Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học - Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Tịnh

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7      462      0
Mã tài liệu 7cu7tq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Tác giả Nguyễn Thị Minh Loại file PDF Số trang 53 Dung lượng 0.27 M Lần tải 7 Lần xem 462
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học giúp người học nắm được khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dựng kế hoạch năm học.

 1. 7 cäh y¹d hc¹oh Õk gnùd y©x gnort ës ¬c cäh gnurt hnis cäh añc pËt cäh ¬c gné® µv uÇc uhN 31 SCHT ELUDOM HNỊT NĂV NỄYUGN ỸUL NĂV NỄYUGN
 2. 31 SCHT ELUDOM | 8 .c h y d hnìrt áuq gnort hnis c h a c p t c h c gn ,u c uhn v gnêir m i c gn hn gn rt nôT ộđ i áht ềV .c h y d hc oh k gn d yâx c iv ohc v c hp hnis c h a c p t c h c gn àv u c uhn c hn cáx t uht k àv páhp gn hp c gn d S gn ăn ĩk ềV .c h y d hnìrt áuq gnort SCHT hnis c h a c p t c h c gn àv u c uhn u iH cứht nậh n ềV UÊI T CỤM .B .c h m n hc oh k gn d yâx àv c h y d hnìrt áuq gnort hnis c h a c p t c h c gn àv u c uhn hn cáx t uht k àv páhp gn hp s t m c gn d s àv gn d yâx ó s c nêrt , c gn àv u c uhn hnàht hnìh hc c ,m in iáhk c m n c h i gn púig yàn eludoM .m n gn h c h y d hc oh k gn d yâx c iv gnort p t c h c gn àv p t c h u c uhn hn cáx t uht k àv páhp gn hp các gn d s t ib àl t ib c ,p l nêrt c h ig các gnort hnis c h a c p t c h u c uhn nãm oht màl i l n uht n ik u i i m c o t nêyux gn ht s nêiv oáig i gn ,yàn hc c c m N .hnis c h a c p t c h c l gn àv u c uhn n irt táhp hc c c n ih táhp ã at i gn ,c h íl mâT gnorT ?gn ht , ht ,náhc n ub i l cáhk hnis c h ihk gnort ,c c hcít ,gn h oàh ,úht gn h ìht yàn hnis c h ,c h ig gnort oas i T .c h y d hnìrt áuq a c uq t k n n l t r gn h hn hnis c h a c p t c h iáhT .yan n ih gnôht hp gn rt àhn a c t hn t iht p c àv gn rt nauq n v gn hn gnort t m àl gnêir ión )SCHT( s c c h gnurt hnis c h ,gnuhc ión )SH( hnis c h a c p t c h c gn àv u c uhn n V NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 9 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN n iht nàoh àv n irt táhp ,hnauq gnux gn rt iôm i v t hc i oart :iàol gn ig c t p it àv ht ác ìrt yud c iv oàv gnurt p t t v gn a c u c uhN .ó c m c t ihk i l gn d àv yàn c m i hk hn hc i gn n c hc các ihk n ih t ux c t p it u c uhn ,gn s hnìrt áuq các a c u i t gn n c hc n ih c ht c m c t c iv i t gn h nôul y cúht ón àm gn t oh :gn b nâc i n t hc hnít óc ht c a c u c uhn cáC . ht c a c gn s gn t oh ohc t iht n c àv ht c iàogn m n ó ìg iác t m i v i ht c a c i h iò s àl hn n ih t ux u c uhn ,u nab c h hnis c ht hnìh các gnorT .iàol àv ht ác a c n irt táhp àv ìrt yud s ohc t iht n c ,hn t hn gn l t hc óc gn t oh c ht hnìh gn hn hnàh n it ht c y cúht gnort nêb t hc n b gn l c l àl hn u c uhN .gn s ht c a c c c hcít hnít c g n ugn ,iàogn nêb i ig ht àv gn s ht c a ig h nêil c ht hnìh àl u c uhN :nit gnôhT * ?i h ãx àv nâhn ác a c gn s c uc gnort ìg òrt iav óc u c uhN + ?oàn u c uhn gn hn óc i gn noC + ?ìg àl u c uhN + :nêiv c h ohc i h uâC * uầc uh N .1 N IT G N ÔHT .I II .u il iàt gnort ihg c i h uâc gn hn i l rt p ihgn gn i v n ul o ht , s aihc ,nit gnôht c t nêiv c H H N ÀH N ẾIT CỨ HT H C ÁC .II .SCHT hnis c h a c p t c h u c uhn ,u c uhn m in iáhk c mN U ÊIT CỤM .I .ởs ơc cọh gnu r t hn is cọh aủ c pật cọ h u ầc uh n àv u ầc u hn uểi h m ìT .1 gn ộđ tạoH GN UD I Ộ N .C
 4. 31 SCHT ELUDOM | 01 .i gn iàol a c t hc t v àv n ht hnit áoh n v n n i h hn l ,i h ãx h nauq các oàv p hn aig hnìrt áuq gnort i h hn l nâhn ác c i h ãx u c uhn các a c n irt táhp s hn yuq n ht hnit àv t hc t v rt áig gn hn ar o t t ux n s n N .u c uhn a c gn t i iv m hp i yaht àv gn r m s auq gnôht ar n id i gn noc a c u c uhn n irt táhp S .hcác nâhn hnàht hnìh àv i h ãx gn t oh i h hn l i gn noc hnìrt áuq gnort hnàht hnìh c gnúhc ,hnis m b i hp gnôhk s a i gn noc a c u c uhN .gnúhc nãm oht c ht gn hp àv n ib n id gnort ,gnud i n gnort n ih ht c — l i ogn óc gnôhk — i gn noc a c u c uhn các c t t a c i h ãx hnít gn r ohc i l cáhk u c nêihgn àhn gn hN .) wolsaM .H.A( hnis m b àl i gn noc a c u c uhn gn r ohc u c nêihgn àhn s t M . m gna n v i gn noc a c u c uhn t hc n b n V .i h ãx t hc n b óc ó u c uhn các gnort , l gnêir nâhn ác i m a c u c uhn c àv ht gn t nêrt gnuhc ión i h ãx àv i h ãx móhn a c u c uhn c n nauq nêil yàn u i .i h ãx gn ht h nâht n b hníhc a c n irt táhp àv i t n t n ik u i gn hn hn gn c ,uahn cáhk c m các i h ãx gn gn c i v i gn noc a c h nêil i m hná n hp ,i gn noc a c oac p c u c uhn gn hN .gnuhc ión i ol nâhn a c nêiv hnàht àl àv uahn cáhk i h ãx gn ht h các a c nêiv hnàht àl àm c n ht ác t m àl hn i ig ht i v n id i gnôhk i gn noc hc hn yuq c i gn noc u c uhn a c gn rt c .ó gn t oh các a c i hp ihc s u hc àv i gn noc a c gn rt c p c oac gn s gn t oh c ht hnìh các oàv c uht hp i n yuhc gn n hk óc gnúhc i l c gn àm , h a c gn s gn t oh c ht hnìh hn yuq gnôhk gnúhc ,i gn noc l i b ,t v noc t gn t u c uhn các i v cáhk gn c ht c a c m i c các i b hn yuq c i gn noc a c íl hnis i t n t u c uhn gn hn íhc m hT .t hn gn gnôhk t v noc àv i gn noc a c u c uhN .gn t i hn l m ihc t iht n c gn hcíht gn hnàh các a c n b c )p it k , t n ut s( hn ìrt n it c àm gn t i n nauq nêil u c uhn các a c hnít c uht gn hn u d ihg hc gnôhk hnis m b gn n n b các gnort ,gn n n b c ht hnìh óc t v gn u c uhn các s a ...gn h hn o x k các
 5. 11 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN c b ht gn ht h t m àl i gn noc a c u c uhN . ht c gn uh hnìt i m gnort iv hnàh gn h ux hn cáx yàn c gn cáC . c gn n hc a l s i t gn h hn ón ihk i gn noc a c iv hnàh gnort n ih ht c u c uhN .n l i gn c hc t b c iv a c uq u h àl yah móhn t m v c uht u c uhn ,hn gn hk t ,p i t oaig u c uhn nãm oht n it gn hp àl u nab ,u r gn d s hnìrt áuq gnort n i rt táhp u r gn u u c uhn , d í V .cáhk u c uhn nãm oht n it gn hp hnàht rt àv gn t oh gnort u c uhn hnàht hnìh s ohc n b c n ik u i àl ,n l i gn a c cát gn c s i v n ih c ht c n irt táhp s a c m s n o iaig gnort gn t oh m ihgn hniK .i h ãx àv c h hnis gn s gn t oh a c hnìrt gn hc các i b hn cáx c c c hcít hnít a c uahn cáhk c ht hnìh các gnort t iht n c s ar o t àv i ig ht i v ) ht hc a c ( uahn cáhk i l auq gn c át gn n hk gn hn ar o t yàn n it gn hn ,hnis m b n it gn hn s c nêrt nâhn ác a c n irt táhp hnìrt áuq gnort hnàht hnìh i gn noc a c u c uhN .c ht n hn àv c o c ,n ht hnit àv t hc t v c p h t k u c uhn óc àl c t ,nêrt í hc uêit các oeht t hn n uht hcác t m i ol nâhp ht óc óhk u c uhn u ihN …)n irt táh p u c uhn àv ìrt yud u c uhn ,i h ãx àv c h hnis i t n t u c uhn( gn n c hc oeht ;)n ht hnit àv t hc t v( ht hcáhk oeht ;)i h ãx ,móhn ,nâhn ác( ht hc oeht ;)i h ãx àv íl mât o t ,gn s s o t u c uhn( c g n ugn oeht :u c uhn a c t hc n b c ar hc àv n ib hp i gn t i ol nâhp hcác s t m óc ó i ol nâhp hcác các gnorT .i gn noc a c u c uhn i ol nâhp cáhk íhc uêit các c hc gnàh óc nòC .)o t gnás ,i hc iuv( gn t oh hnìrt áuq nâht n b hní hc ìv gn t oh i gn noc y cúht u c uhn gn hn :gn n c hc u c uhn gn hn àv )c ht n hn ,gn u n ( gn t i i v i l auq gn c át c ht hnìh các i b hn cáx c ón a c a hgn ý àm u c uhn gn hn : ht c ht u c uhn các t ib nâhp n c ,ó s gnorT .o t gnás ,i hc iuv ,p i t oaig ,c ht n hn ,c d hnì t ,gn d h nid , v t :uas u c uhn các hnàht nâhp ht óc at ,yàn s c nêrt a D .u c uhn i ol nâhp n b c s c àl n ih c ht ht hc y cúht u c uhn od gn t oh a c t hc hníT
 6. 31 SCHT ELUDOM | 21 .gn rt hník c u c uhN — .hn gn hk t ,n ih ht t u c uhN — :c b 5 m g i gn noc a c u c uhn các gn ht h ar a nêit u i gn àl wolsaM .A ?oàn ht hn h nauq i m óc p t c h y cúht c l gn àv nâhn ác u c uhn nãm ohT .u c uhn các nãm oht hcí c m m hn u gn t oh i m ìv ,gn t oh i gn noc y cúht c l gn hnàht rt u c uhN .n h i ig óc gnôhk àl i gn noc a c u c uhn nêl ión ”u gn nâl nâhc gn c “ ,” c i n ,i m óc“ c oh .”m n óc iàn i l ,n b óc ab óC iah óc n um ìht t m óC“ :uâc óc naig nâD ...yab yám → ôt ô i → p ex i → b i t :i l i u c uhn , t gn t ;...nogn n i t n irt táhp i r on n n n iác óc t ,n u c uhn :n h gn hC .n irt táhp àv i yaht nôul u c uhn ìv ,nãm oht c nàot nàoh gn c oàn cúl i hp gnôhk u c uhn các ,u c uhn u ihn óc i gn i M .)t iV gn it n i T( i h ãx àv nêihn t ,gn s i a c i h iò u i — u c uhN .ó ìg iác t m v t iht n c s àl t hn n ig n a hgn hn ,u c uhN .nãm oht c ht gn hp àv gnud i n ,gn v n b hn ít ,ìk uhc hnít ,gn t i hnít v m i c àl u c uhn a c gn rt nauq m i c gn hN .nauq nêil óc nit gnôht gn hn n hn p it ht hc a c gnàs n s hnít oac gnân hcác gn b c ht n hn hnìrt áuq các gnòd ar o t gn c t iht p c u c uhn gn hN .y ht n hn c gnôhk ht óc ó ihk u c uhn nâht n b hníhc ,m c cúx c ht hnìh i d áig hná s ,gnúhc nãm oht n um gnom ,n d p h s ,m c cúx c s uàm óc n um gnom gn hn gn d i d m ihgn i rt ht hc c u c uhn ,nauq hc hcác t M .n h t iht c b tí cáhk u c uhn c àm ó m i i ht gnort i rt i n u c uhn các àl hc gnôhk hn cáx c c gn n hc a l S .t iht p c àl gna oàn u c uhn ,nãm oht c oàn u c uhn c iv oàv c uht hp cáhk u c uhn àl cúl ,yàn u c uhn àl cúl i rt i n írt v ó gnort ,gn
 7. 31 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN ?ìg àl p t c h u c uhn n irt táhp hc C + ?p t c h gn t oh i v i ìg a hgn ý óc p t c h u c uhN + ?cáhk u c uhn i v cáhk àv gn ig ìg m i c gn hn óc p t c h u c uhN + ?ìg àl p t c h gn t oH + n ul o ht i h uâC * pật cọh uầc uh N .2 .gn rt nauq gnùc ôv n v àl i gn noc a c u c uhn i ol các c hn cáX .u c uhn gnaht àl i g c uht hp c b ht h nêil i m gnort uahn i v t k nêil gnúhC .oac c b u c uhn àv p ht c b u c uhn óc u i gn i M .n ht hnit u c uhn ,m c hnìt u c uhn hn n h oac u c uhn gn hn n ih c ht h u c uêy ht gnôhk nêiv oáig ìht t ib c hn c nàoh ìv n b c u c uhn nãm oht a hc hnis c H .hnis c h a c iáht v hn n hn c d oáig àhn péhp ohc wolsaM a c u c uhn gn ht H .c n h t t c h yàn hnis c h gn hn y cúht ht óc óhk gn c y m gn g c óc ùd nêiv oáiG .c hnàh c h mât na ht gnôhk ó hnis c h ìht àoh t b , d il m ahc hn t ib c hn c nàoh ìv n ol gn oh ,gnam gnaoh n ht hnit gnort gn rt n hnis c h u N .c p t c h y cúht c l gn n irt táhp ht gnôhk ìht tér nòc c m ,ió nòc gn b ihk gn rt n hnis c h u n ,gn r n hn a ht i hP .c d oáig n id gn hp v rt áig óc t r wolsaM a c t yuht íl gn hn náhp êhp b ùd c M .n ht hnit u c uhn n l n b c u c uhn c óc cúl t m c oh ,n b c n n ht hnit t — i l c gn u c uhn gn ht h óc gn c gn hn ,n ht hnit n n b c t ,oac n p ht t t ht oeht u c uhn óc nâhn ác s a i , t c hT .náo d gnô hn t ht oeht u c uhn gn hn t gn hc nôul nôul gnôhk nâhn ác ìv hcírt hc b ã wolsaM a c m i nauQ ...c d hnìt ,hnis v , ,n :n b c íl hnis u c uhN — .n s iàt ,gn m hnít nàot na v u c uhN — .áoh n v i h ãx u c uhN —
 8. 31 SCHT ELUDOM | 41 .nâhn ác i m nâht n b i v i p t c h páhp gn hp gn d yâx ,c h hcác c h àl t hc c ht — gn t oh nâht n b hníhc a c c ht irt gn hn uht p it c iv oàv gn h c h gn t oH + .oac cáig t ,c ht ý óc hcác t m n ihk u i àv y cúht ,gn h hn c nôul p t c h gn t oH + . rt i v i t ib c ,i gn noc a c hcác nâhn n iht nàoh gn rt c ,n b c gn noc ,c ht hcác àl p t c H .hcác nâhn ,íl mât n irt táhp àv hnàht hnìh ,nâht n b a c gnêir m ihgn hnik n v hnàht n ib s hc l i h ãx m ihgn hnik các hn l m ihc m hn p t c h hnàh n it ht hc ,y v ì V .ón i v gn gn t o x k ,gn n k gn hn àv i m c h aohk c ht irt àl c h gn t oh a c gn t i + :uas hn p t c h gn t oh a c n b c gnud i n s t m táuq iáhk ht óC — .nêiv oáig a c o hc s i d n ih c ht c àv i gnàd d ohc màl c ã c ht n hn s t m àl p t c h gn t oh ,ión ht óC .i m iv hnàh c ht gn hp gn hn ,i m o x k ,gn n k ,c ht irt gn hn i h hn l àl cáig t hcí c m i b n ihk u i c ,i gn noc a c ùht c gn t oh àl p t c h gn t oh nòC .nêihn u gn c h àl i g yàgn gn h gn s c uc gnort gn t oh các n ih c ht c iv auq gnôht cáhk iv hnàh c ht gn hp các hn gn c o x k ,gn n k hnàht hnìh ,m ihgn hnik ,c ht irt gn v m n c i V .)p t c h gn t oh( c h gn t oh i v nêihn u gn c h a ig t ib nâhp n c gn c ,nêihn yuT .o x k ,gn n k ,c ht irt gn v m n àl p t c h hnìrt áuq a c t hc n B .c c hcít c ht n hn hnìrt áuq àl nôul p t c H .i gn noc a c yàgn gn h n it c ht gn t oh àv yuq hníhc y d gn ig ,n yul n uh s auq gnôht i m o x k ,gn n k ,c ht irt gn ht h i h hn l s àl ,c ht n hn s a c gnêir p h gn rt àl p t c h S :p t c h gn t oH — nit gnôhT *
 9. 51 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN hnàh i v i nêit c rt gn h hn óc p t c h c c hcít hníT .yàn gn t oh a c uq t k i t n l gn h hn àv c h i gn a c )p t c h( c ht n hn c c hcít hnít c g n ugn àl p t c h u c uhn ,p t c h gn t oh gnorT :p t c h gn t oh gnort p t c h u c uhn a c a hgn Ý — .i h ãx àv nâhn ác gn s i i v i n l ot a hgn ý óc yàn u c uhn nãm oht S .n irt táhp àv i t n t nãm oht c n c — nâhn ác m ihgn hnik gnort óc gn t a hc iác gn hn — p t c h páhp gn hp ,hnìrt áuq các àv c ht irt gnud i n i h hn l s i v i c h i gn a c i h iò àl p t c h u c uhn ,cáhk hcác ióN .c h i gn nâht n b a c n irt táhp s i v i p t c h gn t i v t iht n c s c n hn m c iáht gn rt àl óN .i gn gn rt c n ht hnit u c uhn gn hn gnort t m àl p t c h u c uhN :p t c h u c uhN — .gnuhc ión gn t oh a c n b c t hnàht các m g oab gn c p t c h gn t oh ,cúrt u c V .c h gn t oh a c c ht hcí ht hc àl s c ht i m ìht gn t i hn l m ihc m hn p t c h c c hcít ,êm yas c h i gn oàn ihk hC .p t c h gn t oh hnàh n it y cúht c l gn hnàht rt nâht n b i v i c h c iv a c hcí c m , c gn v gn cáig s i v c h i gn àl p t c h gn t oh ht hC .gn rt àhn páhp gn hp gn b p t c h gn t oh a c táuq iáhk c ht gn hp các àv gn gn t i m o x k ,gn n k ,c ht irt gn ht h hn l m ihc àl cáig t hcí c m i b n ihk u i c ,i gn noc a c n b c ,gn rt c gn t oh àl p t c h gn t oH :i l móT .i gn noc a c u c uhn các v c hp ón i n ib àv o t i c ,nauq hcáhk i ig ht oàv ht hc a c gn cát gn h u y hc i gn noc a c cáhk gn t oh các i v p t c h gn t oh a ig t ib cáhk ,oá c m i c àl hníhc yâ .n irt táhp n o iaig gn t i v gn gn t p t c h ht hc a c hcác nâhn n iht nàoh m hn ,i m c l gn n hnàht hnìh — ht hc nâht n b hníhc n b uâl i gn t i yaht màl oàv gn h gn t oh àl c h gn t oH +
 10. 31 SCHT ELUDOM | 61 c ht gn hp àv n ih t ux s a c ìk uhc hnít , gn c àl n b c m i c gn hn óc p t c h u c uhn ,i gn cáhk u c uhn i ol các hn gn C :p t c h u c uhn a c gn rt c m i c cáC — .p t c h uq t k àv p t c h c c hcít hnít i v hc t hc h nauq i m óc p t c h u c uhn ,y v hN . p c àv c m v oac gnân gn gn gnôhk h a c c ht n hn u c uhn ohc màl i ht gn ,nâhn ác i m a c hn gn hk t ,t hnàht s ,i t n t s i v i u y t iht n ik u i àl p t c h u c uhn nãm oht c i V .p t c h v m ihn uq u ih óc n ih c ht c h i gn y cúht ,c h i gn a c c ht n hn gn v táhk hn gn c t ib u ih mah gnòl ,p t c h c c hcít hnít c g n ugn àl ,p t c h gn t oh hn hc u i àv hcíht hcík ,n d gn h gnort nêb t hnàht t m àl hcác t i v p t c h u c uhN . ht hc a c c c hc ít hnít ìrt yud gnort nêb hn m c s t m ,y b nò t m hn òrt iav gnó p t c h u c uhN .gn hnàh n ih c ht hnìrt áuq i v i hn gnôhk gn h hn óc nòc p t c h u c uhn ,gn hnàh gn h hn hnìrt áuq gnort hc gnôhK .n h i l n uht ar n id ,n h cáig t hnít gnam gn h hn gn hnàh ohc màl p t c h u c uhN .p t c h ,c ht n hn ,iòt mìt c c hcít ht hc y cúht c gn hnàht n ib c t p l ón ìht ...o x k ,gn n k ,c ht irt àl nãm oht gn t i p g t b p t c h u c uhn ihk gnàr õR .]781 ;8["áoh gn t i u c uhn óc ó gnort àm ht hcáhk i v gn gn t gn t oh t m n ih c ht i hp ht hc nêihn gn ,y v c n uM . ht hcáhk àv ht hc a ig g p g s óc ihk n d gn h gn n c hc c óc hc u c uhN" l i B .gn hnàh hcíht hcík àv n d gn h gn n c hc i v ut írt gn hnàh oàv aig maht p t c h u c uhn ,yâ hníhC .gn hnàh a c íl mât hc c gnort t hn gn rt nauq òrt iav óc ,gn hnàh hnìrt áuq c hn t yuq uâhk àl yâ .gn hnàh n ih c ht hnìrt áuq t us gnort hn hc u i àv art m ik ,p l c gn hnàh àl a v , ut írt gn hnàh a c nêit u c b àl a v gn h hn ,nirêplaG .aI.P a c n ul íl gn ht h gnorT . ht hc a c p t c h gn t oh gnort gn h hn gn
 11. 71 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN ý óc ;p t c h u c uhn nãm oht c ht gn hp àv gn t i c hn cáx ã i gn noC . y c ht ý c ã p t c h u c uhn ,yàn c m :c ht n hn hn Ý .n ih t ux nit gnôht n hn p it c i m gnom ,oa c S .ar yâg yàn u c uhn nãm oht s v gn t u ib i v p h t k yâ c rt m ihgn i rt gn hn od yàn m c hnìT .) ut írt m c hnìt( n um mah m c hnìt n ih t ux ã yâ .ó hcí c m n ih c ht c ht hcác ,gn noc c hn cáx a hc i gn noc ,yàn c m ,y v yuT .u c uhn nãm oht n it gn hp gn hn iòt mìt c iv oàv yud t gn h ,yud t a c gn t oh hcíht hcík àv n h y hná n hp c nêrt u ih nít gn hN .n h gnàr õr c ht ý c ã p t c h u c uhn ,yàn c m :c ht n hn n um Ý .nauq hcáhk i ig ht t ib n hn v gn s i h iò gn hn àl n v àm t hn n ig n p h gn rt gnort c yagn ,p t c h u c uhn t hc hnít óc iáht gn rt nâht n b a c àv p t c h u c uhn gn pá gn hn a c nauq hcáhk u ih u d gn hn àl yàn u ih nít gn hN .c ht ý gnort gnàr õr àv y hcác t m hná n hp c gnôhk ón a c u ih nít gn hN .t u y nòc p t c h u c uhn ìv gnàr õr a hc c ht ý gnort hná n hp c p t c h u c uhn ,yàn c m :c ht n hn gn h Ý :c ht ý cóG • :yâ uas cóg các i d téx mex c ht óc p t c h u c uhn gn C .i gn noc a c t ib u ih s v ,nit gnôht v i h iò gn hn a c t g yag ,hn m àl p t c h u c uhn gn C :p t c h u c uhn a c gn c v m i c + .i gn noc a c p t c h u c uhn ohc gn rt c tén gn hn nên o t uahn cáhk c m các i v ,uahn cáhk cóg u ihn n ih ht yàn m i c gn hN .u c uhn a c gn t i gnud i n àl hcác nâhn v ión ihk t ib c ,gn rt nauq t r cáhk m i c t M .nãm oht
 12. 31 SCHT ELUDOM | 81 .neuq ióht oeht téx n hn c ,t ib ã gn t i gn hn i v t r õr hcác t m cáhk i hp i ht gn gn hn gn gn t oàn gn t i c t b i v n ih t ux yàn gn n n b a c n hp gn h gn r ohc nòc llaguoD .cM .i gn noc a c n b c gn n n b hnìrt áuq gn hn gnort t m àl hn ón i v n g ”nêihn c gn“ cúx m c àv òm òt gn n n b a hgn hn ã gnÔ .gn n n b hnít gnam àv n b c íl mât o t u c hn mex c — llaguoD .cM oeht — òm òT .òm òt c ht hnìh i d n ih ht ut írt m c hnìt ,u cúL .i gn noc a c c ht n hn u c uhn nãm oht gnôhk yah nãm oht s od hnis y n c ,i h ãx gn s i àv nêihn t a c gn t n ih các c ht n hn c iv i v i i gn noc a c iáht àl ut írt m c hnìt — m c cúX : ut írt m c hnìt — m c cúx cóg i d p t c h u c uhn gn C • .p t c h u c uhn gn c v àl t ib c ,me các a c p t c h u c uhn n irt táhp c m a c gn rt nauq u ih u d àl hnis c h a c p t c h v m ihn ,hcí c m v c ht ý c m ,p t c h gn t oh iv m hp gnorT .ó u c uhn nãm oht c ht gn hp àv gn t i v c ht ý a c gnàr õr yah m ùm hná n hp c m àl u ih mìt n c u ih u d gn hn gnort t m ,u c uhn gn c c t ib ,y v oD .p t c h u c uhn a c gn c i v n uht l t p t c h u c uhn nãm oht c ht gn hp àv gn t i v gnàr õr )c ht ý( c ht n hn c m :n ul t k ar túr ht óc ,yâ T .nêl gn t n d n d gn c )p t c h u c uhn gn c( nit gnôht i h iò s a c t g yag c m các ,c ht n hn c ht ý p c các n irt táhp s i v gnùc ,yàn hnìrt áuq gnorT .áoh c gn hnìrt áuq ,u c uhn a c áoh n it hnìrt áuq àl y ,gnàr õr n y a hc ,õr a hc hc t u c uhn nãm oht c ht gn hp àv gn t i v ht hc a c hná n hp hnìrt áuq ión ht óc y v hN .y c ht irt y l hnàig hnìrt áuq àv páhp gn hp a c ,c ht irt nâht n b a c n d p h c s ìv i m c ht irt áhp máhk ,i h hn l ,n hn p it ,iòt mìt úht gn h ,a s yas i gn noc àl yàn c gn a c ht c n ih u iB .c ht hcí p t c h c gn hnàht rt p t c h u c uhn ,yàn cúl n .hn t hn p t c h gn hnàh t m aig maht gnas n s ã àl c t hn
 13. 91 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN gnôhk ht hc ht óc àm p h gn rt gnort c k ,gn t i a c m c hnìt v n d p h s ,y v hN .ón a c m c hnìt v n d p h s od àv gn s i gnort ón a c a hgn ý od ó oàn gn t i v c ht n hn hnìrt áuq gnort nâhn ác a c t ib c n hc a l iáht àl c ht n hn úht gn h a c t hc n B .c ht n hn u c uhn àl gn rt nauq s c óc u gnúhc àv c ht n hn úht gn h a c c u iht ht gnôhk t m t m àl ut írt m c hnìt gnàr õR .i m n ht hnit n nóm gn hn u iht ihk )hnít mâ( c c uêit gn gnur gn hn gnort c àv i m c ht irt m n àv cáig irt ihk t r õr c c hcít gn gnur gn hn gnort ,i m ìg iác gn hn c t t i v úht gn h gnort n ih ht c àv hnàht hnìh c — ut írt m c hnìt a c nêit u c m — t ib u ih mah hnít àl uq t K .áoh táuq iáhk àv áoh gn ht h c s uahn cáhk cúx m c gn hn ,gn ht h óc hcác t m c ht n hn hnìrt áuq gnorT .oac gn c óc gnàc ut írt m c hnìt ,gn hnàh n ih c ht ihk uas àv gnort ,c rt ìht gn ht gn c gnàc c ht n hn hnìrt áuq ,n c yag ,n hk óhk gnàc n v ,gn ht gnôhT .uahn cáhk p ht oac gn c óc ut írt m c hnìt gn hn àm ) ht hc i v i c ht n hn n c n v( i h uâc a c p t c hp t hc hnít oeht yùT .n ih t ux )hnít gn d( gnòl iàh cúx m c ,c ht n hn u c uhn nãm oht ihk yagN .c ht n hn u c uhn a c tén õr n ih u ib àl gn c àv gn h hn x n hp a c n ih u ib àl òm òt s , ht hN .”?ìg màl “ yah ”?oas i t“ ,”?ìg iác àl y “ t ib c aht t iht n um gnom àv n ohk n b i n me rt ohc nêl i g u rt i v i n íb u i i m hn gn c gn ht cáhk s i m ,m i c i m ihk gnàr õR .ión t ib ihk c rt uâl t r me rt óc ã iòt mìt c c hcít hnít àv n l gn c óc òm òt hnít gn r oáb gnôht auq n hn gnôc cáhk hnis s i ut u c nêihgn àhn các àv tegaiP .G c ã gn c yàn u i .o t t t hc m hp àl ht óc gn c ón i ht gn gn hn ,hnis m b àl òm òt hnít gn r ohc u enilreB óc nòc nêrt ig cát các c rT .t hn y hcác t m gn t i i v neuq màl at gnúhc péhp ohc ht nâht a c gn n v gn hn nên o t àv gn n n b hcác t m ý úhc ìrt yud àv n ihk u i n n ig t ib u ih gn gnux nên o t ”u gnàh cúx m c“ àl hn òm òt hnít a hgn hn ã )4191( dnahS àl llaguoD .cM uaS
 14. 31 SCHT ELUDOM | 02 .c h aohk o t gnás s n n d ht hn iáht gn hN …t uht hgn ,c h n v ,c h náot êm yas iáht àl ó .hnàgn nêyuhc àv n hc a l t hc hnít gnam gn ht c ht n ih i v i t ib u ih êm yas iáhT .c ht n hn a c gn t i àl hcác t i v c ht n ih u c nêihgn êm yas iáht àl ut írt m c hnìt a c oac c M . ht c c h nôm các i v úht gn h õr l c b me các .n h oac gn v n b óc àv n h p it c rt hnít gnam ,n h õr l c b n hn úht gn h ,SCHT hnis c h .c ht n hn u c uhn àl ,i ig ht i v ihgn hcíht n um gnom gnòl ,hnauq gnux i ig ht t ib u ih oahk táhk gn hn àl gnúhc a c n ugn i c àm c ht n hn úht gn h gnort õr n ih u ib àv hnàht hnìh ã t ib u ih mah hnít ,c h u it hnis c h ,ión ht óC .t r õr hnàht hnìh c a hc ó oàn c h aohk t m i v i c s uâs ,t ib nêyuhc úht gn h nòc ,c h aohk òm òt hnít ,t ib u ih mah hnít n ih ht ,c ht irt c v hn l các i v i gnuhc gnuhc hnít gnam nòc me các a c c ht n hn úht gn H . y hnàht hnìh c a hc c h nôm nâht n b i b nên yâg p it c rt úht gn h ,p it náig t hc hnít gn n gnam nòc me các a c úht gn h , ht yuT .n h úhp gnohp àv p t c hp c ht hnìh ,gnud i n óc gnàc c h u it hnis c h a c p t c h úht gn h ,nêrt p l nêl c h gnàC .i hc òrt úht gn h i v os ht u m ihc n d n d p t c h úht gn h ,c h u it hnis c h ,ión ht óc ,ó oD .”?oàn ht hn“ àv ”?oas i t“ i h uâc i ol i t mât nauq me các ,5 — 4 p l àl t ib c ,3 p l ìht ”?ìg iác àl ó iác“ mât nauq yah hnis c h ,2 — 1 p l u N .)5 — 4 — 3 p l( gn t n ih các a ig c uht hp h nauq àv h nêil i m các ,t ul yuq ,nâhn nêyugn gn hn n ih táhp s i v n il n g úht gn h các n ó uas ,)2 — 1 p l( t ib gnêir gn t n ih gn hn , l gnêir c iv s i v i úht gn h gn hn n ih t ux óc nêit u , rt ,téx n hn ã c h íl mât àhn các hN .tén õr áhk n irt táhp c ht n hn úht gn h ,gnôht hp gn rt p t c h nêit u m n gn hn gnort ,hnis c h .)pônavI .G. V ,niêtsnibuR .L.X ,pôsixaiM .N.N ,pôpihkcA .G.A( c ht n ih i v i nâhn ác a c c ht n hn iáht àl úht gn h gn r ohc ihk íl óc c h íl mât àhn s t m yàn cóg ,ó oD .c ht n hn úht gn h a c gn rt nauq s c àl ,c c ht ý
 15. 12 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN .p t c h v m ihn ,c ht n hn v m ihn các n ih c ht cáig t ,n yugn t àl gn v n b p t c h u c uhn a c t hn ht c n ih u iB .y oàn cúl t m oàv nêihn u gn hcác t m n ih t ux hn c nàoh oàv c uht hp tí àv iàd naig i ht t m gnort i gn noc a c c ht n hn gn t oh i hp ihc gn d cát óc nôul gn v n b p t c h u c uhN .oac gnàc gn v n b hná n hp yàd gnàc t m ,c t nêil gnàc n ih t ux ìk uhC .ón a c n ih t ux ìk uhc gn b gn rt c c p t c h u c uhn a c gn v n b :p t c h u c uhn a c gn v n b + .p t c h u c uhn a c gn c — nit gnôht i h iò s a c t g yag c m hná n hp ut írt m c hnìt a c t hc hníT .hnis c h a c p t c h u c uhn n irt táhp c m a c u ih u d gn hn àl ut írt m c hnìt — m c cúx các a c uahn cáhk c m các n ih u ib gn hn ,i l móT .i h ãx hnít gnam c gn — u c uhn các hnàht hnìh c iv i v ,c o c d oáig i v n il n g i hp ut írt m c hnìt n irt táhp àv hnàht hnìh c iv ,hnis c h i v i ,y v oD . h a c gn s n ik u i àv t ib u ih gn hn n iht i c c iv gnort i m gn n hk u ihn n h a h ,i h ãx àv nâhn ác i v i n l ot a hgn ý óc h a c c ht n hn uq t k y ht m c ihk s c ht gn s iuv àv nãm oht y ht m c at i gN .nâhn ác m i nauq àv m ihn hnárt ,c o m c hnìt i v hc t hc ób n g nòc ut írt m c hnìt ,ar iàogN …n hk óhk p g ihk t ib c gn ht gn c cúx m c gn hn gnort ,c ht n hn gn t oh rt n c n ik u i gn hn gnort d n ig àv uâ ol cúx m c ;gnôc hnàht gnôhk p h gn rt gnort nágn náhc gn rt mât àv ihgn iàoh s ; v m ihn t yuq i ig c iv i v oàh t ;c hp náht àv gn s iuv : v nôum uàm nôum cúx m c gn hn gnort n ih u ib c hnis c h ut írt m c hnìT .i l nòc ìg gn hn i v gn d gn d nàot nàoh i gn noc àv cáhk m c hnìt gn hn c t t hc c ó ìg iác t m i v i êm yas s , ht hn p h gn rt gnorT . ut írt m c hnìt t m v n id n ihp ht óc nâhn áC …òm òt hnít àl hc c oh t ib u ih mah gnòl n ih u ib hc cáhk c v hn l i v i ,êm yas iáht óc ht óc yàn c ht irt c v hn l i v i :c ht n ih a c uahn cáhk t m các c ht n hn c iv i v i cúx m c iáht v uahn cáhk c m gn hn óc ht óc ,i gn noc t m i v gnùc ,gn r mêht ión i hp n c gn C
 16. 31 SCHT ELUDOM | 22 c h c gn các auq gnôht c ht n hn gn t oh ,iv hnàh n gn h hn p t c h u c uhN .c ht n hn gn t oh ,iv hnàh n n d p it c rt gnôhk p t c h u c uhn y v hN .ón i yaht màl c oh hn l m ihc i t n v c ht n hn gn t oh y cúht ,c ht n hn c gn hnàht rt ìht i gn noc có u oàv hná n hp c ihk ,ó u c uhn nãm oht gn n hk óc n ht hnit àv t hc t v áoh n v n n a c ht hcáhk gn hn p h p t àl p t c h u c uhn a c gn t i gnud i n ,i gn a c gn rt c n ht hnit u c uhn i ol t m àL .gn t i óc gn c ig oab u c uhn hn gn hk ã tixcaM c h íl mâT :p t c h u c uhn a c gn t i gnud i n t M + .i gn noc a c c ht n hn u c uhn gnort gn rt c m i c àl ut írt gn t oh a c àv nit gnôht v i h iò s a c gn v n b .p t c h v m ihn các n ih c ht cáig t ,c c hcít hnít n h hn m gnàc yàgn hcíht hcík ,n h gn v n b t m yàgn p t c h u c uhn hnis c h nên o t ã p t c h gn t oh ó oD .i gn noc a c c ht n hn u c uhn n ih ht yàn x n hp hníhc ,polvaP .P.I oehT .p t c h hnìrt áuq hn c gn c c ã n ik u i óc x n hp gn hn àl hníhc ó .oãn v hnik n ht oàb t a c ó oàn hn t hn gn h t m oàv m hn c uht neuq gn t oh gn hn gnort ar n ih ht c yàn hnít c uht gn hn ,t hc t v ht n b t m v téX .iv hnàh yah gn t oh a c hnít c uht t m hnàht rt c hc gn v t hc hnít óc i l gnam p t c h od iv hnàh yah gn t oh a c c ht gn hp ,ó ihk gnorT .c ht n hn gn t oh c ht gn hp nên hnàht hnìh àl c t , ut írt gn hnàh àv cát oaht các o ht hnàht n ih c ht gn n hk ar o t ,n h t ib c àv hnik n ht h a c p c oac gn n c hc các n iht nàoh n irt táhp ã p t c h gn t oh hníhc gn c ,cáhk t M .t r õr nêl gn t àv c gn c c gnàc ,i l iárt àm gn ux u d gn l i ht m t gnôhk s nãm oht c ihk yàn u c uhn , ht c u c uhn i v cáhk àv ,hnauq gnux i ig ht v t ib u ih n um àl i gn noc m s t r óc n b c u c uhn t m nãm oht m hn u y hc c ht gn hp àl p t c h gn t oh ,hnis c h i v i .hnis c h a c oá c c ht n hn hnìrt áuq àl hníhc p t c h ,t hc n b V .p t c h gn t oh hníhc gnort yagn n irt táhp àv hnàht hnìh c p t c h u c uhn a c gn v n b hnít ,hnis c h
 17. 32 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN n hn gn t oh àl t ib c ,gn t oh hcíht hcík gn n c hc óc p t c h u c uhn ,ó gn t oh gn d các ó gnorT …c h t ,gn oal ,p it oaig ,írt i ig ,i hc iuv ,p t c h hn uahn cáhk c ht gn hp u ihn gn b nãm oht c ht óc p t c h u c uhn ,i gn noc a c n b c u c uhn t m àL .u c uhn nãm oht c ht gn hp ,n it gn hp các a c gn l t hc àv gn l s n hp hnàht oàv c uht hp u u c uh n a c n b c m i c gn hn yah u c uhn a c áoh n ib S .i t hc n ib íhc m ht ,i iáoht yus c oh nêl n irt táhp ht óc ón ,ó oàn nãm oht n it gn hp oeht yùT .u c uhn nâht n b n t iht t m nauq nêil i l oàn ht hn c ht hcác ,n it gn hp gn b ón nãm oht c iv gn hN .uahn cáhk c ht hc ác ,n it gn hp gn hn gn b nãm oht c ht óc ,u c uhn t m gnùc ,t ib ã at hN :p t c h u c uhn nãm oht c ht gn hp v m i c + .p t c h c c hcít hnít a c c m p it c rt n ih u ib c p t c h c gn a c gn C .n l gnàc gn gn t gn t oh ,iv hnàh n p t c h c gn a c gn h hn ìht hn m gnàc yàgn gn t nêil i m gn hn ,t g yag gnàc p t c h u c uhn ,y v ì V .hn cáx hcác t m oeht uahn i v t hc n g c ó u c uhn nãm oht s v yâ c rt cúx m c m ihgn hnik àv p t c h u c uhn hn àl p t c h iv hnàh c y cúht c gn các àl a hgn óc ó u i .i gn noc a c yâ c rt m ihgn hnik gnort óc ã yàn m c cúx h nêil i m gn hN .nên yâg nãm oht gnôhk yah nãm oht s od ut írt m c cúx h nêil i m gn hn auq p t c h gn hnàh y cúht nâhn cát gn hn àl hcác t i v ar l c b c yàn c gn gn hN .hn cáx c gn gn hn gn d i d m ihgn ht àv c ht ý i gn noc c p t c h u c uhn a c gn t i gnud i N .i gn noc íl mât gnort hná n hp c p t c h u c uhn a c gn t i gnud i n àl u ih c p t c h c gn a c gn t i gnud i n ó oD . c gn a c gn t i àl i ht gn u c uhn nãm oht gn t i ,yàn p h gn rt gnorT .p t c h u c uhn nãm oht gn t i àl ó gnort nâht n ih p t c h c gn àm gn t i hníhC .hn cáx iv hnàh hn hc u i m ihgn hnik t m hn nauq hcáhk c ht n ih i v p t c h u c uhn n il i n u c p hn àl p t c h c gn hníhC .p t
 18. 31 SCHT ELUDOM | 42 t oh i v os n h oac hnìrt n irt táhp p t c h u c uhn hná n hp )c ht irt y l hnàig páhp gn hp àv c ht irt i h hn l( ht u hcí c m i b y cúht c p t c h gn t oh gnort ht hc a c p l c ,gn hc ,cáig t hnít ,hn t hn i ut a l t m gnùc àv n ik u i t m gnùc gnort ,hnis c h i v i ,y v hN . ht hc a c c ht n hn c c hcít c m n ih u ib àv ó u c uhn nãm oht gn t i gnud i n i v hc t hc h nêil i m óc p t c h u c uhn nãm oht c ht gn hp a c t hc hnít àl gnàr õR .p t c h u c uhn a c n irt táhp c m hná n hp gnôhk ó c c hc ít hnít ìht p t c h gn t oh iàogn m n hcí c m n ih c ht n it gn hp àl hc hcác t i v c ht n hn gn t i oàv gn h c c hcít hnít nòC .p t c h u c uhn a c n irt táhp c m hná n hp c ht n hn c c hcít hnít ìht ó gn t oh hcí c m àl hcác t i v p t c h gn t oh gn t i oàv gn h hnis c h a c p t c h gn t oh gnort c ht n hn c c hcít hnít u n ,ó oD .”gn t i hnít gnam u c uhn àl n ik u i i v gn n c hc c hnàht nàoh ht óc hc gn hn , ht hc a c gn t oh n d gn h àv gn t oh hcíht hcík òrt iav óc u c uhn àl y v hN . ht hc a c cáhk u c uhn t m yah yàn u c uhn t m gn pá gn t i àl hn ht hc t m c rt ar n ih gn t oh a c gn t i nâht n B“ :t iv veihcnoeL .N.A yàn n v V .u c uhn a c gn t i gnud i n — ón a c c gn i v ht hc a c gn t i óc gn t oh a ig nauq gn t i m gnort m n ihk p t c h u c uhn i v h nêil hc c ht n hn c c hcít hnít , ht ì V ...i h ãx h nauq u c uhn , m m ht ,c o u c uhn ,c h hnis u c uhn hn cáhk u c uhn các t nòc àm p t c h u c uhn t hc gnôhk táhp t ux c ht n hn c c hcít hnít ,y v yuT . h a c c ht n hn gn t oh uq t k p it c rt hn t yuq nâhn ác a c c ht n hn c c hcít c m ,ó oD .nâhn ác a c gn t oh t hc m hp àl óN .gn t oh a c uq t k àl a v ,hcí c m c t n ik u i àl ,n it gn hp àl a v ,gn t oh hcí c m àl a v óN .c ht n hn — p t c h n v gn hn t yuq i ig m hn íl mât gn n c hc các oac c m gn yuh s auq gnôht ht hcáhk i v i ht hc a c o t i c iáht àl c ht n hn c c hcít hníT .c ht n hn c c hcít hnít a c gnort nêb c g n ugn àl p t c h u c uhn y v ì V .c ht
 19. 52 | CäH Y¹D HC¹OH ÕK GNùD Y¢X GNORT ëS ¥C CäH GNURT HNIS CäH AñC PËT CäH CùL GNé§ µV UÇC UHN nôul nôul ,hn ìm a c m l ias n hn a ht óhk ,óc h t óc ht hc i v h nauq gnort y b n uhc c nôul nôul t v nâhn : v t u c uhN • .hnis v , t t rt ,p n n gn u c uhN • .n iht c iv màl ,cáhk i gn n mât nauq ,n hn gn hn ,p ih oàh ,aht v gn h ux ,gnêir i l n yuq nêuq gnãl :i h ãx hnít v u c uhN • .i hc iuv u c uhN • .èb n b h nauq i m các m ik mìt u c uhN • :uas u c uhn gn hn óc gn ht i gn noc ,yerruM oehT .oac gn d a hnít óc àv n irt táhp c gnàc u c uhn các ìht oac gnàc yàgn i gn noc gn s i ìv i b ,gnud i n t m v gnus b c àv hn gn hk c yàn t yuht íl ,yan yàgN .c d oáig n id gn hp v n l òrt iav óc àv n id gn hp i m v nâhn ác u c uhn nãm oht , uq u ih óc hcác t m c ht n ik n hn p it àv gná hcíht c d oáig c n hn c h i gn c iv n nauq nêil p t c h y cúht c l gn n irt táhP … m m ht ,m c iáohk hn cáhk u c uhn nãm oht a v ,n b c u c uhn nãm oht a v t v s t m i v i m c hnìt ,m c c úx óc iáht àl ó ,úht gn h ar hnis gn c u c uhn T .nãm oht c a hc u c uhn t m a c uq t k àl ,u hc d gnôhk gn ht gn c iáht gn rt t m od ar hnis ó c l ,gn hnàh ht ác y cúht mât i n c l àl c gn ,gnô a c s gn c àv namffihcS oehT .ias c gn óc iv hnàh ,gnú c gn óc màl c iv :ión uâc hn gnú , hgn yus ,gn hnàh i gn noc y cúht i hp ihc gn d cát óc iác àl c gn , c gn ar hnis u c uhn T .”m c hnìt àv m c cúx ,u c uhn a c gn t i hnít ar hnis nòc àm gn t hnìh a c gn t i hnít ar hnis gn hn gnôhk gn t oh a c gn t i hníT“ :hn gn hk veihcnoeL .N.A c ã gn c yàn u i .)i h ãx h nauq u c uhn ,áig hná u c uhn nãm oht àl( ht u hcí c m i v gn ht ,óhp i hnít gnam p t c h gn
 20. 31 SCHT ELUDOM | 62 n c nêiv oáiG .p t c h gnort oac uq t k c t ig oab gnôhk s gn ib i l ,t ul k ôv ,cáig t gnôhk ,m ihn hcárt u iht hnis c h u N .c h y d hnìrt áuq a c uq t k n n l gn h hn hnis c h a c p t c h iáhT .c ht n ik v hnis c h a c u c uhn nãm oht n ik u i i m o t nêyux gn ht i hp nêiv oáig i gn ,yàn hc c c t iB .p t c h gn t oh gn b nãm oht c ht óc hc p t c h u c uhn àv y u c uhn nãm oht c ht gn hp àv n ik u i oàv hc t hc c uht hp n irt táhp p t c h u c uhn ,hnis c h i m c ht n ik v i m u c uhn hnis y n i l c ht n ik u c uhn nãm oht n l i m :p t c h u c uhn a c n irt táhp hc C .c ht hcí p t c h c gn àl hníhc ó ,hnis c h i v ,i ig ht áhp máhk ,u ih mìt i gn noc cúht iôht m hn m c l gn àl nôul i m iác u ih mìt oahk táhk ,n um gnom gn hN .p t c h gn t oh y cúht gnort nêb c l gn àl ó — c ht n hn u c uhN …u gnàh nêl i n i l èb n b móhn gnort p it oaig u c uhn ìht nêin u iht i ut a l nòc ,t r õr àl i hc iuv u c uhn óc oáig u m i ut a l hnis c h :n h gn hC .gn ux gn l cáhk u c uhn s t m ,u gnàh nêl i n u c uhn s t m ,hn t hn i h ãx n ik u i t m , ht c a c hn t hn iáht gn rt i v gn ,i gn noc a c hn t hn n o iaig gn t .oac gnàc yàgn hnìrt i t n irt táhp àv gn n v ,p x p s c nôul nôul u c uhN .gnuhc c t yuq gn hn nìg ig , hc t ;i h ãx n ul d gn hn n ý úhc ;ná nêl ,t hp hcárt b hnárt m hn hnìm a c gn gnux gn hn nén mìk :t hp hcárt b hnárt u c uhN • .hnìm a c i c mék s n hn a ht ,t hp gn rt i n ,n hp s n hn p hc ,hn m c s gn t ht nâut :gn ht gnùt c hp u c uhN • .hcí c m óc àv náuq t hn i gn hnàht rt n um ,ó oàn c iv gnôc t m gnort oac hnìrt t n um ,p t t àv gnóhc hnahn ó ìg iác màl n um :t hnàht u c uhN • .hnì m a c m l i as các h cí t n âhp s i hc t ,ar a n d n iv gn hn gn b h n ib

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học - Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Tịnh

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7cu7tq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Giáo dục trung học cơ sở, Module THCS 13, Nhu cầu học tập, Động cơ học tập, Xây dựng kế hoạch dạy học, Kế hoạch giảng dạy
Loại file
PDF
Số trang
53
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
462
Lần tải
7
 
LINK DOWNLOAD

Module-THCS-13-Nhu-cau-va-dong-co-hoc-tap-cua-hoc-sinh-THCS-trong-xay-dung-ke-hoach-day-hoc-Nguyen-Van-LuyA-Nguyen-Van-Tinh.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT