Xem mẫu

  1. Mẫu số 1 Đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số (công văn): Quận 10, ngày tháng năm Về đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương. Kính gửi : Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội Quận 10 Đơn vị (ghi rõ tên đơn vị) ………………………………………………… được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………………………. do ……………………… cấp ngày: …………………… Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………… Điện thoại : …………………………………………………………………….. Căn cứ Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Mã số Quản lý lao động của đơn vị: ……………………………………………. Sau khi nghiên cứu Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp họat động theo luật doanh nghiệp; và công văn 638/LĐTBXH ngày 30/5/2005 của Sở LĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng đăng ký hệ thống thang bảng lương; công văn số 8706/UBND-LĐTBXH ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 hướng dẫn xây dựng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (Đơn vị) …………….. đề nghị được đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị như sau: Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng là ………………… đồng/tháng. Mức lương thấp nhất của người lao động trong đơn vị: …………… đồng/tháng Mức lương cao nhất của người lao động trong đơn vị …………… đồng/tháng Mức lương thấp nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: …………. đồng/tháng Mức lương cao nhất của nhân viên, công nhân trực tiếp: ………… đồng/tháng Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : …………………………. người. Thời gian áp dụng: …………………. Khu vực áp dụng ………………….. Kính mong Phòng LĐTBXH Quận 10 xem xét, chấp thuận. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. Giám đốc (Người đại diện pháp luật) Lưu ý: đơn vị biên sọan đầy đủ các thông tin theo mẫu nêu trên
  2. Mẫu số 1 (Ký tên, đóng dấu) Lưu ý: đơn vị biên sọan đầy đủ các thông tin theo mẫu nêu trên
nguon tai.lieu . vn