Xem mẫu

  1. MẪU MTB - 25 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:......... THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh............. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... Do:...................................................... cấp ngày:....../....../................................. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... Điện thoại:........................................... Fax:....................................................... Email:.......................................... Website:.......................................................... Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Công ty nhà nước cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty nhà nước phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)
  2. Kèm theo thông báo: ....., ngày..... tháng..... năm....... - ................. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY - ................. (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - .................
nguon tai.lieu . vn