Xem mẫu

  1. Mẫu số 06-KB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THI HÀNH ÁN ……………………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………………………………………………. ______________________________________________________ ……………………………………………(1) ……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..….. VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại ………………………..(2) 1. Chấp hành viên thực hiện việc thông báo - Họ và tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): ....................................................................................................................................................... - Số điện thoại cơ quan: ..................................................................................................................................................... 2. Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin Trực tiếp tại cơ quan đăng ký, hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ....................................................................................................................................................... 3. Thông tin về cá nhân/tổ chức phải thi hành án (3) - Tên (ghi rõ bằng chữ IN HOA): ....................................................................................................................................................... - Địa chỉ: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... - Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: ..................................................Số:.................................... do ............................................................. cấp ngày .............../............../............................. ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THI HÀNH ÁN CHẤP HÀNH VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên) 1 Ghi rõ tên của cơ quan thi hành án. 2 Ghi rõ gửi cho Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. 3 Kê khai theo quy định tại các điểm từ 11.1 đến 11.4 khoản 11 Mục I của Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Trang 1/……… (tổng số trang)