Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Mẫu số 2-CBH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... TỔNG HỢP DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG BHXH quận, huyện: ............................. Tháng ........... năm ........ Nguồn kinh phí: quỹ BHXH đảm bảo Số tiền các Số tiền Cộng số TT Loại chế độ tháng trước Chế độ hàng tháng truy lĩnh tiền chưa lĩnh Số người Số tiền A B 1 2 3 4 5 A Quỹ BHXH bắt buộc I Chế độ … 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM II Chế độ … 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM III Chế độ … 1 …… 2 ……. ......... B Quỹ BHXH tự nguyện I Chế độ lương hưu tự nguyện 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua thẻ ATM II Trợ cấp tuất ĐSCB tự nguyện 1 …… 2 ……. III Trợ cấp tuất ĐSND tự nguyện 1 …… 2 ……. C Quỹ BH thất nghiệp I Trợ cấp thất nghiêp 1 Chi bằng tiền mặt 2 Chi qua tài khoản
  2. Cộng A + B + C Ngày. . tháng . . năm . . .. Người lập biểu Trưởng phòng CĐCS Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  3. Mẫu số 2-CBH HÀNG THÁNG ... Đơn vị: đồng Ghi chú 6
  4. tháng . . năm . . .. ám đốc BHXH tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn