Xem mẫu

  1. QUI TRÌNH GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mã tài liệu:  Phiên bản:  Ngày ban hành:  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­   THÔNG BÁO Về việc không tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động Kính gửi:………..……………………………… Phòng nhân sự công ty ……………………………………………………………… Địa chỉ:......................................................................................................................... Hiện ông/bà …………………………… …… …… …. đang làm việc theo hợp đồng lao  động sau: STT Hợp đồng số Vị trí  Ngày ký Ngày kết thúc 1         Sau thời làm việc và đánh giá kết quả công việc, công ty nhận thấy năng lực làm việc của  ông/bà …………………………. không phù hợp với yêu cầu của công ty. Công ty thông báo không gia hạn Hợp đồng lao động với ông/bà … ……… ……… ………  …. Ông/bà vui lòng hoàn thành nốt các thủ tục nghỉ việc theo quy trình nghỉ việc (bàn giao)  trước ngày …………….  ./.     ...., ngày …. tháng ….. năm 20…. TM CÔNG TY NGƯỜI THÔNG BÁO (Chữ ký) Họ và tên  
nguon tai.lieu . vn