Mô hình công nghệ xử lý nước thải cho khu nuôi tôm thẻ chân trắng tại Hà...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Hiện nay, nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và cực kỳ thâm canh trên đất cát, ít nước mà không lưu thông đã được phát triển mạnh mẽ ở các tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người dân địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, những điều này đã tác động tiêu cực đến môi trường gây ra các bệnh xảy ra thường xuyên và không bền vững của ngành tôm. Một trong những lý do gây ô nhiễm môi trường là nước thải chưa được xử lý của các khu vực nuôi tôm thải trực tiếp ra môi trường. Do đó, xử lý chất thải của nuôi tôm là yêu cầu bắt buộc đối với nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh. Hiện nay, có rất nhiều công nghệ điều trị đang được áp dụng trên toàn thế giới cũng như trong nước. Trong bài báo này, các tác giả sẽ giới thiệu mô hình thí nghiệm ba ao (ao lắng - ao xử lý đầu tiên với rong biển - ao xử lý thứ hai với nuôi rong biển và nuôi hến kết hợp) để xử lý nước thải cho nuôi tôm chân trắng trên đất cát tại Hợp tác xã nông nghiệp và chế biến Xuân Thành, Hà Tĩnh. Kết quả cho thấy, chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trong QCVN 02-19: 2014 / BNNPTNT khi xả ra môi trường. Sau đó, các tác giả khuyến nghị áp dụng công nghệ xử lý nước thải này cho toàn bộ khu vực nuôi tôm chân trắng thâm canh và siêu thâm canh trên vùng đất cát ở các tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm bệnh tật, tăng hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững ngành tôm.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.47 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

 1. KHOA H C CÔNG NGH MÔ HÌNH CÔNG NGH* X) LÝ N C TH I CHO KHU NUÔI TÔM THW CHÂN TR NG T I HÀ TXNH Hà V n Thái1, Phí Th Hwng1, Nguy n Công Hoàng2, Chu Chí Thi
 2. KHOA H C CÔNG NGH 2.3. LFa LFa ch2n $i3m $i3m và công ngh8 xL lý lý n #c th6i v#i không khí và gi6m thUi gian l ng (vách ng n là 2.3.1. LFa ch2n $ a $i3m: các bbc t Ung xây có tác dKng nh tràn x6 n #c). N #c th6i $^y ng n 1 tràn sang ng n 2, ng n 3, ng n H%p tác xã Nuôi tr@ng và Ch< bi
 3. KHOA H C CÔNG NGH Quy trình l5y m9u lBp l i liên tKc theo tXng $%t - XL lý s. li8u bwng ph^n m m Excel. c5p, x6 n #c $
 4. KHOA H C CÔNG NGH ThUi gian l ng t i ao l ng bùn $ %c thí nghi8m b). L %ng bùn th6i trong ao l ng sau 1 l^n l ng trung trFc ti
 5. KHOA H C CÔNG NGH + ) mBn: có thay $pi nh ng không l#n ch/ lý 1 hàm l %ng amoniac (NH3) c"a các l^n l5y m9u thay $pi 1- 2‰ do l %ng n #c b.c h i trong thUi gian $ u gi6m tX 20% $
 6. KHOA H C CÔNG NGH n@ng $) sunphua tF do H2S không $ %c v %t quá + Hàm l %ng BOD5 và COD: Theo QCVN 02- 0,05 mg/l. 19:2014/BNNPTNT n #c nuôi tôm ph6i có hàm K
 7. KHOA H C CÔNG NGH + Coliforms: Hàm l %ng coliforms trong n #c Vi8c lFa ch2n mô hình xL lý n #c bwng ph ng th6i trong quá trình xL lý luôn nwm trong ng ‚ng pháp sinh h2c trên vXa có hi8u qu6 v kinh t< cho cho phép. ng Ui nuôi vXa thân thi8n v#i môi tr Ung xung quanh 4. K T LU!N, KI N NGH( và phát tri3n b n v?ng ngh nuôi tôm th‡ chân tr ng. Ky thu;t xây dFng $ n gi6n d áp dKng, không t.n 4.1. K
 8. KHOA H C CÔNG NGH TECHONOLOGICAL MODEL FOR THE WASTEWATER TREATMENT OF P. vanamei AQUACULTURE IN HATINH PROVINCE Ha Van Thai, Phi Thi Hang, Hang, Nguyen Cong Hoang, Chu Chi Thiet Summary At present, intensive and ultra-intensive whiteleg shrimp farming on sandy soil, less water without circulation have been strongly developed in the North Central Coast provinces and have brought great economic effects for local people in the region. However, these have impacted negatively on environment causing the diseases occur frequently and unsustainable development of the shrimp industry. One of the reasons of environmental pollution is the untreated effluents of shrimp farming areas discharge directly to the environment. Therefore, waste waster treatment of shrimp farming is mandatory requirement for intensive and ultra-intensive shrimp farming. Currently, there are many treatment technologies being applied around the world as well as in the country. In this paper, the authors will introduce a three-pond experiment model (sedimentation pond - first treatment pond with seaweed - second treatment pond with the combined seaweed and mussel culture) to treat wastewater for the white-leg shrimp farming on the sandy soil at Xuan Thanh farming and processing cooperative, Ha Tinh. The results show that, the quality of post-treated waste water meets the standards regulating in QCVN 02-19:2014/BNNPTNT when discharge to the environment. Then, the authors recommend applying this waste water treatment technology for the whole areas of intensive and ultra-intensive white leg shrimp farming on sandy soilin the North Central Coast provinces in order to mitigate environment pollution, reduce diseases, increase economic effects and sustainable development of the shrimp industry. Keywords: Waste water treatment, white-leg shrimp, seaweed, treatment pond, sedimentation. Ng Ui ph6n bi8n: PGS.TS. Lê bc Ngày nh;n nh;n bài: 3/10/2017 Ngày thông qua ph6n ph6n bi8n: 3/11/2017 Ngày duy8t duy8t $ ng: 10/11/2017 102 N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 3/2018

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ