Mẫu Quyết định về việc trao tặng danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Chi hội sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội năm 2017-2018

  • 17/10/2019 02:14:02
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho ban chấp hành của Hội Sinh viên Việt Nam tại các cấp cơ sở khi tiến hành biên soạn quyết định Liên Chi hội trong việc trao tặng danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Chi hội sinh viên 5 tốt”.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.32 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ  THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v trao tặng danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Chi hội sinh viên 5 tốt”  cấp Liên Chi hội năm 2017­2018 _________________ BAN THƯ KÍ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ­Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội   Sinh viên Việt Nam; ­ Căn cứ  Kế  hoạch số  02/KH­HSV ngày 31/8/2018 của Ban Thư  ký Hội Sinh   viên trường về việc xét chọn và tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trường Đại  học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh năm học 2017­2018 ­ Căn cứ  cứ  kết quả  họp Hội đồng xét trao danh hiệu  “Sinh viên 5 tốt”  và  “Tập thể Chi hội Sinh Viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội từ ngày 16/10/2018 – 20/10/2018  và Công văn đề  nghị  công nhận và khen thưởng các cá nhân, tập thể  đạt danh hiệu   Sinh viên 5 tốt năm học 2017­2018 của các Liên Chi hội khoa trực thuộc Hội Sinh viên  trường. ­Xét đề nghị của VP Hội Sinh viên trrờng  QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Trao tặng Danh hiệu “Tập thể Chi hội Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi  hội năm học 2017­2018 cho 01 tâp thể (Có danh sách đính kèm). Phần thưởng danh hiệu gồm: ­ Giấy khen của Hội Sinh viên Trường ĐH Sư  phạm Kỹ  Thuật TP. Hồ  Chí   Minh; ­ Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu “Tập thể  Chi hội Sinh viên 5 tốt” cấp Liên  Chi hội.
  2. Điều 2: Trao tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội năm học 2017­ 2018 cho 193 sinh viên (Có danh sách đính kèm). Phần thưởng danh hiệu gồm: ­ Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh; ­ Giấy chứng nhận đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội. Điều 3: Văn phòng Hội Sinh viên trường các Liên Chi hội khoa trực thuộc Hội  sinh viên trường, các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ­ Như điều 3; CHỦ TỊCH ­ Lưu:VP.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ