Xem mẫu

  1. SỔ ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ NÂNG Mẫu số 03 (ban hành kèm theo TT số : 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ LĐ-TBXH) SỐ LOẠI SỐ NƯỚC NĂM TRỌNG KHẨU ĐỘ- VẬN TỐC MÃ NGÀY GHI ĐĂNG THIẾT CHẾ CHẾ CHẾ TẢI TẦM VỚI NÂNG CƠ SỞ SỬ DỤNG - ĐỊA CHỈ HIỆU ĐĂNG KÝ CHÚ KÝ BỊ TẠO TẠO TẠO (T) (M) (m/ph) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ghi chú: - Loại thiết bị (cột 2 ): Ghi rõ là Cần trục ôtô, Cần trục xích, Cổng trục, Cầu trục, Palăng v.v... - Mã hiệu thiết bị (cột 3) : Ghi theo mã hiệu của nhà chế tạo
nguon tai.lieu . vn