Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực tập

  • 14/09/2019 12:31:17
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập là mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan doanh nghiệp đơn vị thực tập. Nội dung trong mẫu phiếu đánh giá cần nêu rõ họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập, thông tin cá nhân sinh viên và nội dung đánh giá qua các tiêu chí như tuân thủ quy định của cơ quan, Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả công tác....Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập tại đây..

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 2 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM07 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: ............................................................................................................................................. Nội dung đề tài: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1. Khả năng ứng dụng ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 2. Phẩm chất cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. Tri thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 4. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 5. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm ………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Mã tài liệu: NS – 04 – BM07 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 6. Thái độ ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 7. Đề xuất của bộ phận ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 8. Đề xuất của phòng nhân sự ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 9. Ý kiến của giám đốc: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng bộ phận                               Phòng nhân sự                                   Giám đốc

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ