Mau To trinh mien nhiem can bo

  • 14/09/2019 12:35:07
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mau to trinh mien nhiem can bo duoc cac truong bo phan su dung de trinh len cap tren co lien quan xet duyet khi nhan duoc thong tin ve viec mien nhiem doi voi can bo lam viec trong co quan, don vi, doanh nghiep. To tinh ve viec mien nhiem can bo can neu ro thong tin ca nhan cua nguoi mien nhiem, don vi cong tac, chuc vu, ly do mien nhiem can bo...

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.41 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Code :  BMPT­05 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 1 of 2 Document name:  TỜ TRÌNH (V/v: Miễn nhiệm cán bộ) Kính gửi: ………………………. Căn cứ vào.................... Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. ......................................đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau: I.Đề nghị miễn nhiệm                                                                                                            Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4) Họ và tên Đề xuất   TT Hiện   Nơi đề  Hiện   (1) miễn   Hiện tại Đề xuất nay nghị đến nay nhiệm 01 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng 02 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng II­Lý do miễn nhiệm:  .................................................................................................................................................................. . ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. Trân trọng./.        Ban Giám đốc Ban Tài chính Ban NL­HT Giám đốc đơn vị Phòng HC­NS  (đơn vị)                            1
  2. Code :  BMPT­05 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 2 of 2 Document name:  Diễn giải: Phần I: (1)­Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm (2)­Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác (3)­Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm (4)­Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ  được đề  nghị  miễn nhiệm và mức thu nhập đề  xuất cho vị trí bổ nhiệm mới. Phần II: ­Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. 2

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ