Xem mẫu

  1. Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, Ngành, địa phương:…………………………… Doanh nghiệp, đơn vị:……………………………… Phân xưởng/ phòng/ban:…………………………….. Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ - Thời gian làm thêm: Kể từ ngày….. đến ngày….tháng…năm - Địa điểm làm thêm:………………………………. Stt Họ và tên Nghề, Số giờ làm Số giờ làm Chữ ký công việc việc trong thêm trong của người đang làm ngày (giờ) ngày (giờ) lao động 1 2 3 4 ……., ngày…..tháng…….năm Đại diện công đòan Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) hoặc người được ủy quyền (Ký tên, đóng dấu)