Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin

  • 30/08/2018 12:19:23
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.12 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Mẫu số 5.1 Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường sự cố hệ thống thông tin BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Dự án:. . . .(Tên dự án). . . . 1. Hạng mục xảy ra sự cố:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Địa điểm đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau: a) Thời điểm xảy ra sự cố: . . .giờ. . . ngày. . . .tháng. . . .năm. . . . . b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng khi xảy ra sự cố. . . . . . . . . . . . . . . . . c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất. . . . . . . . . . . . . . . . . d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Ghi chú: a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại hiện trường đang triển khai đầu t ư; b) Chủ quản lý, sử dụng lập báo cáo xảy ra tại hiện trường đang sử dụng, vận hành, khai thác.
  2. MẪU BÁO CÁO THEO DÕI, GIẢI QUYẾT SỰ CỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Các thành phần tham gia lập biên bản, gồm: - Nhà thầu thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu thiết kế thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Giám sát thi công: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Các thành phần khác, nếu có.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ