Mẫu Tờ trình cử cán bộ đi đào tạo

  • 14/09/2019 12:34:46
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tờ trình cử đi đào tạo là mẫu tờ trình được các phòng ban sử dụng, do trưởng các phòng ban lập lên để gửi lên Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty để trình bày về việc cử cán bộ – công nhân viên đi đào tạo. Mẫu tờ trình cần nêu rõ các nội dung như thông tin các cán bộ công nhân viên được cử đi, nội dung khóa đào tạo, kinh phí đào tạo, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo…

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  TỜ TRÌNH (V/v cử cán bộ đi đào tạo)          Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty ­ Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày…………….. của…………………………… ­ Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như  sau: 1. Nội dung khoá đào tạo 2. Địa điểm 3. Thời gian 4. Thành phần Stt Họ và tên Đơn vị Ghi chú 5. Kinh phí: Ngày   tháng   năm 201…            Người lập Trưởng phòng nhân sự Giám đốc điều hành
  2. Mã tài liệu: NS – 06 – BM06 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ