Mẫu Phiếu thăng chức

  • 14/09/2019 12:32:00
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Phiếu thăng chức là mẫu phiếu được lập ra để đề xuất những người có khả năng được thăng chức thông qua quá trình làm việc đủ khả năng để được thăng chức. Phiếu thăng chức được lập ra cần nêu rõ các thông tin của người được thăng chức gửi lên Ban giám đốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.32 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

  1. PHIẾU THĂNG CHỨC Chức vụ hiện hành: .............................................................................................................................................................................. Họ tên: ..........................................................Tuổi: ..........................Dự đoán thời gian cần thay thế là: .............................................. Trình độ: ................................................................................................................................................................................................ Kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................ Những người có khả năng thay thế Khả năng được thay thế ................................................................................................................... Cao:  .................................................................................................................. Trung bình:  ................................................................................................................... Thấp:  Họ tên: ..................................................................................................... Họ tên: ............................................................................. Chức vụ: .................................................................................................. Chức vụ hiện tại: ........................................................... Tuổi: ......................................................................................................... Tuổi: ................................................................................ Dự đoán thời gian cần thay thế  Dự đoán thời gian cần thay thế là: ................................. là: .............................................................................................................. Trình độ: .......................................................................... Trình độ: .................................................................................................. Kinh nghiệm: .................................................................. Kinh nghiệm: ........................................................................................... Những những có thể thay thế Khả năng được thay thế Khả năng được thay thế Khả năng được thay thế .......................................... ................................................... .................................. ......................................... ................................................... ..................................   .......................................... ................................................... ..................................     ..............., ngày...tháng...năm.....       .               Người lập TP. nhân sự               Giám đốc điều hành                  (Ký và ghi rõ họ tên)                              (Ký và ghi rõ họ tên)                              (Ký và đóng dấu)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ