Xem mẫu

  1. SỔ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC Tên đơn vị:................................................................................................ Mã đơn vị: - Địa chỉ: ..................................................................................................... ................. - Điện thoại:......................................... Fax:................................................. Email:.... - Số tài khoản:...................................... Tại:................................................................ Số Lao Số kỳ trước Nội dung Quỹ lương Số phát sinh trong kỳ TT động chuyển sang Phải thu Thừa Thiếu Trong kỳ Điều chỉnh Tăng Giảm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Thu BHXH (18%) 2 2% BHXH để lại ĐV 3 Truy thu BHXH 4 Thu BHYT 5 Truy thu BHYT 6 Lãi chậm nộp 7 UNC1 8 UNC2 9 ……… 10 Đ/c số đã thu 11 Cộng tháng 12 T.đó: BHXH 13 BHYT 14 Lãi chậm nộp 15 Cộng quý…. 16 T.đó: BHXH 17 BHYT 18 Lãi chậm nộp 19 Cộng năm 20 T.đó: BHXH 21 BHYT 22 Lãi chậm nộp
  2. C Mẫu số: 07-TBH ..................... Mã đơn vị:................................... ...................... .................................................... ......................... Email:........................................ ............................................................................... Số tiền phải phát sinh trong kỳ Số chuyển kỳ sau Số tiền lãi tính lãi thu Số đã thu Thừa Thiếu Tổng số 10 11 12 13 14 15