Mẫu Quyết định cử đi đào tạo

  • 14/09/2019 12:32:51
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó. Mẫu nêu rõ tên người được cử đi đào tạo, kinh phí cho nhân viên đi học.... Mời các bạn cùng tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.41 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mã tài liệu: NS – 06 – BM08 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ­……. Hà nội, ngày … tháng … năm  201…  QUYẾT ĐỊNH V/v cử đi đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…….. ­ Căn cứ quyết định số ………. v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; ­ Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số ……….. ­ Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty. ­ Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc ­ Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.  Đồng ý cử ông (bà,cô) ……….. là………  tham dự lớp ………………………………..  tại ……………. từ ngày…/…/201…..đến ngày …/…./201... Điều 2.  Ông (bà, cô) được thanh toán kinh phí …………. sau khi nộp kết quả học tập và  phiếu thu về Phòng NS, Phòng Kế hoạch Tài chính. Điều 3.  Các đơn vị chức năng liên quan và ông (bà, cô) chịu trách nhiệm thi hành quyết định  này.              Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ­ Như điều 3; ­ Lưu: Phòng HC
  2. Mã tài liệu: NS – 06 – BM08 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ