Xem mẫu

  1. Mẫu số 11 BD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………………… , ngày ………. tháng …….. năm …………..….. ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp 1. Thông tin về cá nhân, tổ chức khách hàng thường xuyên - Tên đầ y đủ (viết chữ IN HOA): ................................................................................................................................................. ................................................................. Mã số KHTX (nếu có) ...................................................... - Địa chỉ: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy): ........................................................... Số .................................... do ................................................. cấp ngày......../......../............ 2. Nội dung thay đổi .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Lời cam đoan Cá nhân, tổ chức được đại diện bởi người có thẩm quyền ký tên dưới đây cam đoan những nội dung kê khai trong Đơn yêu cầu này là đúng sự thực. Đại diện của tổ chức (hoặc người yêu cầu đăng ký) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 1. Kê khai tại mục 1 - Thông tin về cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên: Tổ chức, cá nhân chỉ kê khai tên và mã số khách hàng thường xuyên do cơ quan đăng ký cấp thì cũng được coi là hợp lệ. 2. Kê khai tại mục 2 - Nội dung thay đổi: Kê khai về nội dung bị thay đổi (hoặc 1
  2. Mẫu số 11 BD nội dung bị sai sót) và nội dung thay đổi (hoặc nội dung sửa chữa sai sót). 2
nguon tai.lieu . vn