Xem mẫu

  1. Mẫu số 02: DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG (kèm theo Tờ trình số /TTr-.... ngày...tháng…năm…) Danh hiệu, hình thức khen thưởng Số TT Chức vụ, đơn vị Họ và tên cá nhân; tên tập thể I Cờ thi đua ngành Tư pháp 1. …. II Tập thể lao động xuất sắc 1. …… III Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp 1 Ông (bà ) … … IV Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp a. Tập thể: 1. ….. b. Cá nhân 1. Ông (bà ) …… Tổng số ………tập thể; …….cá nhân. NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn