Module MN 13: Phuong phap tu van ve chuyen mon nghiep vu cho dong nghiep

  • 30/08/2018 04:47:36
  • 6502 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Module Mam non 13: Phuong phap tu van ve chuyen mon nghiep vu cho dong nghiep trang bi cho giao vien mam non mot so kien thuc va ki nang tu van ve giao duc mam non cho dong nghiep, gop phan nang cao hieu qua cong tac phoi hop giua nha truong, gia dinh va xa hoi de thuc hien muc tieu, nguyen li giao duc; phat trien nang luc cua giao vien trong linh vuc ho tro dong nghiep phat trien nghe nghep tai co quan.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.58 M, số trang : 99 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ