Mẫu Phiếu tường thuật và đánh giá tiết dạy

  • 16/09/2019 12:40:01
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp mẫu phiếu tường thuật tiết dạy và phiếu đánh giá tiết dạy; giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian để thiết kế các biểu mẫu hoặc phải thiết kế thủ công trong quá trình dự giờ, đánh giá tiết dự giờ.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLS , dung lượng : 0.22 M, số trang : 8

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Ô MÔN                    TRƯỜNG THCS LÊ LỢI PHIẾU TƯỜNG THUẬT TIẾT DẠ  ­ Họ và tên người dạy: ………….…………………………....…. Đơn vị :   ­ Lớp: ………………..……….. Môn: ……………………….……. Tiết: ...….. Ngày   ­ Tên bài dạy: ……………………………………...…………………..…………………  ­ Họ và tên người dự: ……………………………………....…….  Đơn vị : ………… TG NỘI DUNG
  2. TG NỘI DUNG Họ tên chữ kí người dạy
  3. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc U TƯỜNG THUẬT TIẾT DẠY .…………………………....…. Đơn vị : ………………..……..….................... ………………….……. Tiết: ...….. Ngày dạy: ………..….……….. ……...…………………..…………………………………….…………………………………..…………………..…………… ………………....…….  Đơn vị : …………………………………....... HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NHẬN XÉT
  4. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NHẬN XÉT Họ tên chữ kí người dự
  5. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY  ­ Họ tên giáo viên: ………………………………………………………………….................  ­ Đơn vị : Trường THCS Lê Lợi   ­ Môn dạy:…………………… Lớp dạy: ……………Ngày dạy: ……….….......….....………  ­ Tên bài dạy:…………………......…………...........……………………….…….…..........… Tiết thứ: ………………………Tuần:……………theo phân phối chương trình CÁC YÊU CẦU CÁC MẶT 1 2 NỘI DUNG 3 4 PHƯƠNG PHÁP 5 6 PHƯƠNG TIỆN  7 8 TỔ CHỨC 9 KẾT QUẢ 10 Điểm tổng cộng: ……………………  Xếp loại: …………………………………….               Chữ kí người dạy
  6. PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY tên giáo viên: …………………………………………………………………................. n vị : Trường THCS Lê Lợi  n dạy:…………………… Lớp dạy: ……………Ngày dạy: ……….….......….....………  bài dạy:…………………......…………...........……………………….…….…..........… hứ: ………………………Tuần:……………theo phân phối chương trình CÁC YÊU CẦU ĐIỂM  0 1 2  tổng cộng: ……………………  Xếp loại: …………………………………….                                                     Chữ kí của người dự giờ

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ