Xem mẫu

  1. Màu s c M t y u t c a hình nh không ư c coi nh trong lĩnh v c nhi p nh ngày nay là màu s c. C nhiên, m i ngư i có quy n thích nh en- tr ng, nhưng trong th p k 70 này, a s các b c nh ch p là nh màu! Quá trình th c hành lâu năm nh màu ã d y cho chúng ta, ngư i ch p nghi p dư l n nhà chuyên nghi p m t i u: màu s c ch là m t trong nhi u y u t c a hình nh mà thôi. Riêng màu s c không thôi, ít
  2. khi nó thu hút ư c s chú ý c a ngư i xem. Nói cách khác là: m t b c nh en- tr ng không có giá tr gì thì khó lòng mà có giá tr hơn n u là nh màu. Th nhưng, ta c n ph i bi t xem màu s c có th em l i nh ng gì cho hình nh. Trư c h t, màu s c, riêng b n thân nó cho phép ta phân bi t ư c hai m ng c a hình nh có th s b l n vào v i nhau trên nh en tr ng. C th là, ánh sáng tr c di n là i u ngăn c m khi ch p nh en-tr ng, l i có th cho ta nh ng b c nh màu kh quan n u i tư ng ch p có nhi u màu s c khác nhau. Giá tr c a m t b c nh màu là ch nào? giá tr c a nó là nh ng y u t làm cho b c nh - b t kỳ là nh en-tr ng hay màu - tr thành m t b c nh t t (nguyên văn-NH), và hơn n a, m t s hài hoà nào ó n i màu s c này v i màu s c kia, nh ng s c thái t nh c a cánh hoa gi a màu xanh xum xuê c a lá cây, v.v... Do v y, khi ch p nh màu, ngoài vi c s d ng ư ng nét, hình kh i và ánh sáng ra, l i còn c n ph i xét n các s c thái t o nên m t t ng th hoà h p v màu. i u mà chúng ta quan tâm trư c h t là giá tr mà màu s c có th em l i cho hình nh khi màu ó không d d i. Nh ng m ng tư ng rêu phong c a m t ngôi nhà c , m t cành cây ư m sương êm mà chúng ta nghĩ là có th th hi n ư c m t cách trung th c lên nh en-tr ng, trong nh màu l i có nh ng s c thái kín áo và m t v tinh t mê h n. Cũng v y, m t bông c m chư ng s n i b t trên ng c áo màu xám
  3. như m t ti ng kèn ng vang vang. úng v y, ta có th nói n s hoà h p và s tương ph n c a các màu s c, và i sâu vào các lĩnh v c ó th hi n ư c nh ng b c nh màu ngày càng p. Toát y u: Nh ng y u t t o nên hình nh - Cách c p n i tư ng - Giây phút b m máy - Khuôn hình - Góc nhìn và ph i c nh - Th trư ng bao quát - ư ng nét và nh p - Bóng t i và ánh sáng - Màu s c. Không nh t thi t ph i là m t nhi p nh gia chuyên nghi p có th g p ư c nh ng i u lý thú và cũng r t khó khăn trong lĩnh v c nhi p nh, ch c n b n là m t ngư i ham mê th c hành nhi p nh là sau m t th i gian nh t nh b n s nh n th y minh “ki t s c” c v phương di n k thu t cũng như sáng t o. ây là m t hi n tư ng h t s c bình thư ng khi b n chuy n ti p t m t giai o n này sang m t giai o n khác trong nhi p nh. V y thì trong nhi p nh có t t c bao nhiêu giai
  4. o n? Chúng ta hãy nghe Jean-Claude Lemagny, m t trong nh ng ngư i nhi t thành nh t v i “Nhi p nh sáng t o”, phân bi t 3 giai o n trong ti n trình phát tri n c a m t ngh sĩ nhi p nh: 1. u tiên là nh ng năm tháng h c h i mà các y u t k thu t chi m h t th i gian và s c l c c a b n. Ta thư ng tìm cách b t chư c tác ph m c a các b c th y n i ti ng trong nhi p nh, c tìm hi u nh ung bí n làm nên thanh công, c nghi n ng u nh ng bài tr l i ph ng v n c a h . 2. Ti p theo là n giai o n chín mu i hơn mà ta tin tư ng ch c ch n là ã hoàn thi n v k thu t. Ta s chán ng y nh ng ai ch nói v nhi p nh qua các lo i máy nh, ng kính…Trong giai o n th hai này ch có y u t th m m là i u quan tr ng nh t, nh ng khái ni m s thay th cho các cu c tranh lu n h i h t. i u nguy hi m nh t là “t tin” r ng minh ã tt i nh cao nh t trong nhi p nh, nó hoàn toàn sai l m ơn gi n b i vì còn có m t giai o n th 3 n a. 3. Giai o n cu i cùng này chính là lúc ta nh n th y r ng có th gi i quy t hoàn h o nh ng v n trong th m m (cái p) thì ta l i ph i quay v v i k thu t. Nói tóm l i chính nhi p nh gia s t tìm ki m l y các phương ti n k thu t hoàn thi n công vi c sang tác c a mình. Gi ng như m t chuyên gia v nh en tr ng s i tìm m t lo i hóa ch t th a mãn t t c các tong xám mà anh ta tìm ki m. ó chính là Depardon, ngư i
  5. s d ng t ng than máy và ng kính káhc bi t cho m i m t th lo i hình nh hay là Jeff Wall, ngư i trưng bày các tác ph m c a minh trong m t “h p sáng”. ó cũng chính là nh ng ngư i chuy n sang s d ng “Moyen Format” hay các h p t i (Large Format), lý do không ch ơn gi n n m trong s c nét mà nó còn vì kho ng cách, ti p c n. ó chính là m t nhi p nh gia v s c m u i tìm ki m và th nghi m t t c các lo i phim, các lo i gi y tìm cho riêng minh m t “tông”… Trư c k nguyên c a k thu t s thì i u này ã r t chính xác (theo ý ki n cá nhân c a NTL) và bây gi i u y l i thêm m t l n n a ư c ch ng minh. Th c t cho th y có r t nhi u nhi p nh gia tìm hi u nh ng “mánh” k thu t v máy quét phim, máy in, m t chi c dCam hay dSLR…Nh ng nhi p nh gia này ã nh n th y r ng h c n n m v ng các k thu t m i có th hành ngh . B n không nên tin vào nh ng ngh sĩ ru rú trong “ ” c a minh nhé. a s các nhi p nh gia u i xem tri n lãm, quan sát nh ng ngư i khác làm vi c, l y c m h ng, so sánh, tìm thông tin v m t k thu t in nh, khuôn hình, k t qu chung cu c…V i s xu t hi n c a k thu t s thì chưa bao gi các nhi p nh gia có ư c trong tay nh ng kh năng v k thu t a d ng như th c . V m t tinh th n thì chưa bao gi k thu t l i g n bó m t thi t n th v i cái p. V i m t i u ki n là không khuôn h p k thu t l i trong vi c khoe khoang thi t b hay tranh lu n như các nhà…nghiên c u khoa h c. Nh t nh là không th như th ! Y u t k thu t là m t câu h i c c kỳ quan tr ng mà ta có th l y ví d khi mu n t o m t b n in m u b ng máy in phun m c (li u các nhà sưu t p có mua chúng không?) hay l a
  6. ch n cách lưu tr nh k thu t s (ch n thi t b nào? Li u các CD, DVD có th c ư c trong 30 năm n a không?)
nguon tai.lieu . vn