c l gnux các àv hgn ý các , t c ht n hn hp c oh t c ht i r ax c oh ,gn t gn t àl gn ht gn hn t c ht ihk iô ,m c iáohk gn hn i gn noc ohc o t m hn t c ht yàn v t hc
 6. 8 SCHT ELUDOM | 8 4 gnôhk írt mât u ihn i r gn hn hn gn hk gnô ,c p ht uht gn hc gn b gn hn T .”cáhk i gn nit ó i gn ìg iáC“àv ”cáhk i gn i v ión ó i gn ìg iáC“ ,”cáhk i gn i v màl ó i gn ìg iáC“ : x gn u m gn hn auq hn b i gn a c hcác nâhn u ih hcác mìt ,u c nêihgn mât navilluS .H .írt mât n ol i r gn hn hnàht hnìh c iv i v i ón a c òrt iav àv hc nâht a c gn s i gnort i h ãx t u y n hn m n hN :navilluS kcatS yrraH — . rt i v n h iàd h nauq i m c n ih c ht ht gnôhk ó gnort hn t hn naig i ht gnort n h n gn n v t i v p h hcíht gnôhk ,hn n h gnôhk àv m u il rt p h gn rt các gnort hcí u h ht óc duerF annA a c gn t ý cáC . rt a i v màl n c c iv i m gnort t yuq nêit n ik u i àl n v t i gn i v yàn c c hcít iav n yuhc s c oh m c n iht y h nêil i m gn r nit àB .àb i n c uht ut s c ht h nêil i m t m oàv rt a àv àb i v hc t hc ób n g s rt i n p l t iht v t v gn oal u hc àB .duerF annA a c m i nauq gnort u y hníhc u i àl p l t iht c rt i v h nêil i m ihk n ohc i .c hc gn v p l t iht c rt i v h nêil i m ihk gnúhc ohc rt a c i hc òrt hcíht i ig ,hnart v àv oh v gn t gn t írt i g i hc òrt uas gn c ht ôv c gn gn hn m ik mìt duerF annA ,me rt i v n v t hnàh c ht hnìrt áuq gnorT .n v t àhn àl i ht gn m , b àl y ht i gN .n h hn m y ht i gn a c hn hnìh i v t hn gn hc nâht péhp ohc m c hnì t h nauq t m c ohc ar o t i hp n v t c i V .c h mât nâhp gn b me rt ohc n v t àl àb a c t c ht póg gnó .me rt a c n irt táhp gn n yut gn hn oeht íl mât hcít nâhp hgn duerF annA ,gn ht n yurt c h mât nâhp i v cáhK :)2891 — 5981( duerF annA — .cáhk i gn oàv c uht ut nâhn ác i m :i h ãx cúrt u c t m gnort nêb n irt táhp gn c nâhn ác gn hn hnàht n irt táhp s i v gnùc i gn noc ,gn r nit gn c reldA .A .gn gn c i v ,cáhk i gn i v p it oaig s gnort cáig m c gn hn c oh nâhn ác a c i h ãx úht gn h s auq gnôht áig hná c ht óc i gn i m a c i c uc gnort gnôc hnàhT . hk áuq gnort n ik s gn hn i v p it c rt gnôhk c oh p it c rt nauq nêil ht óc yàn u i àv gn s c uc a c a hgn ý nên o t ,ial gn t o t gnás ,i yaht ht óc i gn noc gn r nit reldA .A .i yaht s nên o t àv o h nàoh gnôhk s n hn a ht àv gn s i l u ih ht óc hc nâht ,n v t hnìrt áuq auq gnôht gn r ohc reldA .A .hnìm n hn a ht cáhk i gn gn t oh iàv t m óc gn g c nâhn ác i m c ig cúht m c c m ,”it t m c c m“ v gn t ý
 7. 94 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP ht gnort gn s s hnìm àm m ihgn i rt gn hn p h gn rt n l n hp ohc màl t m t m gn h hnyuhk óc nâhn ác ,sregoR .C oehT .n um gnom hnìm u i gn hn v ,nâht n b v hc l ias cáig m c gn hn n irt táhp àv t c ht gnôhk ,nêihn t gnôhk hcác t m gn hnàh ht óc h nên gn rt ioc ,n hn p hc cáhk i gn c m hn m u c uhn óc u nâhn ác i M .hc l ias x gn u m gn hn m ihn p t s od àl ihgn hcíht mék iv hnàh gn hn n irt táhp ) hc nâht( ó oàn nâhn ác t m d S .hnìm a c gn n m it gn hn áoh c ht n ih t gn h hnyuhk óc àv uq u ih óc iv hnàh gn hn ohc gn n m it ,nêl n l s ohc gn n m it gn hn u h s u i gn i m gn r t iht ig sregoR .C . y gn n m it áoh c ht n ih àv c ht n hn n irt táhp s i l n uht gn rt iôm gnort t u n àm áoh i h ãx àv gn n m it n irt táhp n n it gn h hnyuhk gn hn i v n iht àl i gn noc t hc n b gn r nit sregoR .C .i gn noc a c gn s hcác àl mex c nòc àm hc nâht púig rt c iv gnôc gnort oal n l a hgn ý óc àl ioc c hc gnôhk sregoR lraC a c n c p it gn H .)gnilesnuoc deretneC — nosreP( nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp àl i g c ó uas àv )1591 ,sregoR lraC( mât gn rt hc nâht páhp u il àl i g c u cúl mât gn rt hc nâht n v t páhp gn hP .n l i gn àv me rt i v c iv màl m ihgn hnik m n i m gnort hnàht hnìh sregoR lraC a c u il rt ,n v t páhp gn hp gnort hníhc tén gn hN .nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp yah mât gn rt hc nâht páhp gn hP :)7891 — 2091( sregoR lraC — h nis nệi h – năv nâh n nậc pếit hc ác nêr t aựd nấv ưt páh p gn ơưhP .2.1 .uahn n l gn h hn n v t àhn àv hc nâht a c iáht gn hn ,m c hnìt gn hn ó gnort ,i h ãx hn c i b àl hn mex c n v t n yuhc òrt c uC .n v t àhn a c iáht v hc nâht a c n hn m c gn hn tás nauq c iv n nauq nêil nâhn ác nêil m i nauq nêrt a d n v T .”péhp c gnôhk“ àv ”péhp c “ ,”u x“ ,”t t“ hn i nêil i gn gn hn a c nìhn hcác i v p h ùhp c ht hcác gn hn oeht nâhn ác nêil h nauq gn hn t h u ih ihk h a c )u ihn i r( n v gn hn auq t v ht óc nâhn ác i m gn r ohc gnÔ .c gn u hc ht óc c m gn ux uâ ol gn hc hn hc u i t gn ht h gn d yâx nâhn ác i m ,navilluS a c nìhn hcác oehT .i h ãx a c m hn m c l pá gn hn n nauq nêil íhc m ht ,u ihn i r b nâhn ác a c h nêil i m các n nauq nêil nòc àm mât i n gn ht n hc gn hn n nauq nêil hc
 8. 8 SCHT ELUDOM | 0 5 gn ig nên rt ;n h u ih u h gn hnàh ht óc ,n h t hn p h nên rt hnìm y ht ;nén è b yâ c rt àm hnìm hníhc a c n id gn hp gn hn c u ih s hc nâht ìht , h nìhn hc nâht hn y hc nâht a c i ig ht nìhn m c y hn gn n hk t m ;t ib gnêir nâhn ác t m hn hc nâht n hn p hc àv gn rt nôt hnìt t ihn s t m ;hnìm a c c ht nauq m c các i v gn s n v t àhn ó gnort ,”t us gnort c ht nâhc s t m“ gn b hnít hn oaig gn t i m t m c o t n v t àhn u n n v t gnort ,sregoR .C oeht ,y v hN .”m ihn m od t c y ht m c h ig yâb àm hnìm hníhc m ik mìt s gnort h nâhc oeht ,iôt hc nâht a c hnàh gn n b i gn t m hnàht rt iôt ìht n ih c ht c nêrt n ik u i các ihK .y i gn a c t m noc auq y i gn a c t gnêir i ig ht nìhn ht óc iôt n ihk ax uâs gnôht m c s t m gn b àv ,gnêir rt áig óc n yuq óc t ib gnêir i gn noc t m hn cáhk i gn n hn p hc s gn b ,gnàr õr n ih u ib iôt a c s c ht nauq m c ó gnort iôt n hp v t us gnort s t m gn b hnít hn c oaig gn t i m àl hcí u h y ht iôt oaig gn t i M“ :uas hn hc nâht àv n v t àhn a ig oaig gn t i m v hnìm a c m i nauq u ib táhp ã sregoR .C .n h t t c púig hn ìh i ol gn hn p c gnuc ht óc n v t àhn n hn p hc c ,u ih c i hp h ,t ib u ih óc ht hc t m àl hn mex c hc nâhT . hc nâht hn m hnàl íl mât n irt táhp s ohc gnàd d n ik u i o t ,nâht n b a c gn n m it gn hn áoh c ht n ih t hc nâht hcíhk n yuhk àl hníhc iác àm hk áuq t nâhn nêyugn gn hn m ik mìt c oh hc nâht ohc rt a hc àl i hp gnôhk nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp a c hcí c M .óc ó i gn noc nâht n b àm gn t íl hn hnìh àv c ht n ih ”hnìm iác“ ig aik nêb àv nêb t m gn s c uc m ihgn i rt gn hn àv c ht n ih ”hnìm iác“ a ig p hk n t m s a c uq u h i l u ihn tí íl mât v ihgn hcíht gnôhk s àv uâ ol S .gn t íl ”hnìm iác“ i v ax c ht n ih ”hnìm iác“ ohc n ihk iáht gn hn c oh rt áig gn hn àv m c hnìt gn hn t pá i hp hnìm y ht t i gn noc c oh m ihgn i rt s t m i hc t i hp c ub t b hn c nàoh a c c l pá i d i gn noc ihk c oh p hk n gnôhk c yugn óc c ht n ih ”hnìm iác“ y v hN .gnàt m it ìg gn hn i v gn gn t ,gn t íl ”hnìm iác“ ohc nên o t ax uâs m c hnìt gn hn i v tás ”hnìm iác“ v m in iáhk ohc màl m hn ón cáhk t M . t c ht ”hnìm iác“ ,”hnìm iác“ v m in iáhk i v p h ùhp iàogn nêb i ig
 9. 15 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP s t m i gn noc ohc i l a àl yàn páhp gn hp oeht n v t a c hcí c M .nâht n b v n v nàot c ht ý s c t i gn noc ohc n ihk àv i l ó uahn cáhk t u y gn hn i n t k hcác mìt c t t ,t ib yah gnôhk h ó cúl n ohc ht c cáig m c gn hn áhp máhk , h a c t m iô àv yat nàb iô gn n v gn hn ,ión gn ig m c cúx gn hn c c ht ý ,hnìm a c gn m gnort t v nâhn s t m òrt iav gnó ,gn t n yuh gnort gn s i gn noc y cúht tlatseG páhp gn hP .hnìm a c hgn ý ,m c hnìt s t m i v c cúx p it h n c n gn ar yâg c ht ôv t gnux gn hn od àl nâhn ác gn v t ht s óc yàn i gn gn hn n l s t m .)tlatseG( cúrt u c t m ,p h gn ht ht t m hnàht o t gnôhk h a c hcác nâhn od àl íl mât v n v óc hc nâht d S .n h p hn àoh c hnìm y ht m c hc nâht ht hn àv ” r gn m“ m ihgn hnik các àl yah ,) b gn s( tlatseG àl i g at i gn àm u i c t ,m c hnìt gnort i r c r gn hn c l hcát ,”gnad d nòc c iv gnôc“ hnàht nàoh hc nâht púig ht óc n v t àhn gn r nit gnô ,nâht n b a c i t n ih m ihgn hnik i v y cúx p it hc nâht hcíhk n yuhk hcác gn B .gn t t àv m c hnìt gn gnur gn hn ,cáig m c a c h nêil s v hc nâht a c c ht ý oàv oac gnurt p t slreP .F .hnìm a c hk áuq c oh cáhk i gn hcárt n ihp nên gnôhk hc i t n ih gn rt hnìt v m ihn hcárt n hn nên hc nâht àv hc nâht a c hk áuq àl n h u ihn i t n ih m ihgn hnik oàv ý úhc s hnàd nên gn r ohc gnÔ . hc nâht a c hk áuq v hn m n hn áuq gn rt hc gnôhk slreP .F .cúrt u c n c p it páhp gn hp àl i g c nòc ón ó oD . ht hn hc t m àl hcác t i v i gn noc ar o t íl mât t u y àv )íl hnis( ht c t u y a ig t hn gn ht hnít n hn m n hn n v t c ht hcác àl ó .)0791 — 3981( slreP ztirF àl t ib c ,gn x i hk c c h íl mât àhn s t m c tlatseG páhp gn hP tlatseG iáhp gnờưrt oeht nậc pếit hcác nêrt aựd nấv ưt páhp gnơưhP .3.1 ... hc nâht a c t yuq i ig gn n hk oàv nit , hc nâht n hn p hc ,gn rt nôt ,n v n rt m c u ht ,c ht gnurt hn n v t hgn àv n v t àhn ohc p ihgn hgn àv c o t hc m hp gn hn gn d yâx c iv ohc oal n l póg gnó ã n v t àhn i v i ar a sregoR .C àm u c uêy gn hN .n h u hc d àv gná hcíht hcác t m gn s i a c n v gn hn i v u gn ht óc ;n h cáhk i gn n hn p hc àv cáhk i gn u ih ;n h u ihn hnìm l c b àv n h oá c ,n h i gn nên rt ;n h nit t àv hc t ;hnàht rt n um c oa hnìm àm i gn u m
 10. 8 SCHT ELUDOM | 2 5 gn hn i h iò h nauq i m oàv nit gnôhk sillE .c d oáig hnít gnam àv p i t c rt ,t oh hnil ,gn hc hc nâht n c p it páhp gn hp t m àl TER .p h hcíht gnôhk x gn gn hn n l n hp nên yâg àv uâ ol ar yâg cúx m c n ol i r gn hn u hc gn h i hp at gnúhc nâht n b àl uq t K .c hnàh n it ht gnôhk c oh n hk óhk nên rt gnúhc n ih c ht c iv ohc màl m l ias rt áig gn hn ó u c uhn các ohc nág i l at gnúhc hníhc ,i c gn hcác t m ,gn hN .gn b gn ht i l y l at gnúhc t iht n c àl gnúhc nãm oht àv at gnúhc i m gnort uâs c hk c n b c u c uhn gn hn nêrt a d yàn nit m in àv hgn yus gn hN .gn s c uc a c i h t t c ht gn hn i l gn hc óc n c gn c oàn cúl o h nàoh páhp i ig ;t hp gn rt c oh hcárt n ihk b nôul i hp at ohc u x u i n um i gn gn hn ;n um gnom at àm gn h gnú i gnôhk c iv s ihk oh iat àl gn s c uc ;màl hn ìm c iv gn hn t t màl gn n hk óc ,gná hcíht ,gnaig i ig gn c oàn cúl àl t hn c b gn rt nauq u i ;n m uêy at i v cúx p it i gn i m c àl n b c u i :àl ó íl ihp nit m in àv hgn ý gn hN .gnêir ión hc nâht a c àv gnuhc ión at gnúhc a c gn hcíht gnôhk x gn gn hn n l n hp nên yâg c g n ugn àl gnô oeht àm íl ihp nit m in àv hgn ý gn hn t gnás màl ã gnÔ .ar yâg p h ùhp gnôhk ,áuq iáht n um gnom gn hn c oh hc l ias nit m in gn hn od àl )m c cúx u ihn i r gn hn( hc nâht a c n v ,sillE .A oehT .u hc óhk c oh c c uêit hgn m c gn hn y gnam y i gn n ihk c oh nâht n b v t t gnôhk hgn hc nâht n ihk nit m in gn hn ht yaht hc nâht c hp t yuhT .”íl ihp nit m in“ àl i g sillE .A àm u i i v c ht hcáht àv t m i c iv m g oab yàn páhp gn hP . hc nâht a c iv hnàh p i t c rt hcíht i ig àv p it c rt nêyuhk i l ohc c iv oàv nit m in t táhp t ux ,2691 m n gn d yâx )4991 — 2091( sillE treblA od )TER( íl n uht m c cúx páhp gn hP )yparehT evitomE lanoitaR ,TER( sillE treblA a c íl n uht m c cúx páhp gn hP — c ứht nậh n páhp gnơưh p oeh t ủh c nâht n ậc pếit h c ác n êrt aựd nấv ưt p áhp g nơưh P .4.1 .hnìm t ib t hc nâht ohc púig ,hcác nâhn a c hc t àv gnóhp i ig s n t m hn tlatseG páhp gn hP ... hn u n màl i hp s c oh màl i hp hnìm ìg gn hn i hp gnôhk hc màl n um hnìm ìg iác gnàr õr t ib ihk gnort oàn gn uh hnìt ìk t b p c gn n hk óc gnàs n s ,àoh iàh
 11. 35 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP gnort )hc l ias óc( n v óc ó i gn gnàr õr ìht ó ia i v ar y x yàn u i ihK . od e s y ,m ih yugn t r i n t m àl hn yàn i ig ht n hn nìhn at i gn ihk ar y x íl mât u ihn i r gn hn ,kceB .A oehT .sillE .A n h hc nâht a c i yaht hnìrt áuq n ón a c gn h hn àv h nauq i m a c rt áig gn rt ioc ã gnàr õr kceB .A ,gnuhc nìhN . hc nâht àv n v t àhn a ig náhp êhp gnôhk ,m gn n h nauq i m t m c p l o t u n gnôc hnàht hc n v t gn r hn m n hn kceB .A ìht ,n ik u i ôv hc nâht gn rt nôt àv m c u ht h nauq i m a c gn rt nauq m t n hn hp sillE .A ihk gnorT . hc nâht a c c ht n hn i ig ht oàv gn m m m hcác t m òd m ht àl kceB .A a c ìht hc nâht gn uhc u ihc àv c hp t yuht àl sillE .A a C .ehgn gn l àv nit gnôht p ht uht àl kceB .A a c ìht i ig gn ig àv p it c rt àl sillE .A a c n c p it páhp gn hP .sillE .A àv kceB .A a ig n l t ib cáhk s n a yàn hnìt gn gnôhk S .n h c ht n hn cúrt u c t táhp t ux hc nâht a c n v gn t ý hcíht kceB .A .gnàt m it áuq àv hn m áuq ,ý n áuq yàn hn m gn r ohc àm íl ihp hgn yus gn hn v sillE .A a c m i nauq i v ý gn gnôhk kceB .A gn hn , hc nâht a c hgn yus gn hn i v c iv màl u sillE .A àv kceB .A C .t ib cáhk m i u ihn óc n v kceB noraA a c n c p it hcác gn hn sillE .A a c n c p it hcác i v gn ig m i nauq óc ùd c M .c ht n hn i l cúrt u c ,hn hc u i hcác gn b yàn u ihn i r gn hn b i ol gn hc gn c gnô àv p h ùhp gnôhk c ht n hn i b ìrt yud c íl mât u ihn i r gn hn gn r ohc t yuht ig nêrt a d gn c kceB noraA a c c ht n hn hn hc u i páhp gn hP kceB noraA a c c ht n hn hn hc u i páhp gn hP — .iv hnàh àv c ht n hn gnort c c hcít i yaht s nên o t ,nâht n b a c gn s c uc c táos m ik ht óc i gn hnàht rt hnìm hníhc a c hn c nàoh gnort nâhn n n àl c iv t i n yuhc s c o t i hp hc nâht gn r nit sillE .gn s c uc gnort àv hgn yus gnort mi m s n t hn c nàoh i v gn hc hcác t m u gn hc nâht hcíhk n yuhk àv hgn yus gn hn a c uq u h ,nit m in ,cúx m c ,hn c nàoh hc nâht ohc o b hc n v t àhn ,TER a c íl t irt oàv hc nâht a c nit m in àl gn rt nauq u i ,sillE i v i .nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp gnort ar a sregoR .C hn y àv u y t iht n ik u i
 12. 8 SCHT ELUDOM | 4 5 :yâ uas m in iáhk s t m t b uên ã yenohaM . hc nâht i v c iv màl ihk c c hcít n c p it gn h gnas n yuhc ã yenohaM ,kceB .A àv sillE .A hn gn ht n yurt c ht n hn páhp gn rt oeht hc nâht n c p it ìv yahT yenohaM a c c c hcít n c p it páhp gn hP — .sillE .A a c páhp u il hn m i c hn ,u gn hn i v áig hná c n v ón nêihn yuT . hc nâht àv n v t àhn a ig h nauq i m n n h hn m n hn ã gn hn sillE .A a c íl n uht m c cúx páhp gn hp i v gn gn t gn c kceB a c c ht n hn hn hc u i páhp gn hP .n h p t t ,c c hcít hgn ý gn hn gn b gnúhc ht yaht àv c c uêit , v n v hgn ý gn hn gn d gn t náuq gnùd , hc nâht n h t c ht àv c c hcít nauq c l hgn ý gn hn hn t c ht ; ht yaht páhp i ig các ar mìt ó t ,n ik s yah gn uh hnìt a c t hc n b v n h íl p h nìhn iác óc cáhk i gn a c m i nauq t c iv s n hn nìhn ,cáhk i gn a c írt v oàv hnìm t hc nâht ohc púig ,uahn cáhk cóg các t n ik s c oh gn uh hnìt i l hcít nâhp ;hn hc u i i hp n c íl p h t b hnít ar mìt u nab hc l ias n it gn hn hcít nâhp , x m c iv gn b hc nâht a c n b c t yuht ig gn hn c ht hcáht ;gnúhc a c íl ôv hnít c oh i l gn hn n ih táhp àv hc nâht a c gn t hgn ý gn hn mìt gn uh hnìt i l hcít nâhp ,n ik s i l áig hná ; hc nâht i t n t gna nit m i n a c íl p h cigol hnít hn m ik m ihgn c ht hnàh n it ; hc nâht a c c ht n hn gnort íl ôv n ul yus gn hn n ih táhp i h uâc t ol t m t c oh gn hc gn b p ht uht ; hc nâht náhp êhp gnôhk ,m gn n h nauq i m t m p l t iht i hp n v t àhn ,nêrt hcí c m gnôc hnàht n ih c ht .nit gnôht íl x — c ht n hn hnìrt áuq i l hn hc u i gn h oeht c ht n hn hn hc u i àl kceB .A oeht n v t a c hcí c M .sillE .A i v gnùrt m i u ihn óc yàn c ht n hn v hc l ias gn hN . ht c íl mât u ihn i r c ht hnìh u ihn yah t m ìrt yud àv hnis táhp s c àl yàn i l gn hN .n ul yus c iv gnort gn ht h hnít óc i l gn hn c m h y v ìv ,íl p h n ul yus gn n hk t m c oh gn t i h ,gnurt p t gn n hk t m ,c l hc l hgn ý gn hn ” b t gn“ gn n hk i t m H .gn h hc l c oh k v ,c hn gn c b ã yàn i gn gn hn a c n ik s c oh gn uh hnìt các u ih ,hcít nâhp ,c ht n hn hnìrt áuq các ,gn ht hnìb nit gnôht íl x hnìrt áuq
 13. 55 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .c h mât nâhp iáhp gn rt oeht n v t páhp gn hp gn d s àv n v t n c n hk óhk p g gna hnis c h t ib ) hc( hna àm gn uh hnìt t m hcít nâhp àv s aihc yãH :2 uâC .uahn cáhk n c p it h các các n êrt a d n v t páhp gn hp các hc ít n âhP :1 uâC áig h náĐ .3 .hnis c h ohc n v t hnis n ih n v nâhn n c p it hcác nêrt a d n v t páhp gn hp gn d n v àv i hp p g hc hna àm d ív t m s aihC — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — h ni s cọh ohc nấv ưt ểđ h ni s n ệih năv n âhn nậc p ếit hc ác nêr t aựd nấv ưt páhp gn ơưhp g nụ d nậv àv iảh p p ặg ị h c hn a àm ụd ív tộ m ẻs ai hC .2.2 .uahn cáhk n c p it hcác các nêrt a d n v t páhp gn hp các hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — uahn cáhk nậc pếit hcác các nêrt aựd nấv ưt páhp gnơưhp các hcít nâhP .1.2 ụv mệih n cáC .2 .cáhk i gn gn hn i v cát gn t at gnúhc ihk gnúhc i l gn d yâx hnìrt áuq auq i rt i hp nêyux gn ht at gnúhC .ó i ig íl àv hgn yus gn hn àl hníhc at gnúhc nâht n b àm i ig ht i ig íl s àv hgn yus óc àl n ig n hc gnôhk at gnúhC .gn hnàh àv cúx m c , hgn yus a ig t c aihc ht gnôhk àv p t c hp cát gn t h nêil s óc i gn noc gnorT + .nâhn ác i m a c nâht n b hn cáx s àv cáig m c ,c ht ôv hnìrt áuq gn hn àl ht óc gnort nêb uâs m n cúrt u c gn hN .t m b cúrt u c gn hn n h i yaht óhk gnort nêb uâs m n s gn hn àm iv hnit v hnìh cúrt u c t m óc i gn noC + .náuq t hn àv hn n nauq hcáhk c ht n ih t m v c ht cáx àv nàot nàoh t ib u ih s n t ht óc i gn noc gn r hn gn hk ,gn ht n yurt gn t i óc t yuht c ht hcáht c c hcít t yuht íL + .c ht n ih v hnìm a c t ib u ih gn hn o t iát àv o t gnás nôul nôul i gn noc ,gn rt iôm i v cát gn t àv gn s hnìrt áuq gnort ,ó oD .c rt náo ht óc àv c c hcít gn hc hnít gnam i gn noc a c t ib u ih S +
 14. 8 SCHT ELUDOM | 6 5 , ht hn hc t m àl hcác t i v i gn noc ar o t íl mât t u y àv )íl hnis( ht c t u y a ig t hn gn ht hnít n hn m n hn n v t c ht hcác àl ó tlatseG iáh p gnờ ưrt oeht nậc pếi t hcác nêr t aựd nấv ưt p áhp gn ơưhP .3 . y gn n m it áoh c ht n ih àv c ht n hn n irt táhp s i l n uht gn rt iôm gnort t u n àm áoh i h ãx àv gn n m it n irt táhp n n it gn h hnyuhk gn hn i v n iht àl i gn noc t hc n b gn r nit sregoR .C .i gn noc a c gn s hcác àl mex c nòc àm hc nâht púig rt c iv gnôc gnort oal n l a hgn ý óc àl ioc c hc gnôhk sregoR lraC a c n c p it gn H .)gnilesnuoc deretneC — nosreP( nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp àl i g c ó uas àv )1591 ,sregoR lraC( mât gn rt hc nâht páhp u il àl i g c u cúl mât gn rt hc nâht n v t páhp gn hP .n l i gn àv me rt i v c iv màl m ihgn hnik m n i m gnort hnàht hnìh sregoR lraC a c u il rt ,n v t páhp gn hp gnort hníhc tén gn hN .nâhn ác oàv gnurt p t n v t páhp gn hp yah mât gn rt hc nâht páhp gn hP h ni s n ệih – năv nâh n nậc pếi t hcác nêr t aựd nấv ưt p áhp gn ơưhP .2 .yàn hnìb nâuq s i t t ht óc ãgn n b hn m c s c t hc nâht púig m hn mât nâhp a c gn rt c t uht k các gnùd àl n v t àhn a c c iv gnôC .cát p h s gnort uahn i v c iv màl ãgn uêis àv ãgn n b ,gn n gn àl ht hn ,yàn hnart u c uc a c hnìb nâuq s p l t iht àl yâ ãgn n b a c c iv gnôC .yàn iv hnàh các nêl c o hc n h các t pá ìht c d oáig c nàot nàoh àl ,ión ã hn ,ãgn uêis i l iárT .nâhn ác a c c n hn p hc ht gnôhk iv hnàh gn hn i t n d ht óc u y hníhc u c uhn các àv gn n n b nãm oht màl gn g c s i v gn gnux gn n n B .n uht uâm gn rt hnìt oàv i r h a c ãgn uêis àv gn gnux gn n n b od àl h mât i n t gnux c oh ol uâ nên yâg ar y x hnik n ht gn ht gn c s ihk gn r t ib n hn n c hnìm a c hc nâht i v c iv màl ihk n v t àhn ,n v t gnorT duerF dnu mgi S aủc mât n âhp nậc pếit hcác n êrt aựd nấv ưt páhp gn ơưhP .1 IỒH NẢHP NIT GNÔHT . I I I
 15. 75 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP .gnêir ión hc nâht a c àv gnuhc ión at gnúhc a c gn hcíht gnôhk x gn gn hn n l n hp nên yâg c g n ugn àl gnô oeht àm íl ihp nit m in àv hgn ý gn hn t gnás màl ã gnÔ .ar yâg p h ùhp gnôhk ,áuq iáht n um gnom gn hn c oh hc l ias nit m in gn hn od àl )m c cúx u ihn i r gn hn( hc nâht a c n v ,sillE .A oehT .u hc óhk c oh c c uêit hgn m c gn hn y gnam y i gn n ihk c oh nâht n b v t t gnôhk hgn hc nâht n ihk nit m in gn hn ht yaht hc nâht c hp t yuht ,”íl ihp nit m in“ àl i g sillE .A àm u i i v c ht hcáht àv t m i c iv m g oab yàn páhp gn hP . hc nâht a c iv hnàh p i t c rt hcíht i ig àv p it c rt nêyuhk i l ohc c iv oàv nit m in t táhp t ux 2691 m n gn d yâx )4991 — 2091( sillE treblA od )TER( íl n uht m c cúx páhp gn hP )yparehT evitomE lanoitaR ,TER( sillE treblA a c íl n uht m c cúx páhp gn hP cứht nậh n páhp gnơưh p oeh t ủh c nâh t nậc pếi t hcác nêr t aựd nấv ưt p áhp gnơưh P .4 .n h p hn àoh c hnìm y ht m c hc nâht ht hn àv ” r gn m“ m ihgn hnik các àl yah ,) b gn s( tlatseG àl i g at i gn àm u i c t ,m c hnìt gnort i r c r gn hn c l hcát ,”gnad d nòc c iv gnôc“ hnàht nàoh hc nâht púig ht óc n v t àhn gn r nit gnô ,nâht n b a c i t n ih m ihgn hnik i v y cúx p it hc nâht hcíhk n yuhk hcác gn B .gn t t àv m c hnìt gn gnur gn hn ,cáig m c a c h nêil s v hc nâht a c c ht ý oàv oac gnurt p t slreP .F .hnìm a c hk áuq c oh cáhk i gn hcárt n ihp nên gnôhk hc i t n ih gn rt hnìt v m ihn hcárt n hn nên hc nâht àv hc nâht a c hk áuq àl n h u ihn i t n ih m ihgn hnik oàv ý úhc s hnàd nên gn r ohc gnÔ . hc nâht a c hk áuq v hn m n hn áuq gn rt hc gnôhk slreP .F .cúrt u c n c p it páhp gn hp àl i g c nòc ón ó od
 16. 8 SCHT ELUDOM | 8 5 uht gnuhc gnôhk hc gn hc n nit ehgn ihk hc a c d n ig s v ión ã hc y v hN“ hc nâht a c n v i v n h n hc c hc n v t àhn púig i h uâc t t uht k i v p h t k gn d s ht óc i h n hp t uht k c oH .”? hc a c ý póg i l oeht ehgn gnôhk hc iág noc n ihk ìg u i , hc oeht y V . hc gn ig gn rt mât óc gn c h hc a c gn uh hnìt oàv i r ihk noc i v m ihn hcárt óc àv gn ht uêy óc m i gn gn hN .iat iàogn b n v uáhc gn hn n l u ihn uáhc hn c hn ã hc ùd ,uáhc i d a l gna at u c hc oeht àm i gn t m uêy hnìm iág noc y ht n hn ihk na t b ,gn l ol y ht m c hC“ i h uâc t t uht k i v p h t k ht óc u ih u ht t uht k gn d s ihk gnort n v t àhn , d í V .t uht k các a ig p h t k s óc gn ht àm l gnêir n v t t uht k gn t gn d s hc gnôhk at gnúhc ,n v t ihK ảu q uệi h c ợưđ nấv ưt tậuh t ĩ k c ác nệi h cựh t ểđ n ệik uềi đ ốs tộM .1.1 nảb ơc ni t gnô hT .1 ảuq uệih nấv ưt tậuht ĩk nệih cựht ểđ nệik uềiđ các êk tệiL :1 gnộđ tạoH GNỘĐ TẠOH CÁC . I I . ht c n v t n c gn uh hnìt p g ihk íl p h gn d s n v t t uht k các n yul nèr cút mêihgn àv n gnú iáht óC ộ đ i áht ềV .3 .hn t hn n hk óhk gn hn p g me các ihk SCHT hnis c h ohc n v t ht óc n v t t uht k các v c ht n ik các c gn d n V g năn ĩ k ềV .2 .n b c n v t t uht k các c hcít nâhp àv n v t t uht k các gn d s ihk u c uêy gn hn c uêN cứht nếi k ềV .1 UÊIT CỤM . I SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK CÁC 2 g nud i ộN
 17. 95 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP gn ht nehK c ht hcáht ,u gn m c y hn n v n ul o hT n d hC gn l mi íl X i h uâc t nêiv gn ,hcíhk n yuhK i h n hP t t mót ,c l móT t gnôhT nit gnôht p c gnuC u ih u hT nêyuhk i l a mât nauQ gn rt t gnòl gn d yâX ehgn gn L :uas t uht k các hnàht aihC :1 hcáC — n v t gn ort gn d s t uht k các i ol nâhp hcác u ihn óC .n v t gnort gn rt n ht gn d s àl oác n yuhk c t uht k gn hn àl nêyuhk i l ar a yah gn rt t gnòl gn d yâx ,n hn p hc ,hcíhk n yuhk t uht K .oac gnân gn d s t uht k gn hn àl t gnôht ,u gn t uht K .u m màl yah nâht n b l c b t ,i h uâc t t uht k àl hn n ib hp t uht k ,ó hn c nêB .gn l mi ,u ih u ht t uht k ,ehgn gn l t uht k m g oab n b c t uht k hnàht rt t uht k s t m óc ,ar iàogN .n h a hgn ý óc t uht k hnàht rt nêl i n i h uâc t yah ,u ih u ht ,i h n hp ,ehgn gn l t uht k ìht hc nâht a c u c uhn u ih mìt n um ihk , d í V .n v t h nìrt áuq a c hn t hn n o iaig t m gnort c oh i ub các gnort hníhc hn t yuq t hc hnít óc ,u y hc gn d s c t uht k s t m óc ,n v t t uht k các gnorT .p t c hp àv gn d a t r íl hnis — mât gnort i n ib s u ihn t r i v , m hn m n irt táhp ìk i ht gnort gna — SCHT hnis c h àl hc nâht gn t i i v àl t hn ,n v t t uht k các c ht hnàht n yul nèr ht óc n v t àhn a c t iht n c t hc m hp gn hn i v gnùc naig i ht óc n c t r ,y v ì V .gnút gnúl t r s cúl t m gnùc t uht k iàv péhg gn l c iv yah t uht k t m a c cát oaht các n yul p t c iv , hgn hnàh i m n v t àhn các i v i .”?nôh il gnúhc m ahc y ht nìhn gnúhc ihk hc noc a iah i v ar y x s ìg u i hc oeht ,y V .nôh il s àl hgn yus óc ã hc àv hnìm i v
 18. 8 SCHT ELUDOM | 0 6 .ó d ív ohc n v t t uht k các gn d s oàv i ihk c rt hn t hn u c uêy gn hn gn d s i hp n c àv i hp p g ) hc( hna àm d ív t m ht c hcít nâhP — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — óđ ụd ív ohc nấv ưt tậuht ĩk c ác gn ụd ửs oàv i đ i hk c ớưr t h nị đ tấhn uầc uêy gnữh n g nụd ửs i ảhp nầc àv i ảhp pặg ) ịh c ( hna àm ụd ív tộm ểht ụ c h c ít nâh P .2.2 . uq u ih n v t t uht k các n ih c ht ht óc t iht n c n ik u i gn hn c êk t iL — .gn t oh ohc nit gnôht các n hn p it àv c — ảu q uệi h nấv ưt tậuht ĩk các nệi h cựh t ểh t óc ểđ tếi ht nầc nệi k uềi đ gnữh n c ợưđ êk tệiL .1.2 ụv mệih n cáC .2 .hnis c h ohc n v t ihk t hn t t yuh táhp c ó t uht k các n ik u i gn hn n hgn nôul ,n v t t uht k các gn b hnis c h ohc púig rt ihK .t m i i hp hnis c h àm c ht óc gn uh hnìt s t m c oh t m v s aihc hnis c h hgn .hnis c h ohc n v t p h gn rt s t m gnort n ih c ht ã hnìm àm n v t t uht k n ih c ht n ik u i các êk t il yãH yạd iàb oàv g nụ d n ậV .2.1 .iah ht i ol nâhp hcác oàv gnurt p t at gnúhc yàn u il iàt gnorT .i l gn b p it oaig ,nit gnôht p ht uht ,i h n hp ,t gnôht ,u ih u ht ,nit gnôht áig hná :uas t uht k các hnàht aihC :2 hcáC — òd m hT i l gnôhk p it oaiG hcíht i iG u m màL lc b T áoh táuq iáhK na n rT m i t m oàv ý úhc gnurt p T t gnás màL
 19. 16 | SCHT HNIS CỌH OHC NẤV ƯT ,NẪD GNỚƯH TẬUHT ĨK ÀV PÁHP GNƠƯHP . t gnás gnùc nêb iah c ohc u ih d t nôgn gn b y a hgn ý t ôm gn g c n v t àhn àv hc nâht a c gn s m ihgn hnik gnort ó oàn t ib c a hgn ý t m n nauq nêil u ión gna hc nâht u i gn hn c t t c u ih n v t àhn àl gn rt nauq u i . s aihc hnìrt n it àl hc nâht v t ib u ih s y v ì V .t hn oac c m cúx m c ,gn t ý gn hn uahn ohc t gnôht i hp hc nâht àv n v t àhn a ig ,n v t hnìrt áuq gnort gn hN .hnìm nâht n b v u ih hc nâht u i n h u ih u ht i hp n v t àhn n c gnôhk , hc nâht n h u ihn t ib i hp t iht t hn gnôhk i ig n v t àhn t m àv m ihgn i rt gna hc nâht u i gnàr õr hcác t m t b m n s àl n ig n — u iH .n h i ig óc àl yâ t ib u ih s gn r t ib n c n v t àhN — .có i hk hn gn c mit iárt gn b hc nâht u ih ,m ihgn i rt gna hc nâht u i gn hn u ih c iv àl u ih u hT — u ih u ht t uht K • .ó n v t yuq i ig c l n ugn gn hn n c àv n v t yuq i ig c iv gnort hc nâht a c u y ,hn m gn n hk gn hn ;t yuq i ig c n ik s u n hc nâht a c hcí i l ; hc nâht a c n ik s ohc ìg rt h óc ,n ik s v hnauq gnux i gn gn hn a c gn n hp gn hn ;) hc nâht a c c l c ht áig hná ( óhp i ìg màl ã hc nâht ;oas ar cáhk i gn gn hn n nauq nêil àv oàn ht hn hc nâht n gn h hn yâg n ik s ,uâ ,oàn ihk n ih t ux n ik s ; h a c aig maht v áig hná hc nâht ;aig maht i gn gn l s ,aig maht c m ,n ik s oàv aig maht ia ,ó n ik s ar yâg oàn nâhn nêyugn ,oàn ht hn n ih t ux n ik s hn cáx i hp n v t àhN nit gnôht áig hná t uht K nảb ơc ni t gnô hT .1 nảb ơc nấv ưt tậuht ĩk ốs tộM :2 gnộđ tạoH .ó d ív ohc n v t t uht k các gn d s oàv i ihk c rt hn t hn u c uêy gn hn gn d s i hp n c àv i hp p g ) hc( hna àm d ív t m ht c hcít nâhP :2 uâC . uq u ih n v t t uht k các n ih c ht ht óc t iht n c n ik u i gn hn êk t iL :1 uâC áig h náĐ .3
 20. 8 SCHT ELUDOM | 2 6 .cáhk i gn i v k me n v t àhn b gn c ht óc hnìm a c n v hgn h ìv v gnòhp iáht hc nâht ar o t ht óc gn c ón ;hc d n yuhc b ã n v t h nauq a c mât gn rt ìv hc nâht ohc h m s nêl yâg s hnìm nâht n b v ión n v t àhn ihk ;cáhk i gn ohc c púig ht óc oas màl ìht hnìm a c n ik s hníhc gnort i b t ht n v t àhn cáig m c hc nâht ohc o t hnìt ôv gn ht hnìm a c n ik s các v ión n v t àhn c iv :i h cát s t m n n d yàn u i . hc nâht a c n v v m ihgn hnik óc àv s aihc ht óc ,m c gnôht t r h gn r u ih hc nâht ohc hcí c m i v nâht n b a c c s gn hn v ión c iv n n d , h a c ht c m ihgn hnik gn hn gn b hc nâht i v m c u ht s m ihgn i rt h àl hgn oàv i m n v t àhn gn hn a c yah a hc u i ,nêihn yuT .ìg u i t gnôht n c t ib n v t àhn púig ón ,)…iãh s ,gn v c ,cúx m c( n v t àhn a c m ihgn hnik hníhc t t gnôht s a c c g n ugN — .ó n v v oàn ht hn y ht m c hc nâht i h hcác gn b gn d s ht óc t gnôht hcáC .)”o b ôht“ t gn hn ,hcác nâhn v áig hná t gn hn , hc nâht v gnòhp iáht nêl i g t gn hn gn d s hnárt( t gn d s c iv n ý u l nên n v t àhn ,t gnôht c iv gnorT — .)oàn n ik s gn hn ,oàn nâhn ác gn hn n nauq nêil n yuhc uâc( n yuhc uâc oàv c uht hp )cúx m c yah n ik s( ìg iác gn pá hnìm gnóhc hnahn hn t yuq i hp n v t àhn ìht ión gn gn hc nâht ihk àv cigôl hnít óc gnôhk ,n l n l b gn ht m c hnìt àv n ik s các ìht n v yàb hnìrt gna hc nâht ihK — .hnìm a c n ik s ,cúx m c gn hn c u ih hc nâht ohc i l gn b t n id , l c b gn g c gna hc nâht àm ìg gn hn v t us gnôht t ib u ih c óc n irt táhp n c n v t àhn n b c t uht k àL — t gnôht t uht K .hnìm a c n v gnort od t s i t n it àv v gnòhp gnôhk , nt mc b hc nâht púig s hc nâht c u ih n v t àhn các c i V — .i gn noc c ,n ik s c i yaht gnôhk hc iáht ,nìhn hcác c i yaht hc n v t àhN — .ó n ik s v oàn ht hn gn n hp àv c ht n hn hc nâht àl hníhc iáC .gn rt nauq àl i m ó n ik s t táhp t ux hc nâht a c iáht , t mât hníhc àm , hc nâht a c h nauq i m các yah i c uc v n ik s các u ih mìt àl hc n uht n gnôhk u iH —

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Module THCS 8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS - Phạm Thanh Bình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4cu7tq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Giáo dục trung học cơ sở, Module THCS 8, Phương pháp tư vấn cho học sinh, Tư vấn giáo dục, Kĩ năng tư vấn, Tư vấn hướng dẫn học sinh
Loại file
PDF
Số trang
38
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
54
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Module-THCS-8-Phuong-phap-va-ky-thuat-huong-danA-tu-van-cho-hoc-sinh-THCS-Pham-Thanh-Binh.PDF[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT