Xem mẫu

  1. Mẫu số 10 BD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………………… , ngày ………. tháng …….. năm …………..….. ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho cá nhân) Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp 1. Thông tin về cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên - Tên đầ y đủ (viết chữ IN HOA): ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. - Địa chỉ: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy): ........................................................... Số .................................... do ................................................. cấp ngày......../......../............ - Số điện thoại: .............................................. Số fax (nếu có): ................................................................................................................................................. - Địa chỉ e-mail (nếu có): ........................................................................................................... 2. Cam kết của cá nhân yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên Cá nhân ký tên dưới đây cam đoan những thông tin được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực. Người yêu cầu đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên) 1