Mẫu Phiếu đánh giá kết quả đề tài thực tập

  • 14/09/2019 12:31:10
  • 7 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mẫu phiếu đánh giá kết quả đề tài thực tập là mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. Mẫu phiếu nêu rõ họ tên sinh viên, bộ phận thực tập, nội dung thực tập, khả năng ứng dụng của sinh viên vào thực tế, tinh thần kỷ luật của sinh viên thực tập, những ưu khuyết điểm của sinh viên trong quá trình tham gia thực tập tại công ty...

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.22 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM06 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành:  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: ............................................................................................................................................. Nội dung đề tài: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1. Khả năng ứng dụng ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 2. Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. Ý kiến đánh giá chung: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 4. Ý kiến của phòng nhân sự: ………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng bộ phận                                                          Phòng nhân sự                                   

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ