Mẫu Phiếu đánh giá tín nhiệm

  • 14/09/2019 12:31:40
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Phiếu đánh giá tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để lấy ý kiến tín nhiệm với một hoặc một vài cá nhân nào đó trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm cho ý kiến đánh giá về cá nhân này trong công việc. Mục đích của phiếu tín nhiệm là để nhận xét nhân viên trước khi được đề bạt bổ nhiệm giữ vai trò, chức vụ nào đó trong công việc.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2

Xem mẫu

Chi tiết

  1. CÔNG TY ………………                             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Số: … / …../20…                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                      ­­­­­­­­­***­­­­­­­­ PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM Họ tên người đánh giá: ………………………………….Bộ phận:  ………..................................... Chức danh đảm nhiệm:  …………………………………………………………………………… Dựa theo Quy chế bổ nhiệm của Công ty, tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc đối  với anh/chị: ………………………………………………….Bộ phận:  ………………………………. Nội dung đánh giá Mức độ  Ghi chú Nội dung  đánh giá Stt đánh giá Yế Xuất  TB Khá Giỏi u sắc 1 Khố lượng công việc 2 Tinh thần trách nhiệ, kỷ luật 3 Năng lực lãnh đạo, hành chính 4 Sự phối hợp 5 Thái độ làm việc 6 Nghiệp vụ chuyên môn 7 Phẩm chất cá nhân Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….
  2. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trên đây là đúng theo như tôi biết và không bị bất cứ  ảnh  hưởng hay bị ép buộc từ người khác.  …., ngày …, tháng…., năm…..              Người được đánh giá                                                  Người đánh giá              (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ