Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội - Nguyễn Thị Quyên, Lương Thị Bình

Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3      78      0
Mã tài liệu jau7tq Danh mục Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học Tác giả Nguyễn Thị Minh Loại file PDF Số trang 50 Dung lượng 0.80 M Lần tải 3 Lần xem 78
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục.

 1. 16 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT iéh ·x cøhc æt c¸c ohc non mÇm côd o¸ig Òv nÊv −T p¸hp gn¬−hp 41 nm ELUDOM HNÌB ỊHT GNƠƯL – NÊYUQ ỊHT NỄYUGN
 2. 41 NM ELUDOM | 26 1 gn t gnort gn t oh cáC .n c p it gnàd d c h i gn t hn gn ht cúrt u c t m oeht k t iht c p t c h gnud i n cáC .n d gn h óc c h t eludom t m àl i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v T eludoM .non m m nêiv oáig gn i a c hnìrt oac gnân ,p ihgn hgn n irt táhp ,nêyux gn ht gn d i b cát gnôc gnort hn gn hk o t oà àv c d oáiG B c ã t iht n c gnud i n gn hn gnort t m àl yâ .gnêir ión i h ãx c hc t các ohc n v t ,gnuhc ión n v t cát gnôc i v n c p it gn d i b t non m m nêiv oáig rt h ,n d gn h m hn yàn u il iàT .non m m nêiv oáig a c v m ihn gn hn gnort t m àl NMDG v i h ãx c hc t các ohc n v t ,u m maht ,n ib hp ,n yurt nêyut c iv ,y v ì V .c d oáig íl nêyugn ,uêit c m n ih c ht i h ãx àv hnì aig i v p h i hp gn hc m ihn hcárt óc gn rt àhN :hn yuq ã c d oáiG t uL .me rt c d oáig àv cós m hc c iv ohc u i t n ik u i o t àv y cúht gn gn c àv hnì aig i v m ihn hcárt s aihc non m m gn rt c me rt c d oáig àv cós m hC .me rt DG — SC v o b cát gnôc gnort c n àhN àv gn a c gn rt hc các t t n ih c ht h gnùc àv púig ,hnì aig gn t i t p it c rt gn cát ;hcác nâhn a c nêit u t u y gn hn hnàht hnìh , m m ht , ut írt ,m c hnìt ,t hc ht v n id nàot n irt táhp rt ohc o b m n hp póg ; rt DG — SC gn t oh ohc i l n uht ...t ul páhp ,c o , t hnik ,i h ãx ,áoh n v gn rt iôm o t gn hp a i t i h ãx c hc t cáC .non m m rt DG — SC gn t oh gnort gn rt nauq t r òrt iav óc gnuhc ión i h ãx gn gn c ,gnêir ión i h ãx c hc t cáC . rt DG — SC uêit c m uq u ih óc n ih c ht c iv ohc u i t n ik u i các o t …t ib ác c d oáig , x gn p it oaig , gn nôgn , m m ht ,m c hnìt ,c ht n hn ,n ht hnit ,t hc ht :t m các v rt a c n irt táhp u c uhn gn hn i ht p k gn pá , rt )DG — SC( c d oáig — cós m hc hnìrt áuq gnort uahn n l rt h ,m ihgn hnik s aihc m hn ,gn gn c àv m ahc ,non m m p l/gn rt a ig t k nêil s nên o t i h ãx àv gn rt àhn ,hnì aig a ig p h t k i hp S .i h ãx — hnì aig — gn rt àhn a ig hc t hc p h i hp àv aig maht s óc t iht n c ,yàn i ut a l me rt a c c d oáig cós m hc c n yuq uq u ih óc n ih c ht ,oac áoh i h ãx hnít c gnam c h c b àl )NMDG( non m m c d oáiG NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 36 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT .n v t gn t oh uq u ih oac gnân nit gnôht t hn p c c ht ý óC .i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t cát gnôc gnort ìrt nêik àv hnìt t ihN :ộđ iáht ềV .3 . t c ht n ik u i àv n v t gn t i i v p h ùhp i h ãx c hc t các ohc n v t páhp gn hp c gn d n v ,gnud i n n hc a L :gn ăn ĩk ềV .2 .i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t páhp gn hp àv gnud i n ,uêit c m v n b c n v gn hn c m N :cứh t nếik ềV .1 :uas uêit c m các c t n c n b ,yàn eludom u c nêihgn ihk uaS ỂHT ỤC U ÊI T CỤM .I I .c d oáig íl nêyugn ,uêit c m n ih c ht i h ãx àv hnì aig ,gn rt àhn a ig p h i hp cát gnôc uq u ih oac gnân n hp póg ,i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t gn n k àv c ht n ik s t m non m m nêiv oáig ohc b gnart u c b m hn yàn eludoM G N U HC U Ê I T CỤ M .I UÊI T CỤM .B ”?i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t v m ihn t t n ih c ht ìg màl n c NM VG , uq t k t non m m gn rt gnort rt DG — SC gn t oh “ :àl ar t n V . m ahc c b các ohc non m m c d oáig ,cós m hc v non m m nêiv oáig a c n v t gn t oh hcít nâhp ã c rt eludom các gnorT . rt c d oáig cós m hc cát gnôc v i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc t c ht oàv c h ã u i gn hn gn d pá c h i gn púig hnàh c ht n hp gnort gn n k n irt táhp p t iàb gn hN .nêyux gn ht gn d i b hnìrt áuq gnort hnìm a c b n it gn hn c y ht n hn àv hnás os t c h i gn púig m hn u il iàt gnort t us nêyux p c gnuc c i h n hp nit gnôht gn hN .p ihgn gn các i v n ul o ht ,i oart i ht gn ,i h n hp nit gnôht n hp gnort p c gnuc c nit gnôht i v hnás os àv u c nêihgn t hcác gn b i m iác gn hn uht p it n óc ã m ihgn hnik gn hn t i c h i gn t d n d n v
 4. 41 NM ELUDOM | 46 1 t it 1 eludom b nàot áig hná ,art m iK V t it 2 ih VI ãx c hc t các ohc NMDG v n v t hnàh c hT t it 2 i h ãx c hc t III các ohc NMDG v n v t c ht hnìh ,páhp gn hP t it 9 i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t gnud i N II t it 1 NMDG n irt táhp s I i v i i h ãx c hc t các a c m ihn hcárt ,òrt ia V naig i hT gnud i N n hP :uas gnud i n gn hn àl ht C .eludom a c hníhc gnud i n gn hn v n ul o ht ,u c nêihgn naig i ht hnàd at gnúhc àm n v t m in iáhk v uâs n ul o ht gnôhk s at gnúhc yàn eludom gnorT .n v t v m in iáhk n hp àl t ib c ,01NM eludom k u c nêihgn nên n b ,yàn eludom a c gnud i n các v u ih mìt ihk c rT .non m m rt DG — SC gn l t hc oac gnân n hp póg hnìm a c m ihn hcárt òrt iav n ih c ht c hc t gn n hk óc h púig ,NMDG v t ib u ih gn r m ,c ht n hn oac gnân n v t c i gn púig m hn ,NMDG v hnìm a c c ht n ik àv c ht n hn s gn d s NMVG ó gnort ,)i h ãx c hc t các a c b nác( n v t c i gn àv )NM VG( n v t i gn a ig cát gn t h nauq i m gnort gn h hn óc hnìrt áuq t m àl i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t gn t oH GN UD I Ộ N .C
 5. 56 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT :ìv àl i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc n ih c ht i hp n c non m m nêiv oáiG .o hk maht nb nit gnôht s t m ar a n um n v iôt gnúhc ,nêihn yuT .i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc n ih c ht i hp NMVG oas ìv hcíht i ig n ik ý u ihn ar a ht óc p ihgn gn các àv n b ,gn hp a non m m gn rt i t cát gnôc hnìrt áuq gnort t c ht m ihgn hnik n v i v gn r nit iôt gnúhC IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc i l rt gnud i n hn hc u i t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n u ihc i yãh n B ?i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc n ih c ht i hp non m m nêiv oáig oas ìV :uas i h uâc i l rt p ihgn gn i v s aihc c oh ,non m m c d oáig v i h ãx c hc t các ohc n v t v u il iàt gn hn c mìt n B non mầm nêiv oái g aủc nấv ưt òrt iav uểi h mì T .1 gnộđ tạoH )tếi t 1( NON MẦM CỤD OÁIG NỂIRT TÁHP ỰS IỚV IỐĐ IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC AỦC MỆI HN HCÁRT ,ÒRT I A V .I NẦHP
 6. 41 NM ELUDOM | 66 1 màl i h ãx a c c ht ý oàv m hn m gn cát , m ahc c b các ohc rt DG — SC c ht n ik n ib hp n yurt nêyut i h ãx ht nào ,c hc t ,hnàgn nab các a ig p h i hp t k nêil i m c o t ,n v t gn t oh các c hc t gn c gn t i hp n c NMDG s c các ìht ... hc n h nòc n hk óhk gnùv rt m ahc các n hp b i a c c h aohk hcác t m iác noc y d iôun v c ht n hn , ht hnãl gnùv các a ig hc l hnêhc u ihn áuq óc nòc n id nàot c d oáig gn l t hc ,u iht nêiv oáig ,n hk óhk gnùv gn hn t ib c n ht u iht àv u h c l nòc p l gn rt b t iht gnart t hc t v s c ,n irt táhp u c uêy i v os p h n h áuq nòc t u íhp hnik hn yan n ih non m m c d oáig ohc ar t c ht hcáht n hk óhk gn hn c hp c hk n on mầm cụ d oáig n ểir t táh p ựs yẩđ cúh t n ầhp póg i ộh ãx ểh t nàođ ,cứhc ổt ,hnàgn nab các aữig pợh iốhp ựs gnờưc gnăt cệiV .2 .óhp oaig gn rt àhn t m yaht gn rt u ih od NM VG a c v m ihn gn hn gnort t m àl non m m c d oáig v i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc n ih c ht c iv ,y v hN .gn rt u ih a c hn t yuq ,gn rt àhn a c hn yuq các ,hnàgn a c àv t ul páhp a c hn yuq các ,nâd gnôc v a hgn các n ih c ht v mêihn óc nêiv oáig hn yuq non m m gn rT l u i 53 u i .me rt c d oáig àv cós m hc ,gn d iôun gn l t hc oac gnân n ik u i o t ;nàot na ,hn m hnàl c d oáig gn rt iôm gn d yâx ;t hc t v s c gn d yâx n hp póg ;NMDG p ihgn s ol m hc gn gn c a c c l n ugn các gn yuH — .p l c oáig u m p l , rt móhn , rt àhn ,gn rt àhn gnort me rt ohc ìk hn ohk c s máhk ,hn b gnòhp n ih c ht ;gn gn c àv m ahc ohc rt y d iôun c h aohk c ht n ik n ib hp n yurt nêyuT — :m hn nauq nêil óc nâhn ác àv i h ãx — rt hníhc c hc t các ,nauq c i v p h i hp n c gn rt àhn a c m ihn hcárt v hn yuq non m m gn rT l u i 64 u i .c d oáig íl nêyugn ,uêit c m n ih c ht i h ãx àv hnì aig i v p h i hp gn hc m ihn hcárt óc gn rt àhN :gn rt àhn a c m ihn hcárt v hn yuq 5002 c d oáiG t uL 39 u i )…,n on mầm gn ờưrT ệl uềi Đ ,cụ d oái G tậuL ( cớưn àh N aủc yu q páh p n ảb năv các g nor t h nị đ yuq cợưđ non mầm nêiv oáig aủc àv non mầm g nờưrt aủc ụv mệih N .1
 7. 76 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT ?gn hp a i t non m m c d oáig n irt táhp gnort oàn ht hn m ihn hcárt òrt iav óc i h ãx c hc t cáC :uas i h uâc i l rt hnìm a c hgn yus àv t iv yãh nâht n b a c t ib u ih gn b àv p ihgn gn gnùc n ik ý i oart n B non mầm c ụ d oáig nểirt táhp gnort iộh ãx cứhc ổt các aủc òrt iav uểih mìT .2 gnộđ tạoH .me rt c d oáig àv cós m hc , v o b cát gnôc gnort c n àhN àv gn a c hcás hníhc gn rt hc các t t n ih c ht gn rt àhn ,hnì aig gnùc àv púig ,hnì aig gn t i t p it c rt gn cát m hn íl páhp s c ,c h aohk s c óc non m m c d oáig v u ih mìt u c uhn óc i h ãx c hc t các ,gn t oh c hc t hnìrt áuq gnorT . rt DG — SC cát gnôc gnort non m m gn rt ohc i l n uht n ik u i o t ,t ul páhp ,c o , t hnik ,i h ãx ,áoh n v gn rt iôm o t c iv gnort gn rt nauq òrt iav óc i h ãx c hc t cáC ...,nâd gnôN i H ,hnyuh hp n id i naB ,i ut oac i gN i H ,hnib n ihc u C i H ,c h n yuhK i H ,c uq T n rt t M ,nêin hnahT nào , n hP i H : hn i h ãx t hnik , rt hníhc c hc t các m g oab gn hp a i t i h ãx c hc t cáC n on mầm cụ d oái g nểi r t táhp ựs iớv i ốđ mệi hn hcár t ,òrt iav n ệih cựh t mằhn non mầm cụ d oáig ềv uểi h mìt uầc u hn óc iộh ãx cứhc ổt cáC .3 .gn v n b àv uq u ih ,hn m ,hnahn hcác t m gnêir ión non m m c d oáig ,gnuhc ión c d oáig p ihgn s n irt táhp m hn ,i h ãx nàot gnort n hp hnàht i m a c c d oáig màl hcác v ,c ht n hn v i yaht
 8. 41 NM ELUDOM | 86 1 hníhC a c m ihn hcárt õr màl ,c l u ih hnít gn c gn t m hn me rT c d oáiG àv cós m hC , v o B t uL i a s ã i h c uQ ,4002/6 gnáht T .ó v hc d a c gn l t hc àv gn l s v m o b ,me rt púig rt ,cós m hc v hc d các p c gnuc aig maht ,me rt ohc i h ãx i l cúhp n irt táhp c iv gnort i h ãx nàot a c oàrt gnohp nên o t m hn gn n v ,n yurt nêyut cát gnôc n i h c ht ,hnì aig i v p h i hp c iv gnort n l ot m ihn hcárt óc nòc hn yuq oeht àm me rt a c n yuq y n ih c ht c iv o b m ,me rt c d oáig àv cós m hc , v o b ,i h ãx — t hnik n irt táhp v c n àhN a c t ul páhp àv hcás hníhc ,gn a c gn rt hc ,i l gn n ih c ht c hc t m ihn hcárt u hc gn hn gnôhk i h ãx c hc t cáC .non m m rt i v i t ib c ,me rt c d oáig àv cós m hc v o b cát gnôc gnort i h ãx gn l c l các ,c hc t nauq c các a c m ihn hcárt ,òrt iav õr hn yuq gn c c n àhN a c yuq páhp n b n v u ihn ,i ht gn .)...,me rT c d oáiG àv cós m hC , v o B t uL ,c d oáiG t uL( me rt c d oáig àv cós m hc , v o b c iv gnort c n àhN àv i h ãx ,hnì aig a c m ihn hcárt v at c n àhN àv gn a c náuq t hn m i nauq õr n ih ht u me rt n nauq nêil óc cáhk t ul páhp m hp yuq n b n v u ihn àv maN t i V a hgn hC i h ãX àoh gn C c n a c páhp n iH .NMDG n irt táhp cát gnôc oàv c c hcít aig maht m ihn hcárt ,òrt iav óc cáhk i h ãx c hc t các nòc , rt DG — SC cát gnôc uq u ih óc n ih c ht m hn cáhk hnàgn các t k nêil i m u àl c d oáig ó gnorT .gn gn c àv hnì aig ,i h ãx c hc t các a c p h i hp àv aig maht s n c ,gn gn c a c t oh hnis các i v t hc n g NMDG gn r y ht ohc u i ig ht nêrt àv maN t i V NMDG s c các a c gn t oh hnìh ôM tậu l páh p nảb năv các gn ort h nị đ yuq cáC .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc i l rt gnud i n hn hc u i t àv yâ i d nit gnôht gn hn i v t iv a v gnud i n u ihc i yãh n B
 9. 96 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT .i h ãX àv hnib gn hT gn oaL B àv hc l u D àv oaht h T — á oh n V B , t Y B :nauq nêil óc b các gnas yàn nab U a c gn n c hc các n yuhc àv , gTT — Q/1001 s hn t yuQ oeht ht i ig me rT àv hnì aiG , s n âD nab U ,7002/8/8 yàgN . 1 n yuhk ,nêiv gn ) m gn b gnort t íhc m ht — gnòl t l ihk t( m s t rt DG — SC c iv a c gn rt nauq m t c y ht gn gn c gnort nêiv hnàht các àv hnì aig các gn n v ,n yurt nêyut n c y v ì V .póg gnó m ahc các od t h u h NMDG s c các i t DG — SC c rt ohc m o b c l n ugn cáC .hnì aig àv gn gn c a c c ht n hn oàv c uht hp p l n rt gn yuh l t ó od ,c h i gn i v i c ub t b hnít gnam gnôhk NMDG .non m m c d oáig s c các n ,p l n i ut gnort rt a hnì aig các gn yuh , rt DG —SC gn t oh các n ih c ht íl n uq ,c hc t c iv oàv c c hcít aig maht h nâd nâhn a c , n hp a c c l gn n àv c ht n hn oac gnâN — :m ihn hcárt ,òrt iav óc gn hp a i t n hP i H .c n àhn íl n uq aig maht àv gn a c gn rt hc n i h c ht n hp n d gn h ,c hc t ,gn n v gn n c hc óc i H . n hp p l gn t các iãr gn r p h p t i h ãx — rt hníhc c hc t àl maN t i V n hP p ih nêiL i H : n hP i H .NMDG n irt táhp n yurt nêyut cát gnôc oàv t hn uq u ih óc hcác t m aig maht cáig t i hp ó c hc t gnort nêiv hnàht i m àl gn rt nauq u i ,gnêir c l gn n ,gn rt s , v m ihn ,gn n c hc iv m hp oeht ut v m ihn n ih c ht m ihn hcárt óc i h ãx c hc t i M n on mầm cụd oáig nểir t táh p ựs i ớv iốđ iộ h ãx cứhc ổt các aủ c mệih n h cárt ,ò rt iaV .2 .gn hp a me rt c d oáig àv cós m hc , v o b m ihn hcárt óc p c các nâd nâhN nab U . hp hníhC a c gnôc nâhp s oeht me rt c d oáig àv cós m hc , v o b c iv n ih c ht c n àhn íl n uq gn n c hc óc cáhk c hc t ,nauq c các àv i h ãX àv hnib gn hT ,gn oaL B ,nit gnôhT — áoh n V B , t Y B ,o t oà àv c d oáiG B .me rt c d oáig àv cós m hc , v o b c hc t các àv hnàgn nab , b các i v p h i hp CFPC .me rt c d oáig àv cós m hc , v o b c v hn l gnort gnuhc íl n uq hp hníhC púig m ihn hcárt óc 1)CFPC( me rT àv hnì aiG , s nâD nab U õr uên t uL .me rt c d oáig àv cós m hc , v o b c iv gnort c hc t các àv hnàgn nab , b các , hp
 10. 41 NM ELUDOM | 07 1 .c n t ohc iàt nâhn gn d i b ,c l nâhn o t oà ,írt nâd oac gnân m hn "c d oáig màl aig maht nâd nàot ,p t c h nâd nàot" oàrt gnohp ohc u n hp c s póg ,c d oáig áoh i h ãx aig maht c c hcít "i gn gn rt" p ihgn s i v t yuh mât i gn gn hn a c n yugn t c hc t àl c h n yuhK i H * .t t màl v n gn hn i v i i ht p k gn ht nehk c ht hnìh óc àv i h ihc các a c au iht uêit hc các gnort t m hnàht oàv NMDG n yurt nêyut gn t oh a c íhc uêit a — .c ht t non m m p l móhn ,hnì aig rt móhn các rt H — …, c p hn nâhn gnôc n noc me rt ohc gn hc mêit hc l ,naogn noc y d , ohk noc iôun v n yurt nêyut ,i hc iuv ,t oh hnis c hc t ; m màl gn n k àv c ht n ik các p t c h )hnì aig p l hnàht b n uhc nêin hnaht n( ial gn t m àb các hcíhk n yuhK .” rt àhn nâhn gnôc n b c l uâC“ ,”ab ht noc hnis gnôhk b c l uâC“ ,”nêin hnaht n b c l uâC“ : b c l uâc c hc t aig mahT — …,”o ht u ih uáhc noc ,c m u m m ahc ,àb gnÔ“ iht i h ,”naogn noc y d , ohk noc iôuN“ iht i h s t m c hc t aig mahT — .gn gn c àv m ahc ohc rt c d oáig àv ohk c s cós m hc nêyuhc các v n yuhc ión i ub các c hc T — ...,non m m gn rt a c gn t oh ,gn rt n non m m rt hnìh hnìt , rt y d iôun c h aohk c ht n ik các : v n v các hnaht táhp c hc T — .NMDG ohc b t iht t hc t v s c t u ..., t hnik c hc t các ,hnàgn nab các gn n V .)...p h ôh gn mêiv ,y hc uêit : hn gn ht gnôht hn b các hnárt gnòhp hcác t ib ; rt ohc íl mât àv t hc ht v nàot na o b m ;ìhp oéb c oh gn d hnid yus ,gn x iòc rt n ih táhp gn rt gn t u ib iõd oeht ;m ih yugn m ihn n yurt hn b các gn hc mêit i rt a ;gn hp a ,hnì aig a c óc n s m hp c ht t rt ohc gn d hnid n a b các n ib hc hcác ,gn d hnid t hc n rt ohc( gn gn c àv m ahc c b các ohc i ut 6 i d rt y d iôun gn n k àv c ht n ik n ib hp cát gnôc n ih c ht non m m nêiv oáig gn i gnùc nêiv i h gn n V — .hnìm a c gn hnìb n yuq n ih c ht n hp i gn ohc i l n uht n ik u i o t i ht gn iác noc ohc hcí i l i l me s ó u i .p l gnôc iàogn àv p l gnôc NMDG v hc d các i v n c p it àv NMDG s c các a c u c uêy oeht n ht hnit àv t hc t v v póg gnó v a hgn y aig maht àv i g n me noc a n yugn t hnì aig các hcíhk
 11. 17 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT :uas hn nêiv hnàht c hc t các àv maN t i V c uq T n rt t M a c m ihn hcárt hn yuq 43 u i 1 n ohk i t ,NMDG p ihgn s gnort i h ãx c hc t các a c m ihn hcárt òrt iav v hn yuq me rT c d oáiG àv cós m hC , v o B t uL .iàogn c n maN t i V i gn ,oáig nôt các ,c t nâd các ,i h ãx p l gn t các ,p c iaig các gnort u ib uêit nâhn ác các ,p ihgn hgn — i h ãx c hc t các ,i h ãx c hc t các ,p ihgn hgn — i h ãx — rt hníhc c hc t ,i h ãx — rt hníhc c hc t các , rt hníhc c hc t a c n yugn t p ih nêil , rt hníhc hnim nêil c hc t àl yan yàgn maN t i V c uq T n rt t M .gn c uht c rt gnôhk ht nào các p h p t ,maN t i V n s gn C gn a c iv i ogn c hc t àl yâ .maN t i V a hgn hC i h ãX àoh gn C c n a c rt hníhc gn ht h gnort n hp b t m àl maN t i V c uq T n rt t M :maN t iV c uq T n rt t M * ...,”c h n yuhk h gnòD“ ,”c h u ih hnì aiG“ oàrt gnohp s t m gn táhp c hc T — …”o ht u ih uáhc noc ,c m u m m ahc ,àb gnÔ“ iht i h các c hc t aig mahT — .c ht t non m m p l móhn ,hnì aig rt móhn các a c gn t oh c hc t cát gnôc rt h ,oáig u m p l gn rt n rt gn yuh c iv gnort aig maht nêiv i h gn n V — .i ut 6 i d rt DG — SC gn n k àv c ht n ik n ib hp n yurt nêyut cát gnôc a c cáhk gn t oh các gn gn h c oh p t c h i ub các aig maht c c hcít gn gn c àv m ahc c b các gn n V — .gn gn c àv m ahc c b các ohc i ut 6 i d rt y d iôun gn n k àv c ht n ik n ib hp c iv gnort nêiv n yurt nêyut ,nêiv oác oáb àl hcác t i v aig maht nêiv i H — . rt DG — SC gn t oh t t n ih c ht c hc t h hcíhk n yuhk m hn non m m nêiv oáig b nác gn i a c gn s c uc gn l t hc oac gnân n hp póg ; ht rt ohc ol m hc c n àhN a c hcás hníhc hc gn h c rt i m ,gn rt n c non m m i ut a l me rt i m ohc n ik u i o t ,non m m c d oáig n irt táhp m hn n ht hnit àv t hc t v v póg gnó c c hcít i h ãx nàot nêiv gn n yurt nêyut )…,nêin hnahT nào ,c uq T n rt t M , n hP i H( cáhk c hc t các i v p h i hp c h n yuhK i H ,hnìm a c òrt iav írt v i V — :NMDG áoh i h ãx gn t oh y cúht t c gnòn c hc t gn hn gnort t m àl c h n yuhK i H ,gn hp a i T
 12. 41 NM ELUDOM | 27 1 .p ,hc s ,hnax gn rt iôm o t , rt ohc yàgn gnàh n a b gnort gn d hnid t hc gnus b CA V màl t óc ,non m m gn rt a c u c uhn i v p h ùhp gn b t m óc t p c n ik u i o t gn hp a n yuq hníhc i v u m mahT .c ht t non m m p l móhn ,hnì aig rt móhn các a c gn t oh c hc t cát gnôc rt h ,oáig u m gn rt n rt gn yuh aig maht nêiv i h gn n V .gn hp a a c NMDG n irt táhp p ihgn s ohc c c hcít h gn p hk gn r ,u h gnùh gn l c l t m hnàht o t )...,i ut oac i gN i H ,hnib n ihc u C i H( cáhk c hc t các àv nâd gnôN i H * .iác noc c d oáig cós m hc ,n s hnis ohk c s cós m hc v gn n k ,c ht n ik các v n ib hp ,cúhp hn h hnì aig gn d yâx m ihgn hnik s aihc gnùC :” rt hnì aig b c l uâC“ c hc T — …,iaht gnam n hp cós m hc ,hnì aig ,nâhn nôh n nauq nêil c ht n ik các v n ib hp ,i oart gnùC :”nâhn nôh n it b c l uâC“ c hc T — …;c ht n ik n ib hp i ub các d maht hnìm a c nêiv hnàht các nêiv gn ;n yurt nêyut i ub các c hc t rt h ;gn gn c àv m ahc c b các ohc rt DG — SC c ht n ik n ib hp n yurt nêyuT — .non m m rt ohc p t c h gnùd ,i hc màl ,NMDG s c các ohc t hc t v s c gn d yâx gn oal c s gnôc póg gnó oàrt gnohp gn táhp c hc T — :aig maht hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào ,gn hp a i T .i h ãx àv c n àhn íl n uq c iv oàv aig maht c c hcít nêin hnaht ,nêiv nào ohc c hc t ;ihn u iht hnaht v o b àv o t oà ,c d oáig ol m hc hnì aig àv gn oal ht p t các ,i h ãx c hc t àv ht nào các ,c n àhn nauq c các i v p h i hp nào .n yul nèr àv o hnãl maN t i V n s gn C gn od maN t i V nêin hnaht a c i h ãx — rt hníhc c hc t àl hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào hniM íhC H n s gn C nêin hnahT nào * .me rt a c páhp p h hcí i l àv n yuq m hp mâx iv hnàh gn hn a gn n gn ;ó v m ihn gn hn n ih c ht nauq u h c n àhn nauq c các i v i t iht n c hgn n ik gn hn ar a ,me rt v t ul páhp hnàh p hc àv tás máig ,me rt a c i l n yuq ol m hC )c ;me rt c d oáig ,cós m hc , v o b c iv t t n ih c ht i h ãx ,hnì aig gn n V )b ;me rt v t ul páhp t t hnàh p hc nâd nâhn àv nêiv i h ,nêiv nào c d oáig n yurt nêyuT )a
 13. 37 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT .i h ãx c hc t các a c m ihn hcárt òrt iav i v p h ùhp NMDG n irt táhp rt h s gn c gn T )3 ;yan n ih n o iaig gnort me rt v o b m ihn hcárt ,me rt n yuq v ,NMDG v i h ãx c hc t các a c c ht n hn oac gnâN )2 ;NMDG v gn hp a i t i h ãx c hc t các a c n v t n c u c uhn gn pá )1 :uêit c m m hn i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t gn t oH . rt n id nàot n irt táhp s n gn h nêit u hcác nâhn tén gn hn n irt táhp àv hnàht hnì h ,gnuhc uêit c m n ih c ht m hn NMDG c h c b n irt táhp n hp póg ,i h ãx àv gn rt àhn a i g n uht gn p h i hp s nên o t s i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t cát gnôc t t n ih c hT IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .i h uâc i l rt gnud i n n iht nàoh ,gnus b yâ i d nit gnôht gn hn àv t iv a v gnud i n u ihc i n B .yâ i d hnìm a c hgn yus ar t iv àv t c ht i v h nêil ,p ihgn gn i v s aihc yãh n B ? ìg àl i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t uêit c m ,n b oehT i ộh ãx c ứhc ổt các ohc non mầm cụd oáig ềv nấv ưt u êit cụm uểih mìT .1 gnộđ tạoH I H ÃX C HC T CÁC OHC NON M M C D O ÁIG V N V T GNUD I N À V UÊIT C M V M IN IÁHK .1.II )tếi t 9( I ỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT GNUD I ỘN .I I NẦHP
 14. 41 NM ELUDOM | 47 1 n v v n v t u c uhn óc gn t i ?oàn i h ãx c hc t c uht gn t i u ih mìt n c n b t h c rt n v t gnud i n n hc a l .p h ùhp gnud i n s t m n hc a l ht óc n b i h ãx c hc t các gnort c iv màl gn t i các ohc n v t nêihn yut ,gnud i n u ihn t r óc NMDG V i ộh ãx cứh c ổt các oh c n on mầm cụd oái g ềv nấv ưt gn ud i ộN .2 .non m m gn rT l u i àv c d oáiG t uL i t hn yuq c i h ãx — rt hn íhc c hc t các ,nauq c i v p h i hp non m m gn rt àhn a c m ihn hcárt oàv c n C — .i h ãx c hc t gn t a c NMDG v n v t c n c u c uhn oàv c n C — .NMDG i v i i h ãx c hc t các a c m ihn hcárt àv òrt iav oàv c n C — iộh ãx cứhc ổt các ohc non mầm cụd oáig ềv nấv ưt g nu d iộ n hnịđ cáx ểđ ức năc g nữh N .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .n b a c gn t oh uq t k n iht nàoh àv hn hc u i ,gnus b i h n hp nit gnôht i v u ihc i ó uas , t c ht i v h nêil ,p ihgn gn i v s aihc àv n b a c p t c h v oàv ihg yãh n B ).i h ãx c hc t các ohc n v t ht óc NMDG gnud i n gn hn êk t il yãH( ?i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t gnud i n hn cáx oàn c n c gn hn nêrt a d n c ,n b oehT i ộh ãx c ứhc ổt các ohc non mầm cụd oáig ềv nấv ưt g nud i ộn h nịđ cáX .2 gnộđ tạoH
 15. 57 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT ...;me rT c d oáiG àv cós m hC , v o B t uL ;c d oáiG t uL ;me rt n yuQ v t c uQ c gnôC :me rt v o b t ul páhp hn yuQ ;me rt a c n hp n b àv n yuQ :me rt v o b àv me rt n yuQ .2 n v t gnud i N ...NMDG a c òrt iav ,írt V ;c d oáiG t uL gnort hn yuq c NMDG n nauq nêil gnud i n s t M :c d oáiG t uL gnort hn yuq c NMDG v n v s t M .1 n v t gnud i N :yâ uas gnud i n gn hn àl ht C .gn hp a a c NMDG n irt táhp s i v i hnìm a c v m ihn òrt iav n ih c ht i h ãx c hc t các íl páhp s c o t n hp póg ht óc yàn gnud i n gn hn gn r gn v ih iôt gnúhC ...;NMDG n irt táhp v c n àhN àv gn a c hcás hníhc ;NMDG n nauq nêil c d oáiG t uL a c hn yuq s t m hn gnuhc n v gn hn n nauq nêil gnud i n s t m n p c u y hc iôt gnúhc yàn eludom gnorT i ộh ãx cứh c ổt c ác oh c nấv ưt n ầc n on mầm cụ d oáig aủ c g nu hc ềđ nấv g nữh n nếđ nau q nêi l gn ud i ộn ốs tộM .2.2 .21NM àv 11NM ,01NM hn eludom các gnort yàn gnud i n các k u c nêihgn ht óc n B .nêrt gnud i n gn hn hcít nâhp uâs i gnôhk iôt gnúhc ,yàn eludom gnorT ..., rt i v i hc hcác ,gn s gn n k ,iv hnàh c t yuq các ,neuq ióht ,p n n n nèr ,c ht n hn ,i h ãx — m c hnìt , gn nôgn n irt táhp : hn rt a c n irt táhp s hcíht hcík ,c d oáig páhp gn hP — ...,hn b gnòhp hcác , rt ohc nàot na v o b ,m rt ihk cós m hc hcác ,)n n hp u hk ,m hp c ht n ib hc( gn d hnid , ohk c s cós m hc hcác : rt gn d iôun ,cós m hc gn n k àv c ht n iK — .yàn i ut a l rt a c n b c u c uhn các , hn rt oãn b a c n irt táhp s :non m m i ut a l rt a c n irt táhp m i c — : hn non m m rt DG — SC gn t oh n nauq nêil uâs nêyuhc ht c gnud i n gn hn i v i iộh ãx cứh c ổ t c ác oh c nấv ưt nầc non mầm c ụd oái g aủ c u âs nêyuh c ểh t ục gn ud iộn ốs tộM .1.2 .)i h ãx c hc t các ohc NMDG v n v t c ht hnìh ,páhp gn hP :n hp mex — n v gn hp art u i páhp gn hp auq gnôht õr hn cáx ht óc yàn u i ( ?ìg
 16. 41 NM ELUDOM | 67 1 ?ìg gnud i n gn hn àl c d oáiG t uL gnort hn yuq c NMDG n nauq nêil gnud i n gn hN cụ d oáiG tậuL gn ort hn ị đ yuq cợưđ non mầm cụ d oái g nếđ nau q nêi l gn ud i ộn gnữh n uểi h mìT .1 gnộđ tạoH C D OÁIG T UL GNORT HN YUQ C NON M M C D OÁIG V N V S T M .1 n v t gnud i N .1.2.II ỂHT ỤC NẤV ƯT GNUD IỘN CÁC .2.II .nêrt uên n v t gnud i n gn t n ul o ht ,u c nêihgn uahn gnùc s at gnúhc yâ uaS .hnìm gn hp a i t i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc i v p h ùhp u c nêihgn i hp t iht n c y ht n b àm gnud i n gn hn mêht t ux ht óc gn c n b ,nêihn yuT .i h ãx c hc t các ohc n v t cát gnôc n ih c ht ht óc 21NM àv 11NM ,01NM hn eludom các a c gnud i n i v p h t k i ht gn ,gn v m n àv u c nêihgn n c NMVG gn hn àl n b các àm hníhc gnud i n s t m àl yâ nêrT .NMDG n irt táhp m hn hcás hníhc v hn yuq cáhk n b n v s t M ;i ut 5 rt ohc a rt n rt h n d gn h t gnôhT ;i ut 5 oáig u m rt ohc NMDG p c hp ná ;5102 — 0102 n o iaig NMDG n irt táhp ná :NMDG n irt táhp v c n àhN àv gn a c hcás hníhc gn rt hC .3 n v t gnud i N
 17. 77 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT gnort p c t b t yuq i ig gn n hk ar m ã 5002 c d oáiG t uL a c u i s t m hnàh iht n d gn h àv t it ihc hn yuq hp hníhC a c 6002/8/20 yàgn PC — N/6002/57 s hn hgN .gn t oh íhp hnik o b m àv gn d yâx t u ,p l hnàht s c c nâd gn gn c od p l nâd s c gn r hn yuq 5002 c d oáiG t uL 84 u i :p l nâd c d oáig s c hnìh i ol V .gn hp a i t t c ht n ik u i ut ,c ht t gn rt c oh p l nâd gn rt ,p l gnôc gn rt gnas n yuhc c s gnôc náb hnìh i ol ,i t n t nòc gnôhk gnôc náb NMDG s c yàn hn yuq oeht ,y v hN .c ht t gn rt ,p l nâd gn rt ,p l gnôc gn rt :m g hc ,c d oáig hnìh i ol v hn yuq 5002 c d oáiG t uL :gn rt hnìh i ol V :nâd c uq gn ht h gnort gn rt àhN .84 u i ,III gn hc i t u y hc gnurt p t 5002 c d oáiG t uL a c i m n v gn hn gnort t m ,NMDG i v i .áoh i n ih ,áoh p ihgn gnôc ìk i ht gnort àhn c n c d oáig n n n irt táhp àv gn d yâx c t p it íl páhp s c o t ã 6002 m n 10 gnáht 10 t hnàh iht c l u ih óc àv )8991 m n c d oáiG t uL ht yaht( hnàh nab c i a s c d oáiG t uL 5002/7/41 yàgn ,i m ìk i ht gnort HX — TK hnìh hnìt i v p h ùhp :)5 00 2( i ổđ aửs c ụd oái G tậuL .2.1 .i ut 6 n i ut gnáht 3 t rt n hn ;oáig u m àv rt àhn a ig p h t k s àl non m m gn rT — .i ut 6 — 3 t rt n hn oáig u m p l ,gn rt cáC — .i ut 3 n i ut gnáht 3 t rt n hn rt móhn àv rt àhN — :non m m c d oáig gnort v hc d i ol ab óc ,õr uên c d oáiG t uL .t m p l oàv rt ohc b n uhc àv hc ác nâhn hnàht hnìh c iv n gn h hn nêit u t u y các ar o t , m m h t àv ut í rt ,m c hnìt ,t hc ht v n irt táhp rt púig àl NMDG a c hcí c M .”i ut 6 n gnáht 3 t me rt c d oáig àv cós m hc ,gn d iôun“ ,nâd c uq c d oáig gn ht h a c n hp b t m àl NMDG n hn a ht c ht hníhc 89 91 /21 /2 yàgn c ụd oái G tậuL .1.1 cụ d oáiG tậuL g nort hn ịđ yu q cợưđ n on mầm cụd o áig n ếđ n auq n êil gn ud iộn ốs tộM .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .n b a c gn t oh uq t k n iht nàoh àv hn hc u i ,gnus b i h n hp nit gnôht i v u ihc i ó uas , t c ht i v h nêil ,p ihgn gn i v s aihc àv n b a c p t c h v oàv ihg yãh n B
 18. 41 NM ELUDOM | 87 1 .n it nêit ,gn b gnôc c d oáig n n gn h c me rt i m n ik u i o t :at c n àhN a c gn rt hc gnort náuq t hn hnít n ih ht yàn u i .c h i gn i v i hcás hníhc n ih c ht íhp hnik m o b c n àhN c c ht t ,p l nâd gn rt :hn yuq 84 u i .c ht t ,p l nâd gn rt i v i iã u hcás hníhc v ión ,86 —56 u i t ,4 c M gnêir hnàd 5002 c d oáiG t uL :c ht t ,p l nâd gn rt i v i c n àhN a c iã u hcás hníhc V . hc n h t r àl non m m c d oáig ohc rt h gn hp ãx hcás nâgn ,yan m n u ih n ìv n hk óhk t r ì ht gn hp ,ãx hcás nâgn t rt h c hc u N ;)gn h p/ãx hc yah n yuh/n uq , hp hnàht /hn t p c( ?oàn p c t àl gn hp a n yuq hn íhc õr h n c áx i hp àl ar t n v gn hN .n i rt táhp c t p i t ,i t n t ht óc àv ãr nat gn oh gn hk s i hk hnárt ht óc p l nâd gnas gnôc náb t n yuhc non m m s c các ohc rt h gn hc hn ìm a c n ik u i ut gn hp a các m gn h t m àl àv i n yuhc u naig i ht gnort p l nâd s c các i v i gn rt nauq t ib c n v t m àl yâ ,í hp hnik t m v c rt h n yuq h níh c c c t p i t n v p l nâd hnìh i ol gnas n yu hc i hk non m m s c c ác ,y v hN .” rt h g n hp a n yuq hníhc c àv c l nâhn ,hníhc iàt v m ihn hcárt u hc t , hc t s c n êrt g n t o h p l nâd c d oá ig s C“ õr uên hn hgN .p l nâd c d oáig s c íl n uq p it c rt ãx p c DNBU ,p l nâd c d oáig s c p l hnàht péhp ohc hn t yuq n yuh p c nâd nâhN nab U hc t hC — . rt h gn hp a n yuq hníhc c àv c l nâhn ,hníhc iàt v m ihn hcárt u hc t , hc t s c nêrt gn t oh p l nâd c d oáig s C — .)NMDG s c các ìrt yud c t p it p h ùhp ohc íl n uq ht hc hn cáx i hp n c ,gnàr õr a hc nòc ” s c p c c nâd gn gn c“ m in iáhk yan n ohc ,nêihn yuT( n rt ht ,gn hp ,ãx ,p ,n b ,nôht i t nâhn ác àv c hc t m g s c p c c nâd gn gn C .n uhn i l hcí c m ìv gnôhk gn t oh íhp hnik o b m àv t hc t v s c gn d yâx t u ,p l hnàht s c c nâd gn gn c od p l nâd c d oáig s C — :uas hn gn rt nauq m i gn hn m g oab ,p l nâd s c v i m m in iáhk gn b NMDG hnìh i ol các i n yuhc
 19. 97 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT )hnìm a c t ib u ih , hgn yus ar t iv yãh n B( ?c n t a c i h ãx — t hnik n irt táhp s i v i NMDG a c òrt iav àv írt V cớưn tấđ iộh ãx - ết h ni k nểirt táhp ựs iớv iốđ non mầm cụd oáig aủc òrt iav ,írt ịv uểih mìT .2 gnộđ tạoH ...,c d oáig íl n uq b nác àv oáig àhn gn i ohc nêin mâht p c hp n ih c hT ;c d oáig gn l t hc hn m ik v c n àhn íl n uq gnud i n õr hn cáx àv c d oáig gn l t hc hn m ik ,c d oáig gn l t hc n uhc uêit iahk gnôc u c uêy v hn yuq các gnus B ;n hk óhk u ihn nòc i h ãx , t hnik gnùv các àv iún n im gnùv t ib c ,gnêir ión i ut 5 me rt àv gnuhc ión NMDG gn l t hc oac gnân àv uq u ih óc t u gn t c t p it c n àhN íl páhp s c o t ,i ut 5 me rt ohc NMDG p c hp c iv hn yuQ : hn gnud i n gn hn óc ó gnort ,yan n ih cúx c b n v s t m t yuq i ig gnurt p t ã gnus b ,i a s gnud i N .0102/7/1 yàgn t c l u ih óc àv 9002/11/52 yàgn auq gnôht i h c uQ c )DG( c d oáig a c u i s t m gnus b ,i a s c d oáiG t uL :9 00 2 iổ đ aửs cụ d oáiG tậu L .3.1 .c n àhN a c gn rt hc oeht p l gnôc iàogn NMDG n irt táhp m hn t yuq i ig gn h óc n c n v t m àl yâ .p l gnôc iàogn c v uhk c uht rt ohc t u a hc àm p l gnôc gn rt các gnort rt ohc t u hc c n àhN ,p l gnôc iàogn àv p l gnôc s c các i v i non m m rt ohc c n àhN a c t u gnort gn hnìb t b s i t n t nòc n v yan n ih t c ht ,nêihn yuT
 20. 41 NM ELUDOM | 08 1 .uas iam ohc t u ã at gnúhc àl c t yan môh me rt a c n irt táhp s ohc t u gn r p it c rt hcác t m at gnúhc hn c hn p i gnôht gn hn àl u c t T .”iam yàgn i ig ht àl yàn môh me rT“ :hn gn hk ã c uq p ih nêiL .”i gn gn rt m n m rt hcí i l ìv ,yâc gn rt m n i m hcí i l ì V“ :õr hc gn t ã hniM íhC H hc t hC .i gn noc i m i c uc a c ”gnàv“ ìk i ht àl non m m n o iaig i gn noc a c n irt táhp ìk i ht ioc c d oáig àhn cáC .t ib c áhk òrt iav óc non m m c d oáig ,i gn noc c l n ugn gn d yâx c l n ihc gnorT iờưgn noc c ựl nồug n cợưl nếihc gnort non mầm cụ d oáig aủc òrt iaV .1.2 no n mầm cụ d oáig aủc òr t iaV .2 . rt c d oáig cós m hc c iv gnort i h ãx c hc t các ,gn gn c ,hnì aig i v hc t hc p h t K . rt y d iôun v c h aohk c ht n ik gn hn m ahc c b các ohc n d gn h v m ihn n ih c ht NMDG .c h i hcíht ,t ib u ih mah ,p iác hcíht uêy ,nêihn n h ,n d hn m ,àht t ht ;èb n b ,me hc hna ýuq uêy ;nêrt i gn àv oáig ôc ,oáig y ht , m ahc ,àb gnô i v péhp l ,n m uêy ,gn rt hník t ib ,n hn hnahn ,hn m ohk ,i nâc ht c n irt táhp rt púig ,me rt a c íl hnis mât n irt táhp s i v p h ùhp ,c d oáig àv cós m hc — gn d iôun a ig àoh iàh o b m .gnôht hp c h oàv c b rt ohc t iht n c n it gn hn b n uhc àv rt hcác nâhn n irt táhp ,hnàht hnìh c iv ohc nêit u gnóm n n t ;c d oáig cós m hc i ut gnáht 27 — 3 t rt n hn uht ,nâd c uq c d oáig gn ht h c uht c h hnàgn àl non m m c d oáiG : non mầm cụd oái g aủc í rt ịV .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .n b a c gn t oh uq t k n iht nàoh àv hn hc u i ,gnus b i h n hp nit gnôht i v u ihc i ó uas , t c ht i v h nêil ,p ihgn gn i v s aihc àv n b a c p t c h v oàv ihg yãh n B

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội - Nguyễn Thị Quyên, Lương Thị Bình

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
jau7tq
Danh mục
Khoa Học Xã Hội,Giáo dục học
Thể loại
Giáo dục mầm non, Module Mầm non 14, Phương pháp tư vấn về giáo dục, Tư vấn về giáo dục mầm non, Tổ chức xã hội, Tổ chức phối hợp
Loại file
PDF
Số trang
50
Dung lượng
0.80 M
Lần xem
78
Lần tải
3
 
LINK DOWNLOAD

Module-Mam-non-14-Phuong-phap-tu-van-ve-giao-duc-mam-non-cho-cac-to-chuc-xa-hoi-Nguyen-Thi-QuyenA-Luong-Thi-Binh.PDF[0.80 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT