Xem mẫu

Phßng kh¸m ®a khoa t©m ®øc ®Þa chØ: 319 – ph¹m ngò l·o - thÞ trÊn v¦¬ng kÕt qu¶ siªu ©m trªn m¸y mµu 4d Hä vµ Tªn: Tuæi: §Þa ChØ: Yªu CÇu: Giíi:Nam -Tiªn L÷ Siªu ©m æ bông. KÕt qu¶ 1. Gan : Kh«ng to, nhu m« ®ång ©m, kh«ng thÊy khèi u khu tró. TMC kh«ng gi·n, hÖ tÜnh m¹ch trªn gan b×nh thêng. 2. §êng mËt 3. Tói mËt : §êng mËt trong gan kh«ng gi·n, èng mËt chñ kh«ng gi·n,kh«ng cã sái Thµnh máng, dÞch mËt trong, kh«ng cã sái . 4. Tuþ : 5. L¸ch : Kh«ng to, nhu m« ®Òu, kh«ng cã khèi khu tró, kh«ng cã dÞch quanh tuþ Kh«ng to, nhu m« ®Òu, rèn l¸ch kh«ng cã h¹ch. 6. ThËn : ThËn ph¶i: Kh«ng to, nhu m« ®Òu, ph©n biÖt tuû vá râ, ®µi bÓ thËn kh«ng gi·n ,kh«ng cã sái . NiÖu qu¶n kh«ng gi·n, kh«ng cã sái. ThËn tr¸i: Kh«ng to, nhu m« ®Òu, ph©n biÖt tuû vá râ, ®µi bÓ thËn kh«ng gi·n ,kh«ng cã sái . NiÖu qu¶n kh«ng gi·n, kh«ng cã sái. 7. B.Quang: 8. TiÒn liÖt tuyÕn: 9. Douglas : Bµng quang thµnh máng, níc tiÓu trong, kh«ng cã sái Kh«ng to, nhu m« ®Òu Kh«ng cã dÞch 1 KÕt H×nh ¶nh siªu ©m hiÖn t¹i kh«ng thÊy dÊu hiÖu bÊt thêng. 0. LuËn : Tiªn l÷, ngày 28 tháng 08 năm 2015 Bs. Chuyªn khoa. Ng« Xu©n QuÕ ... - tailieumienphi.vn