Xem mẫu

  1. Mẫu số 09 BD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………………… , ngày ………. tháng …….. năm …………..….. ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho tổ chức) Kính gửi: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp 1. Thông tin về tổ chức yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên - Tên đầ y đủ (viết chữ IN HOA): ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. - Địa chỉ: ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy): ........................................................... Số .................................... do ................................................. cấp ngày......../......../............ - Số điện thoại: ................................................ Số fax: ................................................................................................................................................. - Địa chỉ e-mail (nếu có): ........................................................................................................... Mẫu dấu của tổ chức: (mẫu dấu phải rõ ràng, đảm bảo đọc được những nội dung trên mẫu dấu đã đóng) (Nơi đóng dấu) 2. Về phương thức thanh toán lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và số tài khoản - Phương thức thanh toán: Ủy nhiệm thu Ủy nhiệm chi - Số tài khoản (được sử dụng để chuyển lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin vào tài khoản của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, nơi tiếp nhận đơn yêu cầu): .......................................................................... 3. Cam kết của tổ chức yêu cầu đăng ký là khách hàng thường xuyên Tổ chức được đại diện bởi người có thẩm quyền ký tên dưới đây cam đoan những thông tin được kê khai tại Đơn yêu cầu này là đúng sự thực. Đại diện của tổ chức (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của tổ chức) 1