Xem mẫu

 Để nắm bắt nội dung của "Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động" một cách chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích dưới đây:
 
Tên đơn vị cấp trên..................                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên đơn vị:...........................                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Số:.............                                                                                                 ...........,ngày......tháng......năm...... 
                                                          THỎA THUẬN TẠM HOÃN 
                                                  THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 
-Căn cứ Quyết định số:..........ngày.............của............về việc thành lập đơn vị; 
- Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9 - 5 - 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợ đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT - BLĐTBXH ngày 22 - 9 - 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9 - 5 - 2003. 
-Căn cứ hợp đồng lao động giữa...........(tên đơn vị) và ông (bà) ...........ký ngày ..............; 
-Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợ đồng lao động ngày ........... của ông (bà) ................. 
(chức danh, phòng ban đang công tác). 
                                                                   THỎA THUẬN 
Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa ............... (tên đơn vị) và ông (bà) ............. ký ngày ............... kể từ ngày ............ đến hết ngày ...................... ông (bà) .................có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng...................(nơi người lao động đang công tác). 
Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ............(tên đơn vị) ............(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà) .................. đến hết ngày...............(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động). 
Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ...............phải có mặt tại ................(tên đơn vị). Trong trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại............(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật lao động. 
Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, .......... (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)...............phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của.............(tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà)...............không đồng ý với sự phân công của.............(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ. 
                             NGƯỜI LAO ĐỘNG                                NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải "Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động" về máy để tiện tham khảo hơn.

nguon tai.lieu . vn