Xem mẫu

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM06 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: ............................................................................................................................................. Nội dung đề tài: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1. Khả năng ứng dụng ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 2. Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. Ý kiến đánh giá chung: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 4. Ý kiến của phòng nhân sự: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng bộ phận                                                          Phòng nhân sự