Xem mẫu

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ FPT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­             Số:  524/ 2016/QĐ/NS/FDC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT (V/v áp dụng Quy định hỗ trợ chi phí ổn định cuộc sống cho CBNV khi chuyển công tác)   TỔNG GIÁM ĐỐC ­     Căn cứ quyết định số 50­ 2015/FPT­QĐ­HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch HĐQT  Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT v/v thành lập Công ty TNHH Phân phối  FPT; ­         Căn cứ  vào quyết định số  538­ 2015/QĐ/FPT ngày 27/12/2015 về  việc hướng dẫn thực hiện   chính sách đãi ngộ FPT; ­     Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Công ty TNHH Phân phối FPT,    QUYẾT ĐỊNH   Điều 1: Ban hành Quy định nội bộ về  việc hỗ  trợ chi phí ổn định cuộc sống cho CBNV Công ty   TNHH Phân phối FPT khi chuyển công tác (Quy định kèm theo)   Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/11/ 2016.   Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Ban Kế  hoạch tài chính, Trưởng Ban   Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Công ty, Chi nhánh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm   thi hành quyết định này.                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận:   ­     như điều 3 ­     Lưu VT, Nhân sự   (Đã ký)       Hoàng Nam Tiến
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI FPT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                        Ngày 27 tháng 11 năm 2016   QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG CHO CBNV CHUYỂN  CÔNG TÁC (Ban hành kèm theo Quyết định số 524/ 2016/QĐ/NS/FDC) I. QUY ĐỊNH CHUNG Để thống nhất thực hiện và quản lý các khoản hỗ trợ chi phí cho CBNV Công ty TNHH Phân   phối FPT khi được điều động theo đúng các quy định của Công ty. Áp dụng cho cán bộ, nhân viên được Công ty điều động sang tỉnh, thành phố  khác làm việc  thuộc Công ty TNHH Phân phối FPT và Chi nhánh trực thuộc. Công ty, Chi nhánh khi cần chi vượt các định mức trong quy định này thì phải được Ban Tổng   giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT quyết định và phê duyệt.   II. NỘI DUNG Hỗ trợ chi phí bao gồm những nội dung sau:   Tiền thuê nhà Cán bộ nhân viên Công ty TNHH Phân phối FPT khi chuyển công tác sang Thành phố khác được hỗ  trợ thanh toán một phần chi phí thuê nhà ban đầu tại thành phố mới, cụ thể như sau: ­         Mức tiền hỗ trợ: Theo tiền thuê thực tế không vượt quá 50% tiền thuê khách sạn theo quy  định đi công tác ngắn hạn. ­     Thời gian: 12 tháng. ­     Phương thức: +     Lĩnh hàng tháng: có hóa đơn và tính vào chi phí. +     Lĩnh một lần: tính vào thu nhập chịu thuế   Phụ cấp công tác phí
  3. Phụ cấp công tác phí nhằm hỗ trợ cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Phân phối FPT khi chuyển   công tác có thêm tiền để trả một số chi phí khác phát sinh: ­       Mức tiền hỗ trợ: 50% tiền công tác phí theo quy định đi công tác ngắn hạn không vượt quá  lương 1 tháng. ­     Thời gian: 06 tháng ­     Phương thức: Lĩnh một lần tính vào thu nhập chịu thuế   Hỗ trợ đi lại về thăm gia đình. Cán bộ nhân viên Công ty TNHH Phân phối FPT khi chuyển công tác sang một thành phố  khác sẽ  được hỗ trợ tiền vé máy bay một lần về thăm gia đình trong năm đầu tiên xa gia đình, cụ thể:   ­     Mức tiền hỗ trợ: 01 vé máy bay khứ hồi. ­     Thời gian: 1 lần trong năm đầu tiên chuyển địa điểm công tác.   Hỗ trợ khác Công ty sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ  cán bộ  nhân viên trong việc định cư: chỗ  ở, trường học(cho   con), công việc cho vợ họăc chồng tại địa điểm làm việc mới.   III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH    Giao cho Ban Tổ chức Cán bộ Công ty và Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Phân phối FPT   giám sát thực hiện việc thi hành quy định này. Các Trưởng bộ phận kết hợp với Ban Tổ chức Cán bộ  trong công tác quản lý việc hỗ  trợ  chi   phí cho các cán bộ được Công ty điều động sang tỉnh, thành phố khác làm việc.        TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                                     Đã ký                                                                                                          Hoàng Nam Tiến
nguon tai.lieu . vn