Xem mẫu

  1. CÔNG TY ………….                                 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Đơn vị:                                                               Cộng hòa – Xã hội – Chủ nghĩa – Việt Nam                                                                                          …..., ngày …. Tháng ….. năm …… PHIẾU LẤY Ý KIẾN Về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Căn cứ  nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực công chức (viên chức) lãnh đạo  (cơ  quan,đơn vị:................................); cơ  quan (đơn vị) dự  kiến nhân sự  đề  nghị  bổ  nhiệm  giữ   chức  vụ:........................................................................................................................................... Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến của mình về nhân sự sau: Không  Đ ồng ý   STT Họ và tên Năm  Chức vụ, cơ quan, đơn vị  đồng ý  giới  sinh công tác hiện nay giới  thiệu thiệu Ghi chú: Ông (bà) đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào một ô tương ứng. Đề xuất nhân sự khác hoặc có ý kiến khác: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... (Phiếu không cần ký tên)