Xem mẫu

  1. Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số /2008/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- UBND tỉnh, TP.................... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sở lao động-thương binh và xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..................../QĐ- LĐTBXH V/v.......................................... ..................., ngày ...... tháng .... năm ....... Quyết định Về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần Giám đốc sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh, thành phố ..................... - Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số /2008/TT- BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về bảo hiểm thất nghiệp; - Căn cứ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần của ông (bà).... ......, có số sổ bảo hiểm xã hội……. cấp ngày / / do...................cấp; - Theo đề nghị của Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội…………………………… và trưởng phòng (việc làm; lao động- việc làm); Quyết định Điều 1: Ông, bà ..................................................... Số sổ BHXH ......................... Sinh ngày ...... tháng ....... năm ............. Tổng số thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp: .......tháng. Thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiêp:........tháng - Được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần là: ....................................... x .......... tháng(1) = .......................................đồng (Số tiền bằng chữ: .......................................................................... .đồng) Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................... Điều 2: Ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần theo quy định Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 4: Các ông, bà Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Phòng lao động- Thương binh và Xã hội ……. ; Giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội và ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: Giám đốc - Như Điều 4; Ký, đóng dấu) - Lưu VP.
nguon tai.lieu . vn