Xem mẫu

  1. Miễn chấp hành quyết định tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận đơn: - Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm có đơn đề nghị xem xét việc miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện và gửi Sở Lao 1. Bước 1: động - Thương binh và Xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận đơn, cán bộ tiếp nhận đơn phải ghi vào Sổ tiếp nhận đơn thư Xử lý và trả kết quả: 2. Bước 2: - Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét quyết định
  3. Tên bước Mô tả bước miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện; - Nếu không quyết định cho miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị xem xét việc miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai 1. nghiện Giấy chứng nhận đang mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của Bộ Y tế) của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc bị nhiễm HIV chuyển sang 2. giai đoạn AIDS hoặc Giấy chứng nhận phụ nữ đang có thai của Bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế từ cấp huyện trở lên
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đang mắc bệnh hiểm nghèo (theo quy định của Bộ Y tế) của bệnh viện từ Nghị định quy định 1. cấp huyện trở lên hoặc bị nhiễm HIV chuyển thủ tục, t... sang giai đoạn AIDS Giấy chứng nhận phụ nữ đang có thai của bệnh Nghị định quy định 2. viện hoặc Trung tâm Y tế từ cấp huyện trở lên thủ tục, t...