Xem mẫu

  1. CÔNG TY      CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM                      ABC                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   /QĐ – DN Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HDDQT – TỔNG GIÁM ĐỐC V/v: Nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên CHỦ TỊCH HDQT ­ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC - Căn cứ vào quyết định của số /QĐ ­ NC ngày 11 tháng 12 năm2016  về việc thành lập…..; - Căn cứ vào quyết định của số /QĐ ­ ngày  tháng năm về ….; - Theo đề nghị của Ông (Bà) Chủ tịch Hội đồng Lao động Tiền lương. QUYẾT ĐỊNH Điều I:  Nay nâng bậc lương đối với Ông (Bà)  Nguyễn Văn A, giữ  chức vụ  Trưởng Phòng TC – HC. Điều II: Mức lương mới là 1.000.000 đồng/tháng, kể  từ  ngày 01 tháng 12 năm  2016. Điều III: Quyết định này có hệu lực kể từ ngày ký. Phòng TC ­ HC, trưởng các   đơn vị trực thuộc có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm   thi hành quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NơI nhận: ­ Như điều III; ­ Lưu Phòng TC – HC.
  2.                   Trần Văn Cường
nguon tai.lieu . vn