Xem mẫu

  1. M o ch p Macro b ng máy nh du l ch
  2. H u h t máy nh compact hi n nay u có tính năng ch p Macro, th m chí có chi c còn h tr ch p g n t i 1 cm. Ch c n lưu ý m t chút, ngư i dùng máy nh du l ch v n có th có ư c nh ng b c nh c n c nh không thua kém gì khi ch p v i máy chuyên. Nhi p nh gia n i ti ng th gi i v i nh ng b c nh ch p c nh chi n s Robert Capa t ng nói: "N u nh c a anh chưa p, nghĩa là anh chưa ng g n". Chân lý này c bi t úng v i nh ng b c nh ch p c n c nh Macro. Thông thư ng, hoa, lá, côn trùng, ng v t... chính là nh ng v t th lý tư ng nh t cho nh ng b c nh ch p Macro. Tuy nhiên, nh ng v t d ng hàng ngày như m t túi k o ng t hay m t tách cà phê cũng có th mang n cho b n nhi u c m h ng b m máy. Nghe qua, nhi u ngư i s nghĩ r ng ch p Macro th t ơn gi n, b i ch c n ưa ng kính l i g n v t th hơn là ư c, nhưng trên th c t , r t nhi u y u t có th làm h ng b c nh c n c nh c a b n. m b o ch t lư ng cho nh ng b c nh ch p ch Macro, ngư i ch p nên lưu tâm nm t s m o nh sau. 1. Ki m tra tiêu c N u ưa ng kính l i g n v t th quá, máy có th không l y nét ư c.M t b c nh ch p c n c nh p ph i áp ng ư c nh ng òi h i v
  3. s c nét và chi ti t, có th làm n i b t lên nh ng góc c nh, nh ng y u t làm nên v p c a v t th . Vì v y, hãy c k hư ng d n s d ng chi c máy nh c a mình n m ư c kho ng cách o tiêu c t i thi u c a ng kính trong ch ch p Macro. M t s máy nh du l ch hi n nay cũng có tính năng c nh báo cho ngư i dùng bi t n u máy không th l y nét vào v t th do kho ng cách quá g n. T t nh t, sau khi ch p xong, hãy ki m tra l i nh trong ch Playback, b ng cách zoom vào nh ng khu v c l y nét xem các chi ti t có rõ ràng và s c nét hay không. 2. Nín th Ch c n m t cơn gió, hoa lá s rung rinh, có th khi n b c nh b m .N u ch p trong studio hay trong nhà thì không nói làm gì, nhưng n u ch p ngoài tr i, v i nh ng v t th thiên nhiên như c cây, hoa lá, thì m t cơn gió m nh hay th m chí là hơi th m nh c a chính b n có th làm cho v t th b lung lay, khi n cho b c nh b m . Vì v y, có ư c m t b c nh p, hãy che ch n c n th n xung quanh v t th ngăn ng a tác ng c a gió, ng th i b n thân b n cũng nên "nh nhàng" hơn trong t ng hơi th . 3. S d ng èn flash Dùng èn flash có th mang l i nh ng hi u ng ánh sáng m i l cho b c nh.Th t thư ng là "b nh" c a th i ti t. Có th tr i ang trong xanh,
  4. n ng p, nhưng n úng lúc b n giơ máy lên chu n b ch p thì mây en l i ùn ùn kéo n. Vì v y, cho ch c ăn, ng th i cũng là mang l i nh ng hi u ng p hơn cho b c nh, hãy kích ho t èn flash, ch p, ki m tra l i r i i u ch nh các thông s như bù tr sáng nh trông mư t mà hơn. N u không, hãy c g ng ch n lúc i u ki n th i ti t thu n l i ch p, b i các hi u ng ánh sáng t nhiên bao gi cũng p hơn nh ng hi u ng k thu t. 4. D n d p không gian xung quanh Quá nhi u v t th ti n c nh và h u c nh có th khi n máy l y nét sai.Hãy c g ng d n d p ti n c nh và h u c nh cho g n gàng, b i l chúng có th khi n máy nh m l n trong khâu l y nét. M t ngư i thư ng b h p d n b i nh ng màu s c tươi sáng, t nhiên, vì v y hãy thay i góc ch p ho c lo i b b t các v t th xung quanh b c nh ch p lên trông g n gàng, s ch s hơn. 5. Ch nh ISO th p, s d ng chân máy Dùng tripod và h n gi ch p, m b o máy s không b rung. Bên c nh vi c gi m thi u s có m t c a nh ng v t th , chi ti t không liên quan, b n cũng nên tránh cho máy s n sinh ra lư ng nh gi k thu t s ,
  5. b ng cách ch nh nh y sáng m c th p nh t, ng th i s d ng chân máy (tripod) m b o máy không b rung trong khi ch p. Ngoài ra, b n cũng nên s d ng ch ch p h n gi , tránh nh ng tác ng gây ra do tay ngư i ch p.
nguon tai.lieu . vn