Xem mẫu

  1. T P LÀM VĂN:(36) ÔN T P I-M c tiêu: -H th ng l i m t s i u ghi nh v văn miêu t v t. -Bi t xác nh m i o n văn thu c ph n nào trong o n văn miêu t .n i dung miêu t c a tưng o n văn. -Bi t vi t o n văn miêu t v t chân th c, sinh ng ,giàu c m xúc ,sáng t o. II- dùng d y h c: -B ng ph ghi s n ph n ghi nh vawn miêu t v t. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi i thi u: -Nêu m c tiêu c a ti t h c lên b ng và ghi bài lên b ng. -1 hs c thành ti ng y/c trong sgk. 2- Ôn luy n v văn miêu t : -1 hs c thành ti ng. -G i hs c y/c. -Hs t l p dàn ý , vi t m bài , k t thúc. -Y/c hs c ph n ghi nh trên b ng ph .
  2. -Y/c hs t làm bài , gv nh c nh hs. + ây là bài văn miêu t v t - 3 – 5 hs trình bày. +Hãy quan sát th t kĩ chi c bút , tìm nh ng c i m riêng mà không th l n v i bút c a b n khác. + Không nên t quá chi ti t và rư m rà. -G i hs trình bày , gv ghi nhanh lên b ng dàn ý. a-M bài: Gi i thi u cây bút ư c t ng nhân d p năm h c m i.( do ông t ng nhân ngày sinh nh t) b- Thân bài: -T bao quát: -3 – 6 hs trình bày. +Hình dáng thon , m nh ,tròn như cái ũa. +Ch t liêu ; b ng s t r t v a tay. +Màu nâu en ( xanh , …) không l n v i bút c a b n nào. +N p bút cũng b ng s t , y r t kín. +Hoa văn trang trí là hình chi c lá tre… +Cái cài b ng thép tr ng ( nh a xanh , nh a ) -T bên trong: +Ngòi bút thanh , sáng loáng.
  3. +Nét trơn , u , thanh m. c- K t bài:Tình c m c a mình v i chi c bút. -G i hs c ph n m bài và k t bài. -Gv s a l i dùng t , di n t cho t ng hs. 3- C ng c d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n dò v nhà hoàn ch nh bài văn t cây bút SINH HO T SINH HO T I (ti t 18 ) I-Sơ k t tu n: 1- Ưu i m : Tth c hi n chương trình tu n 18 r t t t. -Th c hi n 15 phút u gi tương i t t.. - i h c úng gìơ ,xây d ng bài tương i t t. -Th c hi n ti ng tr ng v sinh môi trư ng t t. -V sinh cá nhân t t.
  4. 2-T n t i: -Còn vài em th c hi n chưa t t l m như: + i h c chu n b chưa y dùng h c t p như em Sơn +Còn nói chuy n trong l p nhi u như: em Cư ng, Thành ,Vi n., Duy. +Chưa tích c c th c hi n ti ng tr ng u gi như : em Hưng Nam ,Na. +Còn ăn quà v t như B o , Na. 3-Kh c ph c: -Ki m tra ôi b n h c t p h ng ngày. - Nhà trư ng ph i h p v i gia ình giáo d c ,rèn luy n trong m i m t như:thư ng xuyên nh c nh và ki m tra v h ng ngày, không cho ti n ăn quà v t. II-Phương hư ng tu n t i: -Ti p t c c ng c n n p l p. -Dò ti u s Liên i và ti u S Chi i,các ho t ng i,các ngày l l n trong năm. -T p hát và múa nh ng bài hát i. III- Trò chơi văn ngh : -Cho hs hát bài hát t p th L p chúng mình . -Gv nh n xét ti t sinh ho t..
  5. MĨ THU T ( TC ) V THEO M U: TĨNH V T L VÀ QU I-M c tiêu: -Hs nh n bi t ư c s khác nhau gi a l và qu v hình dáng c i m. -Hs bi t cách v và v ư c hình gi ng như m u , v ư c màu theo ý thích . -hs yêu thích v p c a tranh minh ho . II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Hs quan sát và nh n xét. -Hs quan sát. -Gv g i ý hs nh n xét: - -b c cc am u -Hình dáng , t l c a v t m u . - hs theo dõi gv hư ng d n cách v . - m nh t và màu s c c a m u. 2- Hư ng d n cách v l và qu : -D a vào hình dáng c a m u , s p x p khung hình theo chi u ngang ho c chi u - hs th c hành cá nhân và trình bày theo d c t gi y cho h p lí. nhóm. -Ư c lư ng chi u cao so v i chi u ngang c am u v khung hình cho tương x ng v i t gi y. 3- Hs th c hành:
  6. -Gv theo dõi l p và nh c nh hs v .. -Hs nh n xét và bình ch n + Quan sát kĩ m u trư c khi v . +Ư c lư ng khung hình chung và riêng, tìm t l các b ph n c a l và qu . +Phác các nét chính c a hình l và qu . +Nhìn m u v hình cho gi ng nhau. +Có th v m nh t ho c v màu. -Hs trình bày theo nhóm . 4-Nh n xét và ánh giá m t s bài ã hoàn thành v : b c c , t l , hình v , nét v , màu s c. -Bình ch n bài v và khen ng i nh ng hs v p.
nguon tai.lieu . vn