Xem mẫu

  1. CHƢƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU CHƢƠNG 1: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 1.1 MƠ ĐẦU: ̉  Ngày nay, mă ̣c dù máy điê ̣n xoay chiề u đƣơ ̣c sƣ̉ du ̣ng rô ̣ng rai , máy điện một ̃ chiề u vẫn tồ n ta ̣i do chúng có nhƣ̃ng đă ̣c điể m sau:  Động cơ một chiều ( DC motor ) có moment khởi động lớn, dễ điề u chinh tố c ̉ đô ̣ bằ ng phẳ ng, liên tu ̣c trong pha ̣m vi rô ̣ng.  Động cơ DC đƣợc sử dụng nhiều trong giao thông vận tải với điều kiện làm viê ̣c nă ̣ng nho ̣c , thiế t bi ̣nâng , hạ; các động cơ chấp hành trong các hệ thống điều chỉnh tự động với công suất nhỏ ( vài watt ).  Máy phát điện một chiều ( DC generator ) là máy phát kích từ cho máy phát điê ̣n đồ ng bô ̣ ; dùng trong kỹ thuật hàn , mạ điện chất lƣợng cao , dùng trong điện hóa, điê ̣n ôtô. Nhƣơ ̣c điể m ch ủ yếu của máy điện một chiều là có cổ góp làm cho cấu tạo phức tạp, giá thành đắt , làm việc kém tin cậy , nguy hiể m trong môi trƣờng dễ cháy nổ . Hơn nƣ̃a, khi sƣ̉ du ̣ng đô ̣ng cơ DC phải có nguồ n DC đi kèm ( vd: chỉnh lƣu ) ́ 1.2 CÂU TẠO: Gồ m 2 phầ n : phầ n tinh và phầ n quay. ̃ 1.2.1: Phầ n tinh( stator ) : ̃ là phần đứng yên gồ m: vỏ máy (gông tƣ̀), (phầ n cảm) bên trong có gắ n cƣ̣c tƣ̀ chinh ́ và cực từ phụ :  Cƣ̣c tƣ̀ chính: vĩ thép ghép bởi các lá thép k ỹ thuật điện (tôn silic) dày 0.51 mm và dây quấ n kich tƣ̀ lồ ng ngoài lõi sắ t cƣ̣c tƣ̀ . Cƣ̣c tƣ̀ chinh ta ̣o nên tƣ̀ trƣờng ́ ́ chính trong máy . Mă ̣t cƣ̣c giƣ̃ dây quấ n và phân bố tƣ̀ trƣờng trên bề mă ̣t phầ n cƣ́ng. Cƣ̣c tƣ̀ gắ n lên vỏ má y bằ ng bu lông hoă ̣c đinh vít . Dây quấ n kích tƣ̀ là da ̣y đồ ng, các cuộn dây kích từ đặt trên các cực từ này đƣợc nối tiếp với nhau .  Cƣ̣c tƣ̀ phu :̣ các cực từ phụ đƣợc đặt xen kẽ giữa các cực từ chính để hạn chế tia lƣ̉a điê ̣n và cải thiê ̣n đổ i chiề u  Lõi thép cực từ phụ thƣờng làm bằng thép đúc , dây quấ n bằ ng đồ ng bo ̣c cách điê ̣n, mắ c nố i tiế p với dây quấ n phầ n ƣ́ng.  Gông tƣ̀ ( vỏ máy ): dùng để gắn các cực từ , làm mạch từ nối liền các cƣ̣c tƣ̀ . Do vâ ̣y vỏ máy đƣơ ̣c dẫn tƣ̀ , đây là điể m khác biê ̣t với vỏ máy của máy điê ̣n xoay chiề u .  Trong máy điê ̣n lớn, gông tƣ̀ thƣờng làm bằ ng thép đúc, máy điện nhỏ và vừa thƣờng dùng thép tấ m dày uố n và hàn lacó kho máy nhỏ dùng gang làm vỏ ma.y , ̣i ́  Các bộ phận khác : nắ p máy và cơ cấ u chổ i than ( gồ m: chổ i than đă ̣t trong hô ̣p chổ i than, giá chổi than ) 1.2.2: Phầ n quay ( Rotor ) hay phầ n ƣ́ng: trục, lõi thép, dây quấ n , cổ góp.  Lõi sắt phần ƣ́ng: Trang 4
  2. Cƣ̣c tƣ̀ phu ̣ Cƣ̣c tƣ̀ chính CHƢƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Hình a ) Stator Cổ góp điê ̣n Các rãnh để đặt dây quấn Các lá thép KTĐ Chổ i than Hình b ) Rotor Trang 5
  3. CHƢƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Lõi thép gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lạihình trụ, trên bề mă ̣t lõi thép(dọc theo , đƣờng sinh ngƣời ta dâ ̣p ranh để đă ̣t dây quấ n go ̣i là dây quấ n phầ n ƣ.ng ) ̃ ́  Dây quấ n phầ n ƣ́ng thƣờng làm bằ ng dây đồ ng tròn hoă ̣c de ̣p , các đầu dây của các phần tử dây quấn (bố i dây) đƣơ ̣c gô ̣p la ̣i ta ̣i cổ góp .  Cổ góp (vành đổi chiều ): cổ góp gồ m các phiế n góp làm bằ ng đồ ng , giƣ̃a các phiế n góp cách điê ̣n với nhau bởi mica và cổ góp cũng đƣợc cách điện với trục rotor bằ ng ố ng phip Nhiê ̣m vu ̣ của cổ góp điê ̣n là chỉnh lƣusƣ́c điê ̣n đô ̣ng xoay chiề u ́. thành sức điện động một chiều trên các chổi than i than tiế p xúc(tì lên) cổ góp , chổ Để lấ y điê ̣n ra ngoài hoă ̣c ngƣơ ̣c la ̣i đƣa nguồ n điê ̣n mô ̣t chiề uvào trong dây quấ n phầ n ƣ́ng.  Các bộ phận khác:  Cánh quạt: làm nguội máy  Trục máy: Trang 6
  4. CHƢƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU ́ 1.3 NGUYÊN LY HOẠT ĐỘNG: Phầ n cảm N b n A a e, i    c B + d Phầ n ƣ́ng R B - S I 1.3.1: Nguyên lý làm viêc của máy phát điên 1 chiề u: ̣ ̣ Phầ n ƣ́ng là khung dây a b c d ( quấ n trên lõi thép phầ n ƣ́ng ) có hai đầu dây nố i với hai phiế n đổ i chiề u (phiế n góp), 2 chổ i than A, B cố đinh luôn tì lên cổ góp và ̣ đƣa điê ̣n đế n phu ̣ tải . Dùng một động cơ sơ cấp (tua bin hoă ̣c đô ̣ng cơ đố t trong,…) quay phầ n ƣ́ng máy phát. Khi khung quay với tố c đô ̣ không đổ i , hai thanh dẫn ab, cd lầ n lƣơ ̣t nằ m dƣới 2 cƣ̣c tƣ̀ khác tên (tƣ̀ trƣờng của hai cƣ̣c nam châm không đổ i ), khung quay sẽ cảm ứng nên một sức điện động xoay chiều : e = B. l. v B: tƣ̀ cảm L: chiề u dài tác du ̣ng của thanh dẫn ab+cd v: tố c đô ̣ dài của thanh dẫn . Chiề u của sƣ́c điê ̣n đô ̣ng xác đinh theo qui tắ c bàn tay phải , trên thanh ab chiề u tƣ̀ ̣ b  a, thanh cd chiề u tƣ̀ d  c. sƣ́c điê ̣n đô ̣ng trong khung dây là sƣ́c điê ̣n đô ̣ng xoay chiề u nhƣng nhờ có phiế n góp và chổi than A ( + ); B (- ) (sau khi quay 1800 nó cũng không đổi cƣ̣c tính ). Dạng sóng trên hai đầ u chổ i than: e Dạng sóng đập mạch 0 t Trang 7
  5. CHƢƠNG 1 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU Trên thƣ̣c tế ngƣời ta chế ta ̣o phầ n ƣ́ng gồ m nhiề u khung dây đă ̣t lê ̣ch nhau mô ̣t góc  nào đó trong không gian để giảm bớt sự đập mạch ở cổ góp , chổ i than và quấ n tăng số vòng dây để tăng cƣờng sƣ́c điê ̣n đô ̣ng. e 0 t 1.3.2 Nguyên lý làm việc của động cơ điên DC: ̣ Đặt nguồn DC vào dây quấn kích từ phần cảm và dòng điện trong dây quấn phần ứng tác dụng tƣơng hỗ lên nhau tạo thành moment tác dụng lên rotor . Moment này có chiều không đổi làm máy quay (dòng điện chỉ đi vào thanh dẫn nằm dƣới cực N và đi ra thanh dẫn nằm dƣới cực S), chiề u lƣ̣c xác đinh bằ ng qui tắ c bàn tay trái . ̣ (hay dòng điê ̣n có chiề u không đổ i trong các thanh dẫ n nằ m dƣới các cƣ̣c tƣ̀ , do đó tạo nên một moment có chiều không đổi làm rotor chỉ quay theo một chiều nhất đinh mà thôi) ̣ 1.4 CÁC ĐẠI LƢỢNG ĐỊNH MỨC: do nhà chế ta ̣o qui đinh, nhãn máy ̣  Công suấ t đinh mƣ́c: Pđm (W, kW), đây là công suấ t đầ u ra của máy điê ̣n . ̣ M,n U,I P1 MP P2 M,n U,I ĐC P1 P2  Điê ̣n áp đinh mƣ́c: ̣ Uđm (V) : điê ̣n áp trên 2 đầ u chổ i than.  Dòng điện định mức: Iđm (A) : MP: dòng điện cung cấp cho tải. ĐC: dòng điện ngoài đƣa vào động cơ .  Kiể u kich thích. ́  Dòng điện kích thích : dòng điện đi qua cuộn dây cực từ chính để tạo ra từ thông cảm trong máy It (A) P2 Hiê ̣u suấ t:   P1 Trang 8
nguon tai.lieu . vn