Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH… SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN…. Ngày tháng Số lượng Diễn giải giao, nhận Hồ sơ (tờ) Ngày, tháng, Số Ký hiệu năm 1 2 3 4 5 6 Người giữ sổ Ghi chú: Sổ này do Phòng thu lập dùng để giao hoặc nhận hồ sơ đối với các Phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan BH Mở sổ đầu năm, cuối năm ký tên, đóng dấu và lưu trữ theo quy định.
  2. Mẫu số: 14-TBH (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) Tên hoặc trích yếu Ký nhận Bên giao Bên nhận 7 8 9 Trưởng Phòng thu hiệp vụ thuộc cơ quan BHXH.