Xem mẫu

  1. Màu s c: lý thuy t cơ b n Ánh sáng mà chúng ta nhìn th y ư c là m t lo i sóng i n t . T thân nó không th t o m t làn i u h p d n c p m t c a chúng ta. Mà m t chúng ta có th nói như là m t h th ng anten dò tìm, lo i tr và thâu nh n t nhi u dãi băng t n khác nhau. Các nhà nghiên c u b o là m t ngư i có th th y ư c ánh sáng có dãi sóng t 380nm n kho ng 700nm. Băng t n c a dãi sóng y ư c g i là quang ph t c là m t ngư i có th nhìn th y và ư c b n chi u ra b i s phóng x tia c c tím và tia h ng ngo i.
  2. Ánh sáng là t ph thông dùng ch các b c x i n t có bư c sóng n m trong vùng quang ph nhìn th y ư c b ng m t thư ng (t c là t kho ng 400 nm n 700 nm). Gi ng như m i b c x i n t , ánh sáng có th ư c mô t như nh ng t sóng h t chuy n ng g i là photon. Ánh sáng do M t Tr i t o ra còn ư c g i là ánh n ng (hay còn g i là ánh sáng tr ng bao g m nhi u ánh sáng ơn s c bi n thiên liên t c t n tím); ánh sáng M t Trăng mà chúng ta th y ư c g i là ánh trăng th c t là ánh sáng do m t tr i chi u t i m t trăng ph n x it i m t ngư i; do èn t o ra còn ư c g i là ánh èn; do các loài v t phát ra g i là ánh sáng sinh h c. Trong khuôn kh bài vi t này, chúng ta ch bàn n lý thuy t cơ b n v màu s c, màu s c th t s th nào s có các ch khác trong m c này. H th ng th giác con ngư i & năng l c tri giác màu s c tiêu bi u Ph n quan tr ng c a m c này ư c c m h ng t các chương trình trên chương trình Truy n hình c a Prof, c n i dung l n hình th c trình bày. Tác gi trong chương trình y là giáo sư lâu năm t i i h c Politechnica Bucharest. Ph i nói th t là trư c khi trao iv b tc i u gì v lý thuy t màu s c, i u quan tr ng c n thi t ph i n m v ng là ây. Lý thuy t v màu s c cơ b n s ư c trình bày quanh HVS: H th ng th giác con ngư i, vì v y, có m t s khái ni m khoa h c ư c dùng trình bày v n . Các sinh v t khác con ngư i có th c m th ư c nhi u màu hơn (chim 4 màu g c) ho c ít màu hơn (bò 2 màu g c) và nh ng vùng quang ph khác (ong c m nh n ư c vùng t ngo i). H u h t m t c a các sinh v t nh y c m v i b c x i n t có bư c sóng n m trong kho ng t 300 nm n 1200 nm. Kho ng bư c sóng này trùng kh p v i
  3. vùng phát x có cư ng m nh nh t c a M t Tr i. Như v y có th suy lu n là vi c các loài v t trên Trái t ã ti n hoá thu nh n vùng b c x t nhiên m nh nh t em l i l i th sinh t n cho chúng. Không h ng u nhiên mà bư c sóng ánh sáng (vùng quang ph m t ngư i nhìn ư c) cũng trùng vào khu v c b c x m nh này. Vi c quan sát v ánh sáng và màu s c ư c th c hi n cách ây hơn 2000 năm, trong công trình nghiên c u c a Thomas Young, J. C. Maxwell and H. von Helmholtz, nh ng tác gi v lý thuy t ánh sáng th k th XIX, ã l p ra h toán h c màu. Maxwell xác nh n n n t ng lý thuy t tam s c, t t c m i tình tr ng màu u quy chi u v t l t ba màu cơ b n y. Vi c ch n ba màu tiên y u y ư c xem là lý thuy t cơ b n trong sinh h c c a h th ng th giác. Có th nói nó là c m bi n ánh sáng c a ôi m t, là võng m c. nó bao g m hai th lo i c m nh n ánh sáng. Th lo i que, th lo i c m nh n u tiên v cư ng ánh sáng và là lo i giúp chúng ta thu nh n ư c hình d ng và vi n nh. Th lo i khác ó là th lo i hình nón thu nh n màu s c. Có m t lo i th ba có th k n gi a hai th lo i chính kia ó là kh năng l c dãi sóng hay g i là b ph n dò tìm tam s c chu n tiên kh i.
  4. Hãy xem bi u , dãi sóng ng n (S), trung bình (M) và dài (L) tương ng t l c m th màu xanh blue (B) green (G) và red (R). Chúng ta th y ba ư ng c a màu , xanh dương, xanh lá không b ng nhau. ó là i u mà chúng ta ã nói v s lư ng ánh sáng c n thi t trong t ng cư ng dãi sóng khác nhau S,M và L. Tr l i lý thuy t tam s c, là ba màu t nhiên thu n tiên kh i: R, G, B. Ba màu này là thu n khi t y nh t trong m t chúng ta, do v y khi có h n s c khác nhau thì s t o ra nh ng dãi màu khác nhau có th nhìn th y ư c. T ba màu cơ b n u tiên này s xây d ng nên nh ng dãi màu khác nhau tùy theo t l màu s c h n lo n khác nhau. Pha tr n màu Nói n pha tr n màu, ngư i ta có hai cách ti p c n v n . Th nh t, m t lo i kính l c màu nào ó s gi m tr màu s c không c n thi t hi n di n trong tia phóng x ánh sáng chi u n. Ánh sáng thu n tr ng ho c g n như tr ng ư c c p n khi nói n màu s c c a quang ph . Cách ti p c n khách quan này, trong c m nh n b i b l c, b n ch dám ch c r ng màu s c có ư c t ngu n sáng ch a ng nó. Ch ng h n như dùng ngu n ánh sáng xanh dương và kính l c , b n có th không b t ư c màu cũng như màu không là thành ph n cơ b n ban u c a ánh sáng xanh dương b i vì ngu n sáng xanh không h có , ch là c a kính l c mà thôi.
  5. Hai lo i chính y u c a kính l c ánh sáng ư c dùng. Kính chuy n t i ánh sáng là các mi ng gương hay h p ch t nh a màu có bư c sóng trong dãi sóng t ánh sáng chi u t i n m trong vùng lõm c a các dãi màu. Kính ph n chi u ánh sáng là các lo i nhu m màu, sơn màu hay thu c màu… không có dãi t n sóng, ph n chi u l i m t s màu s c nào ó tùy lo i kính.
  6. Th hai, cách ti p c n ti p theo này hư ng n vi c pha tr n màu s c, ư c g i là c ng hư ng và s d ng m t s ngu n sáng mang màu s c khác nhau t o nên c m giác màu khác nhau. Ch ng h n, k t h p màu (R) và xanh lá (G) t o nên màu vàng (Y). Màu vàng là k t qu t vi c hòa tr n c a hai ngu n sáng ch a ng màu và xanh lá làm cho th giác c m th như là c m th ngu n sáng ch a màu vàng thu n v y. Vi c c ng hư ng pha tr n ư c g i là cách ti p c n hư ng ch th . Hư ng ch th có nghĩa là c m th như là nh ng gì nó c m th . Màu s c ư c chưa ng b i vi c pha tr n không h hi n di n trong các ngu n sáng chi u t i cho quang ph k t h p màu.
  7. Trong th c t thì màu s c h u như ư c pha tr n và d a trên h th giác con ngư i. Pha tr n c ng hư ng quang h c g m hai ho c nhi u hơn hai màu trên cùng m t b ng không gian và th i gian. i u này làm nên k thu t video chi u phim c i n. Pha tr n m ng màu d a trên gi i h n phân tích màu c a m t con ngư i. T m t kho ng cách, hai i m khác nhau v màu s c s ư c thu nh n như m t i m màu ư c k t h p l i. Pha tr n m ng không gian màu là n n t ng cho vi c dùng các ng ki m soát màu. Pha tr n màu th ba c ng thêm chúng v i nhau ư c cho là th i gian tr n màu. Nghĩa là hai ho c nhi u màu ư c k t h p trên cùng m t b ng, nhưng khác nhau v th i gian. M t s ki n x y n, h th giác ngư i có th ti n hành x lý thông tin trong gi i h n t c nào ó, k t h p các màu s c tiên kh i v i t l c m giác nh n ra ngay t c thì. B i v y, ch th ư c th giác c m nh n các màu s c không có trong các màu tiên kh i. Máy chi u phim k thu t s ngày nay dùng k thu t này.
  8. Th c nghi m v i h p màu S d ng màu R, G và B là ba màu tiên kh i, th c nghi m ư c quan sát t m t ch th thiên nhiên, trong không gian chưa màu R,G,B ánh sáng khác nhau cân i trong t l c a c m th , i x ng màu, x lý hòa h p màu. Th c nghi m v is i x ng các màu s c mà quang ph th y ư c, nó ư c di n t cho t t c các màu s c trong quang ph cơ b n trên s lư ng màu R,G, B c n thi t cho vi c c m nh n màu s c. K t qu là trung hòa thành nhóm t các i m quan sát, chúng ta có bi u nh dư i ây. M t k t qu lý thú là các màu R i h p không ư c c ng thêm vào pha tr n u tiên, nhưng chính nó trong c t th t ch a ng hai màu tiên kh i kia. i u này cho th y b i giá tr c c âm c a t l . i u khác n a là vi c ch n các giá tr khác cho dãi t n sóng c a các màu tiên kh i làm ra các ư ng cong màu i h p. H o màu Màu s c i h p di n t các màu nhìn th y ư c cho con ngư i trong t l tương h p c a ba màu tiên kh i R,G,B. G n ây, m t s h o màu d a trên vi c
  9. x p l p và nh v các thu c tính cơ b n màu s c ư c phát tri n. Bi u màu ư c phát tri n vào năm 1931 International Comission for the Illumination (CIE – Comission Internationale pour l'Eclairage) v n còn ư c s d ng r ng rãi cho vi c ti p c n không gian màu. ư c dùng các giá tr bi u i h p màu ư c v thành bi u v trí cho ba kho ng không gian cho t t c màu s c trong h quang ph , s lư ng màu (R), xanh lá (G) và xanh dương (B) ư c phân tích riêng ra. i m en nguyên kh i (O) không chưa màu (R), không xanh lá (G) và không xanh dương (B). CIE 1931 – bi u màu như sau: * Không gian 3D c a R GBO bình thư ng hóa thành rgbO, v i r = R / (R+G+O) và tương t như th … * Các hình nón không u nhau là khuôn hình O như nh chóp và hình ư ng cong ư c d ng b i quang ph trong rgbO như là n n t ng. Hình nón này c t các m t ph ng (1,1,1) * Giao i m c t ư c chi u trên sơ rgO di n t t không gian t nhiên là r + g + b = 1, trong ó b có th luôn có t b = 1 – g –g. K t qu ư c g i là bi u WrightGuid ho c hình móng ng a.
  10. image is public Quan sát trên CIE 1931: * i m x=y=1/3 g i là E tr ng. * K t h p x và y ư c t o nên, không th hi n màu th t s trong chính nó. * CIE 1931 là bi u màu th hi n các màu s c nhìn th y ư c t i ánh sáng . * Nó là ph n c a CIE – XYZ không gian màu. Các ph n màu ư c chia gi ng như màu s c và bão hòa nhưng t i en. Ph n c t khác trên tr c z.
nguon tai.lieu . vn