Mẫu Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự

  • 14/09/2019 12:31:53
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự được sử dụng để thu thập ý kiến của mọi người về một cá nhân được bầu vào một vị trí làm việc nào đó, giữ một chức vụ trong công ty. Phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm nhân sự sẽ giúp cho công ty thu thập được ý kiến khách quan đối với nhân sự được lấy ý kiến bổ nhiệm. Từ đó, công ty sẽ có quyết định đối với vị trí được bổ nhiệm và người được bổ nhiệm.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.40 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

  1. CÔNG TY ………….                                 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Đơn vị:                                                               Cộng hòa – Xã hội – Chủ nghĩa – Việt Nam                                                                                          …..., ngày …. Tháng ….. năm …… PHIẾU LẤY Ý KIẾN Về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Căn cứ  nhu cầu công tác, phẩm chất đạo đức và năng lực công chức (viên chức) lãnh đạo  (cơ  quan,đơn vị:................................); cơ  quan (đơn vị) dự  kiến nhân sự  đề  nghị  bổ  nhiệm  giữ   chức  vụ:........................................................................................................................................... Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến của mình về nhân sự sau: Không  Đ ồng ý   STT Họ và tên Năm  Chức vụ, cơ quan, đơn vị  đồng ý  giới  sinh công tác hiện nay giới  thiệu thiệu Ghi chú: Ông (bà) đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào một ô tương ứng. Đề xuất nhân sự khác hoặc có ý kiến khác: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... (Phiếu không cần ký tên)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ