Xem mẫu

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  TỜ TRÌNH (V/v cử cán bộ đi đào tạo)          Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty ­ Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày…………….. của…………………………… ­ Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như  sau: 1. Nội dung khoá đào tạo 2. Địa điểm 3. Thời gian 4. Thành phần Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 5. Kinh phí: Ngày   tháng   năm 201…            Người lập Trưởng phòng nhân sự Giám đốc điều hành
  2. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: