Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội …. PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ THU BHXH, BHYT, BHTN Ngày………tháng…….năm…….. Chứng TT Nội dung Số liệu sai từ Mã đơn vị Số tiền Ngày, tháng, Số năm 1 2 3 4 5 6 Trưởng phòng thu Trưởng KHTC Người lập biểu (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)
  2. Mẫu số: 03c-TBH (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) BHYT, BHTN Số liệu đúng Số chênh lệch Ghi chú Mã đơn vị Số tiền 7 8 9 10 Ngày ..…tháng .… năm ……. Trưởng KHTC Giám đốc BHXH (ký ghi rõ họ tên) (ký đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn